Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Intrekken van parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen - Arent Maertensvliet

23-10-2023

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: intrekken van parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen in de Arent Maertensvliet Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;
• artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende dat:

• de Arent Maertensvliet in de bebouwde kom van Barendrecht ligt;
• de gemeente in september 2022 een verzamelverkeersbesluit met kenmerknummer 2022/472208 heeft genomen om 26 locaties in Barendrecht in te stellen als oplaadlocatie voor elektrische voertuigen voor in totaal 52 parkeerplaatsen;
• dat één van de oplaadlocaties in het verzamelverkeersbesluit is gesitueerd in de Arent Maertensvliet ter hoogte van huisnummer 41;
• dat de locatie van de laadpaal in de Arent Maertensvliet is gewijzigd;
• dat het daarom gewenst is om de twee aangewezen parkeerplaatsen voor het plaatsen van een laadpaal op te heffen;
• dat het gewenst is alle overige locaties uit het verzamelverkeersbesluit in stand te houden;


• Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio.

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;

• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.
nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
B E S L U I T E N: 1. het intrekken van twee parkeerplaatsen in de Arent Maertensvliet ter hoogte van huisnummer 41, uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen door het verwijderen bord E4 danwel bord E8 van bijlage 1 van het RVV met een onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ en het verwijderen van de bijbehorende belijning; 2. de verkeersborden te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening; 3. deze maatregel in te laten gaan vanaf het moment dat de bebording geplaatst is; 4. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken.

Aldus besloten te Barendrecht, 2 oktober 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Namens deze, De heer S. Meijerink Teamleider Verkeer en Mobiliteit

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

a.
Naam en het adres van de indiener;

b.
De dagtekening;

c.
Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d.
Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter
daar om
verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVERKEERSBESLUIT
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op23-10-2023
  • Start23-10-2023
  • StraatnaamPark
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -