Delen

- Advertentie (?) -

Omgevingsvergunning 21 appartementen Kruidentuin 2-4 Barendrecht

04-02-2019

Omgevingsvergunning 21 appartementen Kruidentuin 2-4 Barendrecht

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verlenen voor: - Kruidentuin 2 t/m 4 (B180308275), voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de bouw van 21 appartementen.   Akoestisch onderzoek Ten behoeve van de beschikking is door het college een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen.   Kosten verzekerd Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.   Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit Het definitieve besluit omgevingsvergunning is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de hoofdtoegang van het nieuwe gebouw is vastgelegd op 0,66 m – NAP.
Bovenstaande is vastgelegd in het besluit, de ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende tekeningen.   Inzien De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u met ingang van 1 februari 2019 tot en met 14 maart 2019 (einde bezwaartermijn) op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via https://www.barendrecht.nl/ter-inzage/.   Beroep Tijdens de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:  

1. degenen die zienswijzen hebben ingebrecht tegen de ontwerpbeschikking;
2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
4. degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
  De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.   Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de heer J.P. van den Berg via 14 0180.

Barendrecht, 1 februari 2019

College van burgemeester en wethouders Namens deze:
J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning 21 appartementen Kruidentuin 2-4 Barendrecht
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op04-02-2019
  • Start04-02-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op04-02-2019
  • Straatnaam 4
  • Postcode2991RK

- Advertentie (?) -