Delen

- Advertentie (?) -

Voornemen tot verhuur gemeentegrond perceel BRD00A6481 te Barendrecht

08-11-2023

Voornemen tot verhuur gemeentegrond perceel BRD00A6481 te Barendrecht

De gemeente Barendrecht heeft het voornemen om ten aanzien een perceel grond, gelegen naast Kooiwalblos te Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie A, nummer 6481, groot circa 7543 m2, een verhuurovereenkomst te sluiten met een bij ons bekende partij. Aanleiding De huurgegadigde heeft bij de gemeente Barendrecht een huurverzoek ingediend en daarbij aangegeven dit perceel te willen gebruiken voor het houden van dieren. In dit geval is met de voorgenomen verhuur ingestemd omdat er geen bezwaren zijn tegen de verhuur van deze grond voor het houden van dieren.
In het Didam-arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat een overheidslichaam bij de (voorgenomen) verkoop en/of verhuur van onroerende zaken gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval dient het overheidslichaam voorafgaand aan de verkoop zijn voornemen daartoe gemotiveerd bekend te maken, op een zodanige wijze dat een ieder daarvan kennis kan nemen.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen tot verhuur omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan m.van.der.zouw@bar-organisatie.nl , onder vermelding van ‘Voornemen verhuur perceel kadastraal bekend als gemeente Barendrecht, sectie A, nummer 6481 nabij Kooiwalbos Barendrecht’.
Zet in uw e-mail in ieder geval en ten minste:

• de datum van publicatie en welke voornemen tot verhuur/verkoop van gronden het betreft;
• uw naam, adres en woonplaats;
• waarom u van mening bent dat u ook als huur- en/of koopgegadigde moet worden aangemerkt;
• uw handtekening;
• als u voor iemand anders een motivatie indient, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.
Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVoornemen tot verhuur gemeentegrond perceel BRD00A6481 te Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op08-11-2023
  • Start08-11-2023
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -