Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Opheffen van eenrichting verkeer - Kruidentuin

01-04-2019

Zaaknummer: 2019-10

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp : Barendrecht, Kruidentuin, opheffen eenrichting verkeer
Burgemeester en wethouders van Barendrecht

Gelet op:
De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Motivering:
De Kruidentuin ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente Barendrecht en is een erftoegangsweg. Aan deze weg is een basisschool en een artsencentrum gevestigd wat de nodige verkeersbewegingen met zich meebrengt. Door de komst van nieuwbouw, appartementencomplex worden er extra verkeersbewegingen gegenereerd. Hierdoor is het wenselijk uit oogpunt van verkeersveiligheid over te gaan tot het instellen van twee richting verkeer op de Kruidentuin tussen de Rozemarijnsingel en pand 2 aan de Kruidentuin. Dit om te voorkomen dat onevenredig druk wordt ter hoogte van de basisschool.Om de doorstroming van het verkeer op het genoemde wegvak te garanderen wordt er een parkeerverbod ingesteld. De genoemde weg is in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht. Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014. Op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Besluit:

Tot het openstellen van de Kruidentuin voor al het verkeer in twee richtingen tussen de Rozemarijnsingel en pand nummer twee door;
 

1. het verwijderen van bord c3 conform bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de Rozemarijnsingel en deze te verplaatsen naar de Kruidentuin na inrit van pand 2,
 

1. Het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Kruidentuin door het plaatsen van borden E1 conform bijlage 1 van het RVV 1990.
   De exacte locatie van de geplaatste borden worden weergeven op bijgevoegde tekening B-ND-12-013   Aldus besloten te Barendrecht 27 maart 2019 ,
   Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, Namens dit college,  

Domein directeur
    

W.Teeuwen
  

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

1. Naam en adres van de indiener;
2. De dagtekening;
3. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
4. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.
  Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingGemeente Barendrecht - Opheffen van eenrichting verkeer - Kruidentuin
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op01-04-2019
  • Start01-04-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op01-04-2019
  • Straatnaam 13
  • Postcode2991HM

- Advertentie (?) -