Delen

- Advertentie (?) -

Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Doormanplein en omgeving 2023

03-11-2023

Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Doormanplein en omgeving 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht,
gelet op:

- artikel 2:48 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Barendrecht 2020 waarin de gemeenteraad aan het college de bevoegdheid heeft verleend om te kunnen besluiten tot het aanwijzen van een gebied waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;
- het plan van aanpak overlast Havenhoofd en Doormanplein waarin voor het Oude Dorp (Doormanplein) de handhaving op overlastgevend alcoholgebruik op straat wordt genoemd als gewenste maatregel om overlast tegen te gaan;
- het collegebesluit van 8 februari 2022 waarin het college heeft besloten tot onderzoek naar de mogelijkheid tot toepassing van een gebiedsaanwijzing ex artikel 2:48 lid 2 APV onverminderd de reeds bestaande bevoegdheid om te handhaven ex artikel 2:48 lid 1 APV;
- het aanwijzingsbesluit Alcoholverbod Doormanplein en omgeving dat op 23 mei 2022 is gepubliceerd in het gemeenteblad en op grond waarvan het alcoholverbod van kracht is voor de duur van 1 jaar.
overwegende dat:

- het Doormanplein een uitgaanslocatie is waar met name in de weekenden sprake is van overlast die bestaat uit schreeuwen en gillen, het plegen van vernielingen, het lastigvallen van passanten en buurtbewoners, het verontreinigen van de omgeving met afval, wildplassen en verkeersoverlast door brommers en scooters;
- uit meldingen van handhaving is gebleken dat de overlast op en rond het Doormanplein mede wordt veroorzaakt door alcoholgebruik in de buitenruimte;
- de politie in haar brief van 29 september 2023 aan de burgemeester adviseert het aanwijzingsbesluit alcoholverbod vast te stellen voor het Doormanplein en ter voorkoming van een direct waterbedeffect de omliggende straten, Dorpsstraat, Oude Haven, Piet Heinsstraat en Singel eveneens op de te nemen in het aanwijzingsbesluit;
- er tijdens het evalueren met de politie en horecastewards is gebleken dat het alcoholverbod een preventieve werking heeft met het voorkomen van overlast;
- door het instellen van het alcoholverbod ex artikel 2:48 lid 2 de ervaren overlast wordt teruggedrongen tot een acceptabel en beheersbaar niveau en daardoor een horeca- en woonomgeving wordt gecreëerd die aantrekkelijk is en blijft voor inwoners, bezoekers en ondernemers;
- door het instellen van het alcoholverbod ex artikel 2:48 lid 2 APV handhavers en politie in staat worden gesteld om preventief op te treden tegen het gebruik van alcohol op straat voordat er daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt;
- het alcoholverbod ex 2:48 lid 2 APV een noodzakelijke aanvulling is op reeds genomen maatregelen om de overlast tegen te gaan zoals de inzet van horecastewards en de aanwezigheid en inzet van handhaving en politie;
- het alcoholverbod ex artikel 2:48 lid 2 APV een tijdelijke maatregel is die wordt ingesteld voor een jaar en daarna wordt geëvalueerd
besluit:

Artikel 1. Gebiedsbeschrijving verboden drankgebruik
De hiernavolgende gebieden, waarvan hieronder de begrenzingen aangegeven, met daarbij die wegen, straten en plaatsen die de begrenzing aangeven daaronder begrepen, worden aangewezen als gebieden waarin het verboden is op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben als bedoeld in artikel 2:48, tweede lid, van de APV Barendrecht 2020:

Doormanplein, Dorpsstraat vanaf kruising Schaatsbaan tot aan ter hoogte Rehobothschool, gebied rondom Dorpskerk, Watertoren, D’ouwe School en gebouw de Ontmoeting, Piet Heinstraat vanaf Dorpsstraat tot aan eerste Barendrechtseweg, eerste Barendrechtseweg tot aan Schaatsbaan, Schaatsbaan tot aan Oude Haven, Oude Haven, Singel.
De aangewezen gebieden zijn aangeduid op de kaarten in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie voor de duur van 1 jaar.

Artikel 3. Citeertitel. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Doormanplein en omgeving 2023.

Aldus vastgesteld op 31 oktober 2023 door het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Bijlage: Gebieden alcoholverbod als bedoeld in artikel 1.

Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:
a. Naam en het adres van de indiener; b. De dagtekening; c. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.
Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAanwijzingsbesluit alcoholverbod Doormanplein en omgeving 2023
  • Soortofficielepublicaties ()
  • Gepubliceerd op03-11-2023
  • Start03-11-2023
  • StraatnaamDoormanplein
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -