Delen

- Advertentie (?) -

Voornemen tot grondverkoop reststrook gemeentegrond naast Klipper 81 te Barendrecht

13-09-2023

Voornemen tot grondverkoop reststrook gemeentegrond naast Klipper 81 te Barendrecht

De gemeente Barendrecht heeft het voornemen om ten aanzien een perceel grond, gelegen naast de Klipper 81 te Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie D, nummer 11948 (gedeeltelijk), groot circa 10 m2, een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van de Klipper 81, 2991 KL, te Barendrecht. Aanleiding De eigenaar van de Klipper 81 heeft de gemeente Barendrecht gevraagd dit stuk grond naast zijn eigendom te kopen. De gemeente Barendrecht heeft de ambitie het snippergroen juist te koesteren en voor de gemeente te behouden. In dit specifieke geval is met de verkoop aan de aangrenzend eigenaar ingestemd omdat verkoop van de reststrook zorgt voor duurzame oplossing overlast en een verbetering inrichting ruimte. De gemeente Barendrecht kwalificeert hem als enige serieuze gegadigde voor deze voorgenomen koopovereenkomst. Gezien het vorenstaande vindt de gemeente Barendrecht het niet noodzakelijk om mededingingsruimte aan te bieden aan andere partijen. In het Didam-arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat een overheidslichaam bij de (voorgenomen) verkoop van onroerende zaken gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval dient het overheidslichaam voorafgaand aan de verkoop zijn voornemen daartoe gemotiveerd bekend te maken, op een zodanige wijze dat een ieder daarvan kennis kan nemen.

Reageren?
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 21 dagen na publicatie kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan m.van.der.zouw@bar-organisatie.nl , onder vermelding van voorgenomen verkoop perceel Klipper 81 te Barendrecht.
Zet in uw e-mail in ieder geval en ten minste:

• de datum van publicatie en welke voornemen tot verkoop van gronden het betreft;
• uw naam, adres en woonplaats;
• waarom u van mening bent dat u ook als koopgegadigde moet worden aangemerkt;
• uw handtekening;
• als u voor iemand anders een motivatie indient, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.
Indien u niet tijdig en gemotiveerd reageert op deze publicatie vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop bezwaar te maken. Ook vervalt dan uw recht om enige vordering tot schadevergoeding daarop te baseren.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVoornemen tot grondverkoop reststrook gemeentegrond naast Klipper 81 te Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op13-09-2023
  • Start13-09-2023
  • StraatnaamKlipper 81
  • Postcode2991KL

- Advertentie (?) -