Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Aanwijzen en inrichten van eerste parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Meerdere locaties in Barendrecht

23-10-2023

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: aanwijzen en inrichten van eerste parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen te Barendrecht Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de WvW 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;
• artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende dat:

• de locaties waarin het in dit verkeersbesluit om gaat binnen de bebouwde kom van Barendrecht liggen;
• de gemeente Barendrecht het gebruik van elektrische voertuigen wil stimuleren;
• de gemeente Barendrecht een overeenkomst heeft met Engie;
• dat het daarom wenselijk is om verschillende locaties in de gemeente aan te wijzen voor het inrichten van parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen;
• dat het mogelijk is om nabij woonadressen van aanvragers parkeervakken in te richten als oplaadlocatie;
• het vooralsnog voldoende is om bij de, door Engie te plaatsen, oplaadpaal een parkeervak in te richten als oplaadlocatie;
• er al wel aan weerszijden van de te plaatsen laadpaal een laadplaats wordt gereserveerd in dit besluit, op het moment dat het gebruik toeneemt wordt het tweede parkeervak ook ingericht als oplaadlocatie;

• Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WvW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:
a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;
b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

c. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;
d. het waarborgen van het op juiste wijze in rekening brengen van tarieven voor het gebruik van de weg.

• Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio.

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;

• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.
nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
B E S L U I T E N: 1. het aanwijzen en inrichten van een eerste parkeerplaats op de 18 locaties van de bijbehorende situatietekening van dit verkeersbesluit uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van bord E8c van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB504 (enkele pijl) met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en het aanbrengen van de bijbehorende belijning; 2. de verkeersborden te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening; 3. deze maatregel in te laten gaan vanaf het moment dat de bebording geplaatst is; 4. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken.

Aldus besloten te Barendrecht, 6 oktober 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Namens deze, De heer S. Meijerink Teamleider Verkeer en Mobiliteit

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

a.
Naam en het adres van de indiener;

b.
De dagtekening;

c.
Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d.
Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter
daar om
verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVERKEERSBESLUIT
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op23-10-2023
  • Start23-10-2023
  • StraatnaamPark
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -