Delen

- Advertentie (?) -

Verordening tot intrekking van de Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2016

13-11-2023

Verordening tot intrekking van de Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2016

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2017 overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is tot het invoeren, wijzigen en afschaffen van een gemeentelijke belasting; gelet op het advies van de commissie Planning en Control van 27 november 2017 gelet op artikel 216 en 224 van de Gemeentewet,

BESLUIT:
Vast te stellen de:

Verordening tot intrekking van de Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2016

Artikel I De Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2016, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni 2016, wordt ingetrokken.

Artikel II 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.2. De datum van ingang is 1 januari 2018.3. Deze verordening wordt aangehaald als “Intrekkingsverordening precariobelasting kabels en leidingen 2018”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht van 19 december 2017. De griffier, mw. mr. G.E. Figge
De voorzitter, drs. J. van Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning


- Advertentie (?) -