Delen

- Advertentie (?) -

Mandaat- en machtigingsbesluit Barendrecht voor de DCMR Milieudienst Rijnmond 2017

02-02-2018

Mandaat- en machtigingsbesluit Barendrecht voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2017

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht inzake het toekennen van mandaat en machtiging aan de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond.   Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht   gelet op:  

artikel 5.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  

artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;  

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;   de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond;   overwegende dat het wenselijk is de directeur te mandateren:

• voor het aanwijzen van toezichthouders op de naleving van de aan de DCMR ter uitvoering van de aan de DCMR ter uitvoering opgedragen wet- en regelgeving;
• voor het aanwijzen van vertegenwoordigers van de gemeente in bestuursrechtelijke procedures tegen besluiten van het college die door de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn voorbereid;
• voor het nemen van besluiten op grond van artikel 1.11 lid 5 en lid 6 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer gemeente Barendrecht;
  voorts overwegende dat het wenselijk is in de correspondentie die de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond, ter uitvoering van de door het college aan de DCMR opgedragen taken, verstuurt aan bewoners en bedrijven van de gemeente tot uitdrukking te brengen dat deze namens het college wordt verzonden;

besluit:   vast te stellen het Mandaat- en machtigingsbesluit Barendrecht voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2017.  


Artikel 1 Toezichthouders De directeur DCMR Milieudienst Rijnmond wordt gemandateerd voor het aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:


Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (art. 5.1.);

Wet milieubeheer;

Wet bodembescherming;

APV Barendrecht (art. 4:5, 4:5a en 4:6)Artikel 2 Vertegenwoordigers bestuursrechtelijke procedures De directeur DCMR Milieudienst Rijnmond wordt gemandateerd voor het aanwijzen van vertegenwoordigers van het college in bestuursrechtelijke procedures (voorlopige voorziening, bezwaar, beroep, hoger beroep) met betrekking tot besluiten van het college die door de DCMR milieudienst Rijnmond zijn voorbereid.

Artikel 3 Overleggen akoestisch onderzoek De directeur DCMR Milieudienst Rijnmond wordt gemandateerd - met het recht tot het geven van ondermandaat aan leidinggevenden van de DCMR - om op grond van artikel 1.11 lid 5 en lid 6 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer te besluiten dat binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn een rapport van een akoestisch onderzoek wordt overgelegd.

Artikel 4 Machtiging feitelijke handelingen De directeur DCMR Milieudienst Rijnmond wordt gemachtigd - met het recht tot het geven van ondermachtiging aan leidinggevenden en medewerkers van de DCMR - om namens het college feitelijke handelingen te verrichten die noch een besluit nog een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Deze machtiging strekt ter uitvoering en voorbereiding van de aan het college toekomende bevoegdheden voor zover de uitvoering en voorbereiding daarvan is opgedragen aan de DCMR (artikel 20 Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond en / of het door de gemeente vastgestelde werkplan voor de DCMR Milieudienst Rijnmond).

Artikel 5 Ondertekeningsmandaat Het mandaat of de machtiging en de ondermandatering en ondermachtinging daarvan omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van het document. Ondertekening betreft zowel de 'natte' handtekening als een elektronische of digitale handtekening.

Artikel 6 Ondertekening Te bepalen dat de ondertekening van de op grond van dit mandaat- en machtigingsbesluit te nemen besluiten of te verzenden brieven, aanschrijvingen etc. als volgt luidt:   Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht Namens dezen, gevolgd door (bij een natte handtekening: de ondertekening en) naam van de functionaris; [Functie + naam organisatie-eenheid] van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Als de brief digitaal wordt vastgesteld blijft een natte ondertekening afwezig en wordt volstaan met een disclaimer.

Artikel 7 Monitoring De gemeente hecht aan een goede monitoring van de rechtstreeks in mandaat gegeven werkzaamheden aan de DCMR. Hiertoe zal per half jaar een overzicht door de DCMR worden opgemaakt van de eerder geleverde prestaties, aangaande het aantal gevoerde bestuursrechtelijke procedures en de inzet van toezichthouders op de APV-taken. Het overzicht wordt geagendeerd voor het trimesteroverleg.

Artikel 8 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. Alle voorgaande aan de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond verleende mandaten worden op de dag van de inwerkingtreding van het besluit ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat- en machtigingsbesluit Barendrecht voor de DCMR Milieudienst Rijnmond 2017.  Barendrecht,
19-12-2017

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, de secretaris.
G.J.
Bravenboer
de burgemeester,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMandaat- en machtigingsbesluit Barendrecht voor de DCMR Milieudienst Rijnmond 2017
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op02-02-2018
  • Start02-02-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op02-02-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -