Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Verplaatsen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Braamwede

25-07-2023

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: verplaatsen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats naar de Braamwede ter hoogte van nummer 3, te Barendrecht Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;
• artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende dat:

• de Braamwede in de bebouwde kom van Barendrecht ligt;
• aanvrager wonende in de Braamwede, heeft verzocht om een algemene parkeerplaats te mogen inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning;
• aanvrager voldoet aan de voorwaarden uit het gemeentelijk beleid en medische gegevens tot toewijzing van de gehandicaptenparkeerplaats;
• de gemeente daarop heeft besloten een algemene parkeerplaats aan de Tjalk in te richten als een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
• de toewijzing is vormgegeven door middel van verkeersbesluit met zaaknummer GPP-2022-110;
• de locatie in bovengenoemd verkeersbesluit niet overeenkomt met de locatie die hiervoor bestemd was;
• het daarom gewenst is om de huidige gehandicaptenparkeerplaats op kenteken twee parkeervakken te verplaatsen;
• hiermee de maximale loopafstand niet overschreden wordt en hiermee de toegankelijkheid voor de aanvrager bevordert;
• de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Braamwede ter hoogte van huisnummer 1 wordt verplaatst naar de Braamwede ter hoogte van huisnummer 3;

• Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio.

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;

• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.
nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
B E S L U I T E N: 1. het intrekken van de huidige gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Braamwede ter hoogte van huisnummer 1, door het verwijderen van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord kenteken en het verwijderen van de bijbehorende belijning; 2. het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Braamwede ter hoogte van huisnummer 3, door het plaatsen van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord kenteken en het aanbrengen van de bijbehorende belijning, twee vakken verder ten opzichte van voorgaande locatie ter hoogte van huisnummer 1;
2. het verkeersbord en markering te verplaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening; 3. deze maatregel in te laten gaan vanaf het moment dat de bebording verplaatst is; 4. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken. Aldus besloten te Barendrecht, 6 juli 2023 Burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht, Namens deze, De heer G. Veneberg Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: a. Naam en het adres van de indiener; b. De dagtekening; c. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVERKEERSBESLUIT
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op25-07-2023
  • Start25-07-2023
  • StraatnaamGehandicaptenpark
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -