Delen

- Advertentie (?) -

Barendrecht - Besluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Avenue Carnisse 110

10-09-2019

Zaaknummer: 2019-26

VERKEERSBESLUIT
Onderwerp:

I
nstellen van parkeerplaats aangewezen categorie t.b.v. het inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Avenue Carnisse te Barendrecht.
Burgemeester en wethouders van Barendrecht.

Gelet op:
De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Motivering:
Aanvrager wonende aan de Avenue Carnisse heeft verzocht om een algemene parkeerplaats te mogen inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning. Hiermee wordt de bereikbaarheid van en naar de eigen woning gewaarborgd. Aanvrager voldoet aan de voorwaarden tot toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats. Om bovengenoemde reden is door het bestuur van de gemeente Barendrecht besloten om een algemene parkeerplaats aan de Avenue Carnisse in te richten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014. Op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Besluit:
Het inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Avenue Carnisse ter hoogte van huisnummer 110 door :

- het aanbrengen van bord E06 conform bijlage 1 van het RVV 1990, met kenteken onderbord en de daarbij behorende belijning;
- de exacte locatie op de bijgevoegde tekening B-MW-12-022 aan te geven.
Aldus besloten te Barendrecht d.d. 18 juni 2019.
Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, Namens dit college,

Afdelingshoofd Ingenieursbureau M.Burger

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

1. Naam en adres van de indiener;
2. De dagtekening;
3. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
4. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.
Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBarendrecht - Besluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Avenue Carnisse 110
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op10-09-2019
  • Start10-09-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op10-09-2019
  • Straatnaam 110
  • Postcode2993MH

- Advertentie (?) -