Delen

- Advertentie (?) -

Verordening lijkbezorgingsrechten 2018

29-12-2017

Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2018

De raad van de gemeente Barendrecht;   overwegende, dat het gewenst is regels vast te stellen voor het heffen en invorderen van rechten voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeenten verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen;   gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;   gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;   gezien het advies van de commissie Planning en Control van 27 november 2017;


BESLUIT:
vast te stellen de volgende  

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018


(Verordening lijkbezorgingsrechten 2018).Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaatsen: “de Algemene begraafplaats” en “begraafplaats Den Ouden Dijck”;
b. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;
c. particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
I. het doen begraven of begraven houden van lijken;
II. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
III. het doen verstrooien van as;

d. graf: een zandgraf, keldergraf, wandgraf;
e. foetusgraf: particulier graf bestemd voor het begraven van foetussen;
f. kindergraf: particulier graf bestemd voor het begraven van kinderen tot 18 jaar op een daartoe aangewezen grafveld;
g. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;
h. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
i. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;
j. urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het recht is verleend tot:
I. het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
II. het doen verstrooien van as;

k. urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
l. urnentuin: een gedeelte van de begraafplaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een enkele urn;
m. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;
n. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats;
o. rechthebbende: degene aan wie een uitsluitend recht is verleend;
p. college: het college van burgemeester en wethouders;
q. reguliere uren: de uren waarop gelegenheid wordt gegeven tot begraven:
I. maandag tot en met vrijdag: 10.00 uur – 16.00 uur;
II. zaterdag: 09.00 uur – 14.00 uur

r. buitengewone uren: de uren die niet binnen de tijden vallen, waarop gelegenheid wordt gegeven tot begraven.


Artikel 2 Belastbaar feit Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen De rechten worden niet geheven voor: 1. De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk op rechterlijk gezag.2. De rechten worden niet geheven voor het lichten van een asbus op rechterlijk gezag.


Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.


Artikel 6 Belastingjaar 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.2 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.


Artikel 7 Wijze van heffing 1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.2. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2. van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.


Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 5.2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 en 5.2.6 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet het recht bedoeld in onderdeel 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de tabel worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, de tweede twee maanden later.3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.Artikel 11 Kwijtschelding Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 1. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.2. Het college van burgemeester en wethouders kan de tarieventabel opnieuw vaststellen, indien het een wijziging betreft van reeds aanwezige tarieven.


Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel 1. De Verordening Lijkbezorgingsrechten 2011 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.2. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking.3. In afwijking van zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.5. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2018. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 december 2017.

De griffier,
mw. mr. G.E.
Figge
De voorzitter,
drs. J. van
Belzen


Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2018, behorende bij de Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2018.
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten (particuliere graven) en algemeen onderhoud.

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht en afkoop voor het algemene onderhoud op een particulier graf wordt geheven:  

Recht


Afkooponderhoud


Totaal1.1.1Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 20 jaar€ 1.410€ 1.210€ 2.620

1.1.2Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 20 jaar€ 2.120€ 1.210€ 3.330

1.1.3Grafrecht wandgraf, voor een periode van 20 jaar€ 1.765€ 1.210€ 2.975

1.1.4Grafrecht foetusgraf, voor een periode van 80 jaar€ 705€ 4.555€ 5.260

1.1.5Grafrecht kindergraf, voor een periode van 80 jaar€ 2.825€ 4.555€ 7.380

1.1.6Grafrecht particuliergraf (2 diep), voor onbepaalde tijd€ 7.060€ 5.695€ 12.755

1.1.7Grafrecht particuliergraf (3 diep), voor onbepaalde tijd€ 10.590€ 5.695€ 16.285

1.2Voor inwoners van Barendrecht gelden de volgende afwijkende tarieven   

1.2.1Grafrecht foetusgraf, voor een periode van 80 jaarnihilnihilnihil

1.2.2Grafrecht kindergraf, voor een periode van 80 jaarnihilnihilnihil

 

1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht en afkoop voor het algemene onderhoud op eenparticulier graf wordt geheven:  

Recht


Afkooponderhoud


Totaal1.2.1Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 5 jaar€ 335€ 340€ 675

1.2.2Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 10 jaar€ 635€ 640€ 1.275

1.2.3Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 20 jaar€ 1.200€ 1.210€ 2.410

1.2.4Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 5 jaar€ 505€ 340€ 845

1.2.5Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 10 jaar€ 955€ 640€ 1.595

1.2.6Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 20 jaar€ 1.800€ 1.210€ 3.010

1.2.7Grafrecht wandgraf, voor een periode van 5 jaar€ 420€ 340€ 760

1.2.8Grafrecht wandgraf, voor een periode van 10 jaar€ 795€ 640€ 1.435

1.2.9Grafrecht wandgraf, voor een periode van 20 jaar€ 1.500€ 1.210€ 2.710

1.2.10Grafrecht kindergraf, omzetten naar periode van 80 jaarnihilnihilnihil

1.2.11Grafrecht particuliergraf (2 diep), omzetten naar onbepaalde tijd€ 7.060€ 5.695€ 12.755

1.2.12Grafrecht particuliergraf (3 diep), omzetten naar onbepaalde tijd€ 10.590€ 5.695€ 16.285

 


1.3 Voor het uitbreiden van het recht op bijzetting wordt geheven:1.3.1Uitbreiden grafrecht particulier graf met extra bijzetting (maximaal 3 diep)€ 705


Hoofdstuk 2 Begraven:2.1 Voor het begraven van een lijk word
en de volgende rechten geheven:2.1.1Kinderen tot 1 jaar€ 200

2.1.2Kinderen van 1 tot 18 jaar€ 395

2.1.3Personen vanaf 18 jaar€ 795

2.1.4Voor inwoners van Barendrecht gelden de volgende afwijkende tarieven 

2.1.5Kinderen tot 18 jaarnihil

2.1.6Foetussennihil

 


2.2 Voor het begraven op zaterdag worden de rechten genoemd onder 2.1.1 t/m 2.1.3 verhoogd met een toeslag van:2.2.1Op zaterdag€ 395


Hoofdstuk 3
Asbestemmingen en algemeen onderhoud

3.1 Voor het verlenen van het recht op een
asbestemming
en voor het algemeen onderhoud wordt geheven:  

Recht


Afkooponderhoud


Totaal3.1.1Urnengraf, 4 urnen, voor 20 jaar€ 775€ 1.210€ 1.985

3.1.2Urnennis, 1 urn, (Algemene begraafplaats), voor 20 jaar€ 390€ 1.210€ 1.600

3.1.3Urnennis, 3 urnen, inclusief dekplaat (Den Ouden Dijck), voor 20 jaar€ 970€ 1.210€ 2.180

3.1.4Urnentuin, 1 urn, voor 10 jaar€ 195€ 640€ 835

 

3.2 Voor het verlengen van het recht op een
asbestemming
en algemeen onderhoud wordt geheven:  

Recht


Afkooponderhoud


Totaal3.2.1Urnengraf, 4 urnen, voor 5 jaar€ 185€ 340€ 525

3.2.2Urnengraf, 4 urnen, voor 10 jaar€ 350€ 640€ 990

3.2.3Urnennis, 1 urn, (Algemene begraafplaats), voor 5 jaar€ 90€ 340€ 430

3.2.4Urnennis, 1 urn, (Algemene begraafplaats), voor 10 jaar€ 175€ 640€ 815

3.2.5Urnennis, 3 urnen, (Den Ouden Dijck), voor 5 jaar€ 230€ 340€ 570

3.2.6Urnennis, 3 urnen, inclusief dekplaat (Den Ouden Dijck), voor 10 jaar€ 435€ 640€ 1.075

3.2.7Urnentuin, 1 urn, voor 5 jaar€ 90€ 340€ 430

3.2.8Urnentuin, 1 urn, voor 10 jaar€ 175€ 640€ 815


Hoofdstuk 4 Plaatsen of bijzetten van
asbussen
of urnen:4.1 Voor het plaatsen of bijzetten van een
asbus
of urn worden de volgende rechten geheven:4.1.1In een urnengraf, particulier graf€ 200

4.1.2Op een urnengraf of particulier graf€ 200

4.1.3In een urnennis€ 200

4.1.4In de urnentuin€ 200

 


4.2 Voor het plaatsen of bijzetten van
asbus
of urn op
zater
-, zon- en feestdagen, worden de rechten genoemd onder 4.1 verhoogd met een toeslag van:4.2.1Op zaterdag€ 200


Hoofdstuk 5 Grafbedekking, grafkelder en onderhoud5.1 Voor het afgeven van een vergunning wordt geheven:5.1.1Voor een het plaatsen of vernieuwen van grafbedekking€ 40

5.1.2Voor een stichten grafkelder€ 40

 


5.2 Voor het algemene onderhoud wordt geheven :5.2.1Per jaar€ 70

5.2.2Afkoop voor 5 jaar€ 340

5.2.3Afkoop voor 10 jaar€ 640

5.2.4Afkoop voor 15 jaar€ 910

5.2.5Afkoop voor 20 jaar€ 1.210

5.2.6Afkoop voor 80 jaar€ 4.555

5.2.7Afkoop voor onbepaalde tijd€ 5.695


Hoofdstuk 6 Opgraven, herbegraven, verstrooien en ruimen6.1 Voor het opgraven van een lijk, ten behoeve van herbegraven, of crematie wordt geheven:6.1.1Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk€ 955

6.1.2Voor het opgraven en herbegraven van een lijk, in zelfde graf€ 955

6.1.3Voor het verzamelen van overblijfselen van lijken en begraven onder in het graf, ten behoeve van creëren van ruimte tot begraven in het bestaande graf.€ 955

 


6.2 Voor het opgraven/verwijderen van urnen en
asbussen
wordt geheven:6.2.1Uit een particulier graf of urnengraf€ 200

6.2.2Uit een urnennis en urnentuin€ 100

 


6.3 Voor het verstrooien van as wordt per
asbus
geheven:6.3.1In een particulier graf (in aanwezigheid van familie)€ 200

6.3.2In een particulier graf (zonder aanwezigheid van familie)€ 150

6.3.3Op een verstrooiingsplaats (in aanwezigheid van familie)€ 100

6.3.4Op een verstrooiingsplaats (zonder aanwezigheid van familie)€ 50

 


6.4 Het ruimen van een graf6.4.1Voor het ruimen van een graf op verzoek van een belanghebbende wordt geheven€ 530

6.4.2Voor het na ruiming afzonderen van de overblijfselen van een lijk ten behoeve van herbegraven of crematie wordt geheven€ 265


Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken7.1 Voor het
inschrijven en overboeken van particuliere graven, urnengraven, urnenmuur en urnentuin in een daartoe bestemd register wordt geheven:7.1.1Inschrijving in register€ 50

7.1.2Overboeking uitsluitend recht€ 50


Hoofdstuk 8 Overige heffingen8.1
Overige heffingen8.1.1Het lichten en terugplaatsen van een staande steen€ 160

8.1.2Het lichten en terugplaatsen van een liggende steen€ 320

8.1.3Het terugplaatsen van een staande steenvervallen

8.1.4Het terugplaatsen van een liggende steenvervallen

8.1.5Het aanbrengen van groen rondom open graf tijdens begrafenis€ 50


Hoofdstuk 9 Inwerkingtreding

1. De “tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2017" wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 2. Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018. 4. Deze tarieventabel wordt aangehaald als “tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2018". Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 december 2017.


De griffier,
mw. mr. G.E.
Figge

De voorzitter,
drs. J. van
Belzen


Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerordening lijkbezorgingsrechten 2018
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op29-12-2017
  • Start29-12-2017
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op29-12-2017
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -