Delen

- Advertentie (?) -

Aanwijzing gemeentelijk monument

11-10-2023

Aanwijzing gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders van Barendrecht, Overwegende, dat het gebouw van de telefooncentrale aan de Kerkweg 1c van zeer grote cultuurhistorische waarde is zoals blijkt uit de redengevende beschrijving die namens de Erfgoedcommissie Barendrecht is opgesteld;

- dat het op grond van die beschrijving gerechtvaardigd is het object als gemeentelijk monument aan te wijzen;
- dat aanwijzing als gemeentelijk monument bijdraagt aan het behoud van de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente Barendrecht;
- dat de erfgoedcommissie van Barendrecht bij brief van 4 augustus 2023 instemmend heeft geadviseerd over ons voornemen om dit object als zodanig aan te wijzen;
- dat ons voornemen om dit object als gemeentelijk monument aan te wijzen aan de eigenaar bekend is gemaakt op 20 juni 2023, en daartegen geen zienswijze is ingebracht;
- dat bescherming van een gemeentelijk monument niet zonder meer betekent dat verandering van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zou zijn;
- dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheden van het monument;
Gelet op artikel 3 van de Erfgoedverordening Barendrecht 2016; BESLUIT

het gebouw van de telefooncentrale aan de Kerkweg 1c aan te wijzen als gemeentelijk monument, een en ander zoals beschreven in de bij dit besluit behorende omschrijving.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 5 september 2023.
De secretaris, G.J. Bravenboer
De burgemeester, drs. R.E. Schneider

Omschrijving

GEGEVENS

straatnaam

Kerkweg

huisnummer(s)

1c

type

telefooncentrale

bouwjaar

1957

architect

onbekend

WAARDERING

THEMA’S

1. algemeen cultuurhistorisch

+/- Gemiddeld

A. Dijken

2. ensemblewaarden en samenhang

- Lage waarde

B. Boeren & tuinders

3. beleefbaarheid en zichtbaarheid

+/- Gemiddeld

C. Idyllisch villadorp

4. zeldzaamheid

++ Uitzonderlijk

D. Uitbreiding & vernieuwing

X

5. representativiteit of voorbeeld

+/- Gemiddeld

6. staat

+ Hoge waarde

7. gaafheid en oorspronkelijkheid

+ Hoge waarde

BESCHRIJVING

Telefooncentrale, gesitueerd op de zuidoosthoek van de Kerkweg, gebouwd in 1957 vermoedelijk in opdracht van het toenmalige staatsbedrijf der PTT. Het gebouw is sober van opzet, maar zorgvuldig ontworpen met hoogwaardige materialen. De centrale heeft een L-vormige plattegrond en telt één bouwlaag op een souterrain en wordt afgesloten door een schilddak. De gevels zijn rondom opgemetseld in rode baksteen in klezoorverband en zijn aan de bovenzijde schuin, tot een verholen lijstgoot uitgemetseld. Het souterrain is bekleed met natuursteen (vermoedelijk kalksteen) met hierin verdiept liggende souterrainvensters gemarkeerd door geprononceerde lateien. In de westgevel bevindt zich links een entreeportiek met natuurstenen omlijsting en zijwanden, met hierin een blankgelakte houten deur voorzien van vierkanten ruiten. Boven het portiek een (originele) metalen lantaarn met matglas. De gevels hebben rondom enkele kleine, hooggeplaatste vensters in een regelmatig ritme over de gevels verdeeld. Het dak is belegd met een donkergrijze golfpan en is vrij van dakkapellen of vensters. Het gebouw wordt aan de straatzijde omzoomd door een tuin met stalen hekwerk aan gemetselde kolommen. Oorspronkelijk had het gebouw een rechthoekige plattegrond. In 1966 en 1979 is het naar achteren uitgebreid zonder souterrain. Daarbij zijn gevelopeningen gewijzigd en/of dichtgemetseld. Het metselwerk is in hetzelfde verband uitgevoerd, de uitbouw kreeg een afgeplat schilddak met dezelfde dakhelling en uitgemetselde lijstgoot. De dakpannen van de uitbouw zijn meer gevarieerd van kleur. Ter hoogte van de noordgevel van het oudste bouwdeel is een horizontaal rollend luik aangebracht boven een nieuwe toegang (zonder trap) naar de gang van de kelderverdieping. In 1994 zijn de vensters (oorspronkelijk kantelramen) gewijzigd.

Bijzonderheden

Het gebouw fungeert nog steeds als telefooncentrale voor KPN.

Motivering : De telefooncentrale is van:
Cultuurhistorische waarde

- Vanwege het belang voor de wederopbouwarchitectuur in Barendrecht in het algemeen, - Vanwege de betekenis voor de groei van Barendrecht in de wederopbouwperiode.
- Vanwege de functie als telefooncentrale en de invloed van de telefoon op het dagelijks leven

Architectuur- en kunsthistorische waarden

- Als representatief voorbeeld van wederopbouwarchitectuur, een sober maar zorgvuldig ontwerp met hoogwaardige materialen,
- Vanwege de kenmerkende hoofdvorm, met souterrain en schilddak op uitgemetselde lijstgoot, en de regelmatige vensterverdeling,
- Vanwege de karakteristieke entree met natuurstenen omlijsting en de originele metalen lantaarn.

Situationele en ensemblewaarden
- Vanwege de goede zichtbaarheid en beleefbaarheid door de ligging op de straathoek met een ruime voortuin.

Gaafheid en herkenbaarheid

- Vanwege de hoge mate van gaafheid, zijn originele toestand, zowel wat betreft ontwerp als materiaaltoepassing.
Zeldzaamheid
- Vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van dit ontwerp van een telefooncentrale.

Omvang van de bescherming
Beschermd zijn in ieder geval:
- Het gehele exterieur van het oorspronkelijke pand van 1957.
Uitgesloten van bescherming zijn:
- Het gehele interieur - De latere uitbouw naar achteren (uit de jaren 1966 en 1979) - De gewijzigde vensters - De communicatieapparatuur en apparatuur voor klimaatbeheersing, ook als die aard- en nagelvast is.
- Het zeldzame horizontaal rollende luik bij de noordgevel (vanwege te geringe ouderdom).

Situatieschets

Het grijze vlak met de rode contour op perceel Kerkweg 1c geeft de grens van het beschermde monument aan.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAanwijzing gemeentelijk monument
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op11-10-2023
  • Start11-10-2023
  • Straatnaamgemeentelijk monu
  • Postcode

- Advertentie (?) -