Delen

- Advertentie (?) -

Vastgesteld bestemmingsplan Zuidpolder fase 2.1, Barendrecht ter inzage

16-07-2018

Vastgesteld bestemmingsplan Zuidpolder fase 2.1, Barendrecht ter inzage

[Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het vastgesteld bestemmingsplan Zuidpolder fase 2.1 ter inzage ligt. Het vastgesteld bestemmingsplan heeft betrekking op het terug bestemmen van agrarische gronden die voorheen de bestemming Natuur hebben. De gemeente Barendrecht is al enkele jaren bezig met de gefaseerde uitvoering van de herinrichting van de Zuidpolder. De herinrichting is geregeld in het vigerende bestemmingsplan 'Zuidpolder'.
Bij de vaststelling van het huidige bestemmingsplan Zuidpolder (2010) zijn verschillende percelen met de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd naar de bestemming ’Natuur’. Het bestaande agrarische gebruik is sinds de vaststelling van dat bestemmingsplan echter niet gewijzigd en wordt nu door middel van het voorliggende bestemmingsplan weer terugbestemd naar ‘Agrarisch’.
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Zuidpolder fase 2.1 heeft de gemeenteraad een wijzigingen aangebracht. De wijzigingsbevoegdheid uit het vigerend bestemmingsplan Zuidpolder (2010) is komen te vervallen. De wijzigingsbevoegdheid betreft een recht van het college om de gronden op termijn om te zetten naar Natuur. Het doel van bestemmingsplan Zuidpolder fase 2.1. is de bestemming naar uitsluitend agrarisch terug te brengen.  

Bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 13 juli 2018 tot en met 23 augustus 2018 bij het gemeentelijke Servicecentrum. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Ook is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op onze website www.barendrecht.nl > Inwoners > Ter inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Beroep indienen
Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende hierboven genoemde periode in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:

1. als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of;
2. als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kon indienen. U kunt u beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel  griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.
 

Bestemmingsplan in werking
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat er een beslissing over dit verzoek is genomen.
 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.P. van den Berg via telefoonnummer 14 0180.
 

Barendrecht, 12 juli 2018

Burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht, Namens deze:
Jurriën van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVastgesteld bestemmingsplan Zuidpolder fase 2.1, Barendrecht ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op16-07-2018
  • Start16-07-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op16-07-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -