Delen

- Advertentie (?) -

Nadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023

17-07-2023

Wijzigingsbesluit Nadere regels Jeugdhulp Barendrecht 2023

overwegende dat;

• het college Nadere regels jeugdhulp Gemeente Barendrecht 2023 inclusief vier bijlagen heeft vastgesteld;
• daarin het gebruik van de CIZ-indicatiewijzer (2014) als leidraad bij het bepalen van de gebruikelijke hulptaken van de ouder(s) niet is benoemd;
• de informatie over de mogelijkheden en beperkingen om gebruik te maken van een persoonsgebonden budget (PGB) in de bijlagen III en IV niet correct is weergegeven;
• het noodzakelijk is deze omissies te herstellen;
• hiervoor artikel 8 sub 4 in de Nadere regels jeugdhulp Gemeente Barendrecht 2023 dient te worden aangepast;
• hiervoor tevens de bijlagen III en IV dienen te worden gecorrigeerd;
gelet op de artikelen 6.3 sub 2, 7.1 sub 8 en 7.3 sub 1; besluit:

1. Nadere regels De “Nadere regels jeugdhulp Gemeente Barendrecht 2023” wordt als volgt gewijzigd: Artikel 8 sub 4 met de tekst

Artikel 8 Gebruikelijke hulp

4. Bij het bepalen van de gebruikelijke hulptaken van de ouder(s) ten aanzien van de jeugdige neemt het college het ‘Referentiekader ten aanzien van gebruikelijke zorg’ als leidraad. Dit referentiekader is als bijlage bij deze nadere regels opgenomen.
Wordt gewijzigd in:

Artikel 8 Gebruikelijke hulp

4. Bij het bepalen van de gebruikelijke hulptaken van de ouder(s) ten aanzien van de jeugdige neemt het college het ‘Referentiekader ten aanzien van gebruikelijke hulp’ en de CIZ-indicatiewijzer (2014) als leidraad. Het referentiekader is als bijlage bij deze nadere regels opgenomen.

2. Bijlage III Tarievenlijst exclusief beschrijving De “Bijlage III Tarievenlijst exclusief beschrijving” wordt als volgt gewijzigd: De tabel:

Wordt gewijzigd in:

3. Bijlage IV Dienstencatalogus inclusief ZIN tarief

1. De bijlage IV “Dienstencatalogus inclusief ZIN” wordt in zijn geheel vervangen door bijlage IV “Overzicht diensten waarvoor een persoonsgebonden budget mogelijk is”.
De volledige weergave van de wijzigingen van de nieuwe bijlage IV ten opzichte van de oude bijlage IV is opgenomen in de bijlage 1 bij dit wijzigingsbesluit.

Samenvatting van de wijzigingen
Naast een gewijzigde titel van de bijlage zelf, verschilt de nieuwe bijlage IV inhoudelijk op de volgende punten ten opzichte van de oude bijlage IV:

- In de tabel “Persoonlijke Verzorging”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “In afwijking van het onder ‘Voor wie’ gestelde kan persoonlijke verzorging wél door ouders als informele zorg worden geleverd en bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.”
- “Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk en 1ste en 2de graad bloed-/aanverwanten van budgethouder.”

- In de tabel “Begeleiding (basis)”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk en 1ste en 2de graad bloed-/aanverwanten van budgethouder.”
- “De specifieke eis met betrekking tot de gebruikmaking van Practice Based en/of Evidence based technieken en/of instrumenten is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk en 1ste en 2de graad bloed-/aanverwanten van budgethouder.”

- In de tabel “Begeleiding specialistisch”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Dit product kan niet worden ingezet als informele zorg en daarom niet worden bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.”

- In de tabel “Vaktherapie”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Dit product kan niet worden ingezet als informele zorg en daarom niet worden bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.”

- In de tabel “Logeren licht”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Bloed- en aanverwanten van de budgethouder in de 1ste of 2de graad zijn uitgesloten om deze zorg te bieden.”
- “Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk.”

- In de tabel “Logeren midden”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Bloed- en aanverwanten van de budgethouder in de 1ste of 2de graad zijn uitgesloten om deze zorg te bieden.”
- “Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk.”

- In de tabel “Logeren zwaar”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Bloed- en aanverwanten van de budgethouder in de 1ste of 2de graad zijn uitgesloten om deze zorg te bieden.”
- “Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk.”

- In de eerste tabel “Diagnose basis”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Dit product kan niet worden ingezet als informele zorg en daarom niet worden bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.”

- In de eerste tabel “Behandeling basis”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Dit product kan niet worden ingezet als informele zorg en daarom niet worden bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.”

- In de tabel “Dagactiviteit licht”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk en/of 1ste en 2de graad bloed-/aanverwanten van budgethouder.”

- In de tabel “Dagactiviteit midden”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk en/of 1ste en 2de graad bloed-/aanverwanten van budgethouder.”

- In de tabel “Dagactiviteit zwaar”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Bloed- en aanverwanten van de budgethouder in de 1ste of 2de graad zijn uitgesloten om deze zorg te bieden.”
- “Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk.”

- In de tabel “Dagbehandeling regulier”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Dit product kan niet worden ingezet als informele zorg en daarom niet worden bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.”

- In de tabel “Dagbehandeling (inclusief observatie, diagnostiek en ambulante begeleiding thuis)”:Onder “Bijzonderheden” wordt toegevoegd:
- “Dit product kan niet worden ingezet als informele zorg en daarom niet worden bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.”

- De tweede tabel “Diagnose basis” wordt in zijn geheel verwijderd.
- De tweede tabel “Behandeling basis” wordt in zijn geheel verwijderd.
- In de tabel “Behandeling specialistisch”:Onder “Bijzonderheden” is toegevoegd:
- “Dit product kan niet worden ingezet als informele zorg en daarom niet worden bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.”

- In de tabel “Medicatiebegeleiding”:Onder “Bijzonderheden” is toegevoegd:
- “Dit product kan niet worden ingezet als informele zorg en daarom niet worden bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.”

- De tabel “Diagnose dyslexie” wordt in zijn geheel verwijderd.
- De tabel “Behandeling dyslexie” wordt in zijn geheel verwijderd.
- De tabel “Vervoer” wordt in zijn geheel toegevoegd:

Artikel II Dit besluit treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in werking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht op 9 mei 2023,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Bijlage 1 bij Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht tot wijziging van de “Nadere regels jeugdhulp Gemeente Barendrecht 2023” en de daarbij behorende bijlagen III “Tarievenlijst exclusief beschrijving” en IV “Dienstencatalogus inclusief ZIN tarief”

Volledige weergave van de wijzigingen van de nieuwe bijlage IV ten opzichte van de oude bijlage IV

Alle cursieve tekst betreft wijzigingen.

Vetgedrukt en onderstreept

= toegevoegd.

Vetgedrukt en doorgehaald = verwijderd.

Bijlage IV

Overzicht lokale jeugdhulp diensten waarvoor een persoonsgebonden budget mogelijk is (inclusief tarief ZIN)

Dienstencatalogus inclusief ZIN-tarief Persoonlijke verzorging

Product: Persoonlijke Verzorging

Dienst: Persoonlijke Verzorging

Eenheid

Minuten / Uren

Intensiteit

Intensiteit en duur is afhankelijk van de problematiek. Gemiddelde duur : 12 maanden. Als dit wordt ingezet i.h.k.v. respijtzorg, max 6 maanden.

Omschrijving

De jeugdige wordt op vaste momenten ondersteund bij activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging. Het gaat hierbij om hulp bij de zelfverzorging gericht op wassen, haarverzorging*, mondverzorging en het aan-/uitkleden. Het gaat tevens om het stimuleren van de jeugdige bij het zelfstandig uitvoeren van de persoonlijke verzorging en het geven van advies, instructie en voorlichting over persoonlijke verzorging aan de jeugdige en desgevraagd diens ouder(s)/verzorger(s)/mantelzorger(s).

*Onder haarverzorging wordt niet verstaan het knippen van het haar of het in model brengen van het haar middels toepassing bijzondere (tijdrovende) haartechnieken.

Activiteiten

De jeugdige wordt op vaste momenten ondersteund bij activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging. Het gaat hierbij om hulp bij de zelfverzorging gericht op wassen, haarverzorging*, mondverzorging en het aan-/uitkleden. Het gaat tevens om het stimuleren van de jeugdige bij het zelfstandig uitvoeren van de persoonlijke verzorging en het geven van advies, instructie en voorlichting over persoonlijke verzorging aan de jeugdige en desgevraagd diens ouder(s)/verzorger(s)/mantelzorger(s).
*Onder haarverzorging wordt niet verstaan het knippen van het haar of het in model brengen van het haar middels toepassing bijzondere (tijdrovende) haartechnieken.

Concreet gaat het om de volgende activiteiten:

• Wassen.
• Aankleden en uitkleden.
• Aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
• Eten en drinken.
• Zich verplaatsen (in/uit bed, in/uit bad, van bed naar stoel).
• Wisselen van lig- of zithouding.
• Naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal).
• Opmaken van het bed van een bedlegerig kind.
• Reguliere huidverzorging, mond- en gebitsverzorging, scheren, hand- en voetverzorging.

Onder de Zvw valt de persoonlijke verzorging die nodig is in verband met een 'behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop'. Bedoeld wordt de verpleging en verzorging die verpleegkundigen bieden. Dit wordt ook wel wijkverpleging genoemd. Voor jeugdigen tot 18 jaar beoordeelt een kinderverpleegkundige of er sprake is van 'behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop'. Als dat zo is, geeft de kinderverpleegkundige een indicatie af voor persoonlijke verzorging op grond van de Zvw.

Doelgroep

De jeugdige is beperkt in zijn ontwikkeling door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan (in ernstige mate) en is daardoor beperkt in de persoonlijke verzorging.

Voor wie

Jeugdigen die extra ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse verzorging als wassen/douchen, aankleden, eten en drinken, toedienen van medicatie en toiletbezoek. Het betreft ondersteuning die niet door ouders, leerkrachten of jeugdprofessionals kan worden geleverd.

Resultaat

De zelfredzaamheid van de jeugdige/ het gezin m.b.t. zelfzorg van de jeugdige is toegenomen.

Uitzondering hierop is wanneer een jeugdige nog niet in aanmerking komt voor de Wlz, maar wel langdurige verzorging nodig heeft.

Specifieke eisen

• De jeugdhulpaanbieder heeft, wanneer er sprake is van de uitvoering van risicovolle handelingen, een ‘bevoegdheidsregeling’, waarbij aangegeven wordt welke handelingen (protocollen) getoetst worden en hoe vaak;
• Persoonlijke verzorging op school is onderdeel van de algemene voorziening Jeugdhulp op speciaal onderwijs, mits dit wordt ingezet bij de desbetreffende school.

Functieprofiel

De hulp wordt geleverd door zorgverleners met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 2 tot en met mbo niveau 4.

Functiemix

80% mbo 3, 20% mbo – 4.

Financiering

P * Q / uur.

Tarief (ZIN)

€ 58,80 (uur) / € 0,98 (minuut).

Opbouw tarief

Reiskosten werk-werk en woon-werk, indirecte en overige kosten (31%), werkgeverslasten 33%, eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren 35%, marge 3% (innovatie, resultaten, risico), 4,5 % ORT.

Bijzonderheden

• Persoonlijke verzorging vanuit de jeugdwet bekostigd, kan uitsluitend ingezet worden, als geen beroep gedaan kan worden op de WLZ of de zorgverzekeringswet.
• Wanneer persoonlijk verzorging onderdeel is van een ander product (diensten jeugdhulp met verblijf, kan niet separaat dit product ingezet worden, tenzij er specifiek sprake is van de eerdergenoemde risicovolle handelingen.


In afwijking van het onder ‘Voor wie’ gestelde kan persoonlijke verzorging wél door ouders als informele zorg worden geleverd en bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk en 1ste en 2de graad bloed-/aanverwanten van budgethouder.

Begeleiding basis

Product: Begeleiding

Dienst: Begeleiding basis

Eenheid

Minuten / Uren

Intensiteit

Intensiteit is afhankelijk van de problematiek en de ondersteuningsbehoefte en noodzakelijkheid. Gemiddeld wordt dit 12 maanden afgegeven.

Omschrijving

Ten behoeve van de jeugdige

De jeugdige of ouder/verzorger wordt individueel begeleid.
Bij de jeugdige zijn de activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Hieronder wordt verstaan ondersteuning bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder:

- begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen en;
- begeleiding bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.

Ten behoeve van de ouder/verzorger

Bij de volwassene zijn de activiteiten gericht op beter omgaan met de jeugdige als ouder/verzorger. Het gaat hierbij om opvoedkundige vragen en/of situaties waarbij de jeugdige in een onveilige situatie terecht komt, zoals ouders die in een complexe echtscheiding zijn beland. De begeleiding is hierbij gericht op de ouder(s).

Complexe echtscheidingen

Voorheen werd het hulpverleningstraject Gescheiden Opvoeden van MEE-Vivenz, dat zicht richt op complexe echtscheidingen, beschikkingsvrij ingezet. Een kenmerk van een complexe scheiding is het hoge conflictgehalte en de felle emoties gedurende een lange tijd. Door het hoge conflict gehalte ziet de ouder het belang van de kinderen niet meer. De voortdurende conflicten en juridische strijd brengt het systeem (gezin) in disbalans. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van jeugdigen en tast daardoor de ontwikkeling aan. Het product Gescheiden Opvoeden van Vivenz is een aanbod voor ouders die zich in deze situatie bevinden.
Vanaf 1 januari 2023 is het traject opgenomen in de dienst van “begeleiding basis” en kan middels een indicatie worden ingezet. MEE-Vivenz is onderaannemer van Pameijer. Ook andere gecontracteerde aanbieders kunnen dit leveren.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ureninzet t.a.v. complexe echtscheidingen.

Fase

Aantal gesprekken x tijd

Totaal uren

Kennismakingsfase

1 x 1,5uur

1,5 uur

Intake

2 x 2 uur

4 uur

Het proces (kanteling)

5 x 2 uur

10 uur

Ouderschapsreorganisatie

5 x 2 uur

10 uur

Nieuw samengesteld gezin

2 x 2 uur

4 uur

Totaal

29,5 uur

Activiteiten

Ten behoeve van de jeugdige :

- Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen);
- Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij de jeugdige;
- Invulling geven aan participatie in de samenleving.

De begeleiding kan zich ook enkel richten op het geven van advies, instructie en voorlichting aan de jeugdige en desgevraagd diens ouder(s)/verzorger(s)/mantelzorger(s).
Ten behoeve van de volwassene :

- Met opvoedkundige vragen. Dit kan onder andere zijn ondersteuning op directe veiligheid, lichamelijk verzorging en gezondheid, sociaal-emotionele ondersteuning en school, opleiding, werk en opvang.
- Een andere mogelijkheid is de inzet op verbetering van de situatie voor de jeugdige in een situatie van complexe echtscheiding tussen beide ouders. En daarbij het oog op de veiligheid en sociaal-emotionele balans van de kinderen hebben verloren. Het zijn de ouders of één van de ouders die in deze situatie ondersteuning krijgt. Het gaat hierbij om:

- Kantelen van strijd naar gezamenlijke verantwoordelijkheid.

- Vernieuwde kijk op het gezamenlijk opvoeden.

- Afsluiting met inzichten en hernieuwde start.

Doelgroep

- De jeugdige is beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan;
- Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico’s als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten;
- Volwassenen die in een complexe echtscheiding terecht zijn gekomen;
- Volwassenen met opvoedkundige vragen.

Voor wie

Volwassenen en Jeugdigen (desgevraagd hun ouders/verzorgers, mantelzorgers in het zelfde traject)

Resultaat

De aanbieder van jeugdhulp hoeft er niet voor te zorgen dat de problematiek wordt opgelost, maar wel dat de hulpvraag wordt beantwoord, door gebruik te maken van de eigen kracht van het gezin en het netwerk daar omheen. De jeugdige kan zonder jeugdhulp verder. Uitzondering hierop is wanneer een jeugdige nog niet in aanmerking komt voor de Wlz, maar wel langdurige begeleiding nodig heeft.

De beoogde resultaten van de hulp gericht op jeugdigen liggen op de volgende gebieden:

• De opvoed- en opgroeisituatie is gestabiliseerd of verbeterd;
• De gedragsproblemen zijn verminderd;
• De jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zo leeftijdsadequaat als mogelijk;
• De ontwikkeling van de jeugdige is zo veel als mogelijk gestimuleerd;
• Jeugdigen/ouders/(pleeg)gezin weten in het dagelijks leven om te gaan met een specifieke gedragsstoornis en/of beperking;
• Dreiging van terugval wordt tijdig gesignaleerd en waar mogelijk met gerichte inzet zo veel mogelijk voorkomen;
• Jeugdige kan thuis blijven wonen;
• De zelfredzaamheid van jeugdigen en (pleeg) gezinnen is zoveel als mogelijk vergroot;
• Het netwerk om het gezin is zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen. (bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig netwerk);
• De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
• Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.

De beoogde resultaten van de hulp gericht op volwassenen is met name gericht op:

• Ouder(s) hebben geleerd beter om te gaan met de beperking, stoornis en aandoening van hun kind;
• Ouder(s) hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.

De beoogde resultaten van de hulp bij complexe echtscheidingen is gericht op:

• Volwassenen hebben weer zicht op de veiligheid en sociaal – emotionele balans van de kinderen. Hierdoor is sprake van een gezamenlijke opvoeding, gericht op het welbevinden van de kinderen.
• Bewustwording van de impact op het kind naar aanleiding van de ouderstrijd: de ouder is in staat om vanuit zijn ouderrol te denken en te handelen vanuit wat goed is voor het kind.
• Gerichtheid op de toekomst in plaats van op strijd met de andere ouder.
• Inzicht en acceptatie van problematiek rondom de omgang.
• Inzicht en acceptatie van eigen aandeel in het conflict.

Specifieke eisen

• Doel- en planmatig werken.
• Er wordt door de opdrachtnemer nauw samengewerkt met andere betrokkenen in het netwerk zoals het gezin, de school en andere zorgverleners, om een sluitend aanbod te bieden.
• Er wordt gebruik gemaakt van Practice Based en/of Evidence based technieken en/of instrumenten.

Specifiek met betrekking tot complexe echtscheidingen:

• De ondersteuning wordt uitgevoerd in een duo waarbij rekening wordt gehouden met de sekse van beide ouders.
• De medewerkers die de begeleiding uitvoeren zijn gecertificeerd coach systemisch werken.

Functieprofiel

De begeleiding wordt geleverd door zorgverleners met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 3 tot en hbo. Het zwaartepunt ligt bij de inzet op mbo 4 niveau. Vanwege de doelgroep dient een gecertificeerde SKJ-er gekoppeld te zijn aan een niet gecertificeerde medewerker.

Voor de ondersteuning van volwassenen in het kader van complexe scheidingen ligt de inzet op HBO+ niveau (geen functiemix).

Functiemix

Jeugdigen: 70% Mbo-4, 20 % Hbo, 10 % WO
Volwassenen in een complexe echtscheidingssituatie: Hbo+ niveau

Financiering

P * Q / uur

Tarief (ZIN)

€ 70,20 (uur) / € 1,17 (minuut)

Opbouw tarief

Reiskosten werk-werk en woon-werk, indirecte en overige kosten (31%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (35%), marge 3% (innovatie, resultaten, risico), 4,5% ORT

Bijzonderheden

• Dit product kan worden ingezet voor zowel jeugdigen als ouders. Indien er begeleiding voor de jeugdige en begeleiding voor de ouders nodig is, dan worden de uren bij elkaar opgeteld. Daarnaast kan dit product worden ingezet als losstaande ouderbegeleiding naast een ander product.
• In andere producten is begeleiding van de ouders inclusief.
• Ook mogelijk in groepsverband. Hierbij wordt declaratie aangepast aan het aantal deelnemers, waarbij factor 1,5 kan worden gehanteerd. Het aantal uren wordt gedeeld door het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld 4 deelnemers 4 uur in een maand = 1,5 uur per deelnemer declareren. Hierdoor is het mogelijk met 2 begeleiders, 4 jeugdigen te begeleiden.
• Als de algemene voorziening 'Jeugdhulp op speciaal onderwijs' actief is op de betreffende school van de jeugdige en de begeleiding wordt noodzakelijk geacht op de school, is het niet noodzakelijk een individuele voorziening voor de jeugdige af te geven. Jeugdhulp op school is in die gevallen een voorliggende voorziening (waarbij ook aandacht is voor het gezinssysteem).
• Indien blijkt dat de algemene voorziening onvoldoende tot resultaat leidt bij de desbetreffende jeugdige en zijn/haar omgeving, is meer maatwerk mogelijk.
• In geval van no show bij de cliënt thuis kan de reistijd voor deze jeugdige gedeclareerd worden op de code van de beoogde in te zetten dienst. Met andere woorden: als bijvoorbeeld begeleiding basis ingezet wordt mag de tijd gefactureerd worden onder de code begeleiding basis. De ingeroosterde tijd voor de afspraak kan benut worden voor werkzaamheden voor andere cliënten.


Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk en 1ste en 2de graad bloed-/aanverwanten van budgethouder.De specifieke eis met betrekking tot de gebruikmaking van Practice Based en/of Evidence based technieken en/of instrumenten is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk en 1ste en 2de graad bloed-/aanverwanten van budgethouder.

Begeleiding specialistisch

Product: Begeleiding

Dienst: Begeleiding specialistisch

Eenheid

Minuten / Uren

Intensiteit

Intensiteit is afhankelijk van de problematiek en de ondersteuningsbehoefte en noodzakelijkheid. Gemiddeld wordt dit 12 maanden afgegeven.

Omschrijving

Het kind wordt individueel begeleid en de activiteiten zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Hieronder wordt verstaan:

• Het ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen en
• het begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.

Bij de volwassene zijn de activiteiten gericht op beter omgaan met de jeugdige als ouder/verzorger. Het gaat hierbij om opvoedkundige vragen.

Activiteiten

Ten behoeve van de jeugdige :

• Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen);
• Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij de jeugdige;
• Invulling geven aan participatie in de samenleving.

Daarnaast is de begeleiding gericht op het geven van advies, instructie en voorlichting aan de jeugdige en desgevraagd diens ouder(s)/verzorger(s)/mantelzorger(s).

Ten behoeve van de volwassene :

• Met opvoedkundige vragen. Dit kan onder andere zijn ondersteuning op directe veiligheid, lichamelijk verzorging en gezondheid, sociaal-emotionele ondersteuning en school, opleiding, werk en opvang.

Doelgroep

- De jeugdige is zeer beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem of een combinatie daarvan;
- De jeugdige heeft te maken met complexe (multi)problematiek, waarvan de achterliggende oorzaak veelal onbekend is;
- De jeugdige groeit op in een onveilige omgeving en/of een situatie waarin sprake is van (ernstige) opvoedproblemen, of er is sprake van een (dreigende) crisis.

Voor wie

• Jeugdige/ gezinnen met een (zeer) ernstig tekortschietende zelfregie;
• Ernstige tot zeer ernstige sociaal- emotionele problematiek. (leeftijdsadequaat);
• Waar sprake is van complexe en/of meervoudige problematiek;
• Vanwege de aard van de problematiek/ ondersteuning is specialistische inzet vereist die gericht is op het stabiliseren van de situatie en coördinatie van de opvoeding in het gezin.

Resultaat

De jeugdige en het gezin kunnen zonder jeugdhulp verder. De beoogde resultaten van de jeugdhulp liggen op de volgende gebieden:

• De opvoed- en opgroeisituatie is gestabiliseerd of verbeterd;
• De gedragsproblemen zijn verminderd;
• De jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zo leeftijdsadequaat als mogelijk;
• De ontwikkeling van de jeugdige is zo veel als mogelijk gestimuleerd;
• Jeugdigen/ouders/(pleeg)gezin weten in het dagelijks leven om te gaan met een specifieke gedragsstoornis en/of beperking;
• Dreiging van terugval wordt tijdig gesignaleerd en waar mogelijk met gerichte inzet zo veel mogelijk voorkomen;
• Jeugdige kan thuis blijven wonen;
• De zelfredzaamheid van jeugdigen en (pleeg) gezinnen is zoveel als mogelijk vergroot;
• Het netwerk om het gezin is zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen. (bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig netwerk);
• De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
• Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.

Specifieke eisen

• Aanvullend op het functieprofiel dient door de opdrachtnemer specialistische kennis ingezet te kunnen worden indien nodig.
• Planmatig en doelmatig werken.
• Er wordt gewerkt op basis van Practice Based en/of Evidence Based technieken en/of instrumenten.
• Er wordt zo snel mogelijk afgeschaald naar lichtere vorm van zorg. Hiervoor wordt een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden in acht genomen waarbij in gezamenlijkheid ondersteuning wordt geboden.

Functieprofiel

De begeleiding wordt geleverd door zorgverleners met een minimaal opleidingsniveau variërend van hbo tot en met wo+, soms met inzet van medisch specialist (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet op hbo-opleidingsniveau.

Functiemix

35 % Hbo / 30% HBO+, 40 % WO.

Financiering

P * Q / uur.

Tarief (ZIN)

€ 93,60 (uur) / € 1,56 (minuut).

Opbouw tarief

Reiskosten werk-werk en woon-werk, indirecte en overige kosten (41%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren 35 %, marge 3% (innovatie, resultaten, risico), 4,5 % ORT.

Bijzonderheden

• Ook mogelijk in groepsverband. Hierbij wordt declaratie aangepast aan het aantal deelnemers, waarbij factor 1,5 kan worden gehanteerd. Het aantal uren wordt gedeeld door het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld 4 deelnemers 4 uur in een maand = 1,5 uur per deelnemer declareren. Hierdoor is het mogelijk met 2 begeleiders, 4 jeugdigen te begeleiden.
• In geval van no show bij de jeugdige thuis kan de reistijd voor deze jeugdige gedeclareerd worden op de code van de beoogde in te zetten dienst. Met andere woorden: als bijvoorbeeld begeleiding basis ingezet wordt mag de tijd gefactureerd worden onder de code begeleiding basis. De ingeroosterde tijd voor de afspraak kan benut worden voor werkzaamheden voor andere jeugdigen.
• Als de algemene voorziening 'Jeugdhulp op school' actief is op de betreffende school van het kind en de begeleiding wordt noodzakelijk geacht op de school, is het niet noodzakelijk een individuele voorziening voor het kind af te geven. Jeugdhulp op school is in die gevallen een voorliggende voorziening.
• Indien blijkt dat de algemene voorziening onvoldoende tot resultaat leidt bij de desbetreffende jeugdige en zijn/haar omgeving, is meer maatwerk mogelijk.


Dit product kan niet worden ingezet als informele zorg en daarom niet worden bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.

Vaktherapie

Product: Begeleiding

Dienst: Vaktherapie

Eenheid

Minuten / Uren

Intensiteit

Maximaal 30 uur, maximaal 12 maanden. Dit is het maximum dat geïndiceerd kan worden. Verlengingen zijn hierbij niet mogelijk.

Omschrijving

Vaktherapie is een manier van behandelen van psychosociale en psychische problematiek, verwerken van trauma waarbij de nadruk ligt op doen en ervaren, en minder op praten. Het biedt de jeugdige de mogelijkheid te communiceren en zich te uiten, daar waar hij dit verbaal nog niet kan. Daarnaast geeft het jeugdige de mogelijkheid spanning te ontladen en gevoelens te uiten. Daardoor kunnen zij hun ervaringen verwerken en experimenteren met vormen van nieuw gedrag.

Activiteiten

Onder vaktherapie vallen:

• beeldende therapie;
• danstherapie;
• dramatherapie;
• muziektherapie;
• psychomotorische kindertherapie;
• speltherapie.

Doelgroep

1. Jeugdige/gezin ondervindt matige opgroei-, opvoed- en/of gedragsproblemen;
2. Jeugdige heeft een (licht) verstandelijke of fysieke beperking en/of psychische stoornis.

Voor wie

Jeugdigen (desgevraagd hun ouders/verzorgers, mantelzorgers)

Resultaat

Aanleren van vaardigheden/ nieuw gedrag voor jeugdige en ouders
Verwerkt trauma

T.a.v. Executieve functies: het betreft hier niet de activiteiten die gericht zijn op de schoolse vaardigheden.

Specifieke eisen

• Vaktherapeuten hebben een door de NVAO erkende opleiding gevolgd, een door de verenigingen erkende bachelor of masteropleiding in een van de vaktherapeutische beroepen of een door de beroepsverenigingen erkende buitenlandse bachelor of masteropleiding;

• In afwijking op de contractueel vastgelegde verplichting tot SKJ/BIG registratie: Vrijgevestigde vaktherapeuten dienen als 'geregistreerd' of 'senior geregistreerd' vermeld te staan in het Register Vaktherapie dat valt onder de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB); Opdrachtgever controleert dit door middel van raadpleging van het Register Vaktherapie; Meer informatie is te vinden via: https://www.registervaktherapie.nl/ en https://www.pe-online.org/register/?pid=608

Functieprofiel

Zie specifieke eisen

Functiemix

HBO+ (10%/ Wo (90%)

Financiering

P * Q / uur

Tarief (ZIN)

€ 96,60 (uur) / € 1,61 (minuut)

Opbouw tarief

Reiskosten werk-werk en woon-werk, indirecte en overige kosten (41%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (35 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico),

Bijzonderheden

Ook mogelijk in groepsverband. Hierbij wordt declaratie aangepast aan het aantal deelnemers, waarbij factor 1,5 kan worden gehanteerd. Het aantal uren wordt gedeeld door het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld 4 deelnemers 4 uur in een maand = 1,5 uur per deelnemer declareren. Hierdoor is het mogelijk met 2 begeleiders, 4 jeugdigen te begeleiden.

Als de cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Dit product kan niet worden ingezet als informele zorg en daarom niet worden bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.

Logeren licht

Product: Logeren

(verschil in zwaarte tussen logeren licht, midden en zwaar zit in de groepsgrootte van maximaal 8, 6 of 4 kinderen per groep)

Dienst: Logeren licht

Eenheid

Etmaal

Intensiteit

1 tot maximaal 3 aansluitende etmalen per week.
Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken.

Omschrijving

Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te verlichten, wordt het kind in een huiselijke omgeving logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding wordt geboden en toezicht en/of zorg (24 uur per dag) noodzakelijk is.

Activiteiten

Tijdelijke verblijfszorg in een beschermende woonomgeving in combinatie met samenhangende zorg. De samenhangende zorg is niet alleen verpleging, begeleiding of verzorging. Dit kan ook specifieke behandeling zijn die de jeugdige nodig heeft tijdens het logeren.

Doelgroep

• Het kind is in enige mate beperkt in zijn/haar ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve, verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan;
• Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico`s als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten;
• Het kind groeit op in een veilige omgeving.

Voor wie

Jeugdigen en ouders/opvoeders.

Resultaat

Tijdelijke verlichting van de thuissituatie / gezinssysteem zodat ouders / verzorgers in staat worden gesteld de zorg (langer) vol te kunnen houden.

Specifieke eisen

• Waar nodig onder de supervisie van een professional met hbo-opleidingsniveau.
• Waar mogelijk maakt de Opdrachtnemer gebruik van informele zorg;
• Het kortdurend verblijf wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 8 kinderen.

Functieprofiel

De begeleiding wordt geleverd door zorgverleners met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 3 tot en met hbo.

Functiemix

20 % Mbo-3, 60 % Mbo-4, 20 % Hbo.

Financiering

P * Q / etmaal.

Tarief (ZIN)

€ 199,12 (inclusief € 31,00 en € 6,99 huisvesting en voedingskosten) / all-in tarief / maximaal 8 jeugdigen.

Opbouw tarief

Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (28 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico). Opslag weekend en avond (4,5%).
Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per etmaal (€ 31,00), Voedingskosten per etmaal € 6,99 .

Bijzonderheden

In eerste toegekend voor een half jaar. In dit half jaar onderzoekt de jeugdhulpaanbieder met het gezin en de casusregisseur van het lokale team wat er nodig is om de jeugdige deel te laten nemen aan (reguliere) activiteiten en/of logeren binnen het netwerk. Want, het uitgangspunt is en blijft dat de jeugdige zoveel als mogelijk deel kan nemen aan het 'gewone' maatschappelijk verkeer.

Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Ter verlichting van de ouders geldt dit alleen voor jeugdigen die:

- de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;
- die aangewezen is op permanent toezicht en
- die begeleiding of persoonlijke verzorging of verpleging ontvangt.

Bloed- en aanverwanten van de budgethouder in de 1ste of 2de graad zijn uitgesloten om deze zorg te bieden.

Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk.

Logeren midden

Product: Logeren

Dienst: Logeren – midden

Eenheid

Etmaal

Intensiteit

1 tot maximaal 3 aansluitende etmalen per week.
Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken.

Omschrijving

Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten, wordt het kind in een huiselijke omgeving een
logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding wordt geboden en toezicht en/of zorg
(24 uur per dag) noodzakelijk is.

Activiteiten

Tijdelijke verblijfszorg in een beschermende woonomgeving in combinatie met samenhangende zorg. De samenhangende zorg is niet alleen verpleging, begeleiding of verzorging. Dit kan ook specifieke behandeling zijn die de jeugdige nodig heeft tijdens het logeren.

Doelgroep

• Het kind is in hoge mate beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve, verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan;
• Het gedrag van de jeugdige is enigszins voorspelbaar en risico`s als gevolg van de problematiek zijn relatief goed in te schatten;
• Het kind groeit op in een veilige omgeving.

Voor wie

Jeugdigen en ouders/opvoeders

Resultaat

Tijdelijke verlichting van de thuissituatie / gezinssysteem zodat ouders / verzorgers in staat worden gesteld de zorg (langer) vol te kunnen houden.

Specifieke eisen

• Waar nodig onder de supervisie van een professional met hbo-opleidingsniveau.
• Waar mogelijk maakt de Opdrachtnemer gebruikt van informele zorg;
• Het kortdurend verblijf wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 6 kinderen;

Functieprofiel

De begeleiding wordt geleverd door professionals met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 3 tot en met hbo+.

Functiemix

50 % Mbo-4,40 % Hbo, 10 % Hbo+

Financiering

P * Q / etmaal

Tarief (ZIN)

€ 269,91 (inclusief € 31,00 en € 6,99, huisvestings- en voedingskosten) Etmaal / all-in tarief / maximaal 6 jeugdigen

Opbouw tarief

Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten 33%, eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren 28 %, marge 3% (innovatie, resultaten, risico). Opslag weekend en avond (4,5%) Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per etmaal (€ 31,00) , € 6,99 voedingskosten per etmaal.

Bijzonderheden

In eerste toegekend voor een half jaar. In dit half jaar onderzoekt de jeugdhulpaanbieder met het gezin en de casusregisseur van het lokale team wat er nodig is om de jeugdige deel te laten nemen aan (reguliere) activiteiten en/of logeren binnen het netwerk. Want, het uitgangspunt is en blijft dat de jeugdige zoveel als mogelijk deel kan nemen aan het 'gewone' maatschappelijk verkeer.

Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Ter verlichting van de ouders geldt dit alleen voor jeugdigen die:

- de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;
- die aangewezen is op permanent toezicht en
- die begeleiding of persoonlijke verzorging of verpleging ontvangt.

Bloed- en aanverwanten van de budgethouder in de 1ste of 2de graad zijn uitgesloten om deze zorg te bieden.

Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk.

Logeren zwaar

Product: Logeren

Dienst: Logeren – zwaar

Eenheid

Etmaal

Intensiteit

1 tot maximaal 3 aansluitende etmalen per week.

Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken;

Omschrijving

Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te verlichten, wordt het kind in een huiselijke omgeving een logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding wordt geboden en toezicht en/of zorg (24 uur per dag) noodzakelijk is.

Activiteiten

Tijdelijke verblijfszorg in een beschermende woonomgeving in combinatie met samenhangende zorg. De samenhangende zorg is niet alleen verpleging, begeleiding of verzorging. Dit kan ook specifieke behandeling zijn die de jeugdige nodig heeft tijdens het logeren.

Doelgroep

• Het kind is in hoge mate beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve, verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan;
• Het gedrag van de jeugdige is onvoorspelbaar en risico`s als gevolg van de problematiek zijn niet altijd goed in te schatten;
• De jeugdige heeft te maken met complexe (gedrags)problematiek waarvan de achterliggende oorzaak veelal onbekend is;
• De jeugdige groeit op in een onveilige omgeving en/of in een situatie waarin sprake is van (ernstige) opvoedproblemen.

Voor wie

Jeugdigen en hun ouders/opvoeders.

Resultaat

Tijdelijke verlichting van de thuissituatie / gezinssysteem zodat ouders / verzorgers in staat worden gesteld de zorg (langer) vol te kunnen houden.

Specifieke eisen

Het kortdurend verblijf wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 4 kinderen;

Functieprofiel

De begeleiding wordt geleverd door professionals met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 4 tot en met hbo+.

Functiemix

30 % Mbo-4,40 % Hbo,20 % Hbo+,10 % Wo.

Financiering

P * Q / (Etmaal).

Tarief (ZIN)

€ 400,75 (inclusief € 31,00 en € 6,99, huisvestings- en voedingskosten). Etmaal / all-in tarief / maximaal 4 jeugdigen.

Opbouw tarief

Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren 28 %, marge 3% (innovatie, resultaten, risico). Opslag weekend en avond (4,5%). Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per cliënt per etmaal (€ 31,00) € 6,99 voedingskosten per etmaal.

Bijzonderheden

In eerste toegekend voor een half jaar. In dit half jaar onderzoekt de jeugdhulpaanbieder met het gezin en de casusregisseur van het lokale team wat er nodig is om de jeugdige deel te laten nemen aan (reguliere) activiteiten en/of logeren binnen het netwerk. Want, het uitgangspunt is en blijft dat de jeugdige zoveel als mogelijk deel kan nemen aan het 'gewone' maatschappelijk verkeer. Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.
Indien een jeugdige vanwege zijn/haar beperkingen meer begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft, dan geboden kan worden binnen dit product, kan eventueel een ander product worden toegevoegd.
Ter verlichting van de ouders geldt logeren alleen voor jeugdigen die:

- de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;
- die aangewezen is op permanent toezicht en
- die begeleiding of persoonlijke verzorging of verpleging ontvangt.

Bloed- en aanverwanten van de budgethouder in de 1ste of 2de graad zijn uitgesloten om deze zorg te bieden.

Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk.

Diagnose basis

Product: Diagnose

Dienst: Diagnose basis

Eenheid

Minuten / Uren

Intensiteit

Maximaal 15 uur gedurende maximaal 3 maanden.

Omschrijving

Basis diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen, observatie en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Diagnostiek omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de jeugdhulpvraag.
Diagnostiek is noodzakelijk wanneer nog niet duidelijk is welke aanpak/hulp er nodig/passend is voor een jeugdige.

Activiteiten

Multidisciplinair onderzoek (ofwel ‘assessment’) om te bepalen welk arrangement of welk zorg- en behandelplan een kind nodig heeft.

Doelgroep

Indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en indien de vraaganalyse van de verwijzer onvoldoende aanknopingspunten biedt voor een vervolgtraject.

Voor wie

Er is bij de jeugdige sprake van een tijdelijke of blijvende psychische stoornis, die maakt dat de jeugdige matige tot ernstige beperkingen ervaart en/of bedreigd wordt in zijn ontwikkeling.

Resultaat

Het opstellen van een diagnostisch verslag met daarin een duidelijk beeld van de oorzaken van klachten en hulpvraag van de jeugdige en het gezin op basis van een verklarende analyse. Door het diagnostische proces kan de inhoud en omvang bepaald worden van noodzakelijk vervolgstappen in behandeling/ begeleiding.

Specifieke eisen

Regiebehandelaar is opgenomen in het register basisdiagnostiek en in het bezit van basisaantekening orthopedagogiek of psychodiagnostiek.

Functieprofiel

Gedragswetenschapper.

Functiemix

70% Wo/20% Wo+ / 10% MS.

Financiering

P * Q / uur.

Tarief (ZIN)

€ 109,80 (uur) / 1,83 (minuut).

Opbouw tarief

Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (31%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (35 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico).

Bijzonderheden

• Mocht de jeugdige/ het gezin niet direct na diagnostiek in behandeling worden genomen, dan is de regiebehandelaar van de diagnostiekfase de eerstverantwoordelijke voor de zorg van de jeugdige.
• Een intelligentieonderzoek valt uitsluitend onder de jeugdwet als het onderzoek onderdeel is van een diagnostisch proces in het kader van jeugdhulp. En als er vermoeden is dat de intelligentie sterk van invloed is op het wel of niet realiseren van de doelen van de jeugdige/ het gezin, in het kader van jeugdhulp.
• Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype of onderwijsvoorziening, valt niet onder dit product.


Dit product kan niet worden ingezet als informele zorg en daarom niet worden bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.

Behandeling Basis

Product: Behandeling

Dienst: Behandeling basis

Eenheid

Minuten / Uren

Intensiteit

Maximaal 40 uur over een periode van maximaal 12 maanden.

Omschrijving

Het kind wordt individueel behandeld, gericht op het ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en emotionele vaardigheden, waarbij de mogelijkheden van het kind optimaal worden benut.

Activiteiten

De behandeling is gericht op:

- Het vaststellen van de problematiek en de oorzaak (diagnostiek);
- Het herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen;
- Het herstel en/of het aanleren van vaardigheden;
- Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren;
- De behandeling kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin. Het gaat hierbij om gerichte professionele interventies.

Doelgroep

Kinderen met gedragsproblemen door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan.

Voor wie

Jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers

Resultaat

• Een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereiken.

• De jeugdige en zijn of haar ouders en omgeving ervaren een volledig of zover mogelijke vermindering van de ernst van de klachten en symptomen en deze zijn (minimaal) hanteerbaar. Na het behandeltraject weten jeugdige, ouders en andere betrokkenen, als bijvoorbeeld het onderwijs en sportvereniging, adequaat om te gaan met het gedrag van de jeugdige en weten zijn/haar ontwikkeling te stimuleren;

• Het doel voor het (zeer) jonge kind is zicht krijgen op en het herstellen of op gang brengen van een vastgelopen of verstoorde ontwikkeling en het versterken van de opvoedingskracht van de ouders en waar nodig de betrokken opvoedprofessional;

• Versterken van het netwerk van de cliënt zodat de cliënt duurzaam wordt ondersteund. De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;

• Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.

Specifieke eisen

• De Medisch specialist wordt slechts voor een beperkt gedeelte van de tijd betrokken;
• In het geval van inzet van een gedragswetenschapper of AVG (arts verstandelijk gehandicapten) dient er eerst functionele diagnostiek ingezet te worden.
• Er wordt gebruik gemaakt van Practice Based en/of Evidence Based technieken.

Functieprofiel

De behandeling wordt geleverd door professionals met een minimaal opleidingsniveau variërend van hbo tot en met medisch specialist. Het zwaartepunt ligt bij een inzet op WO opleidingsniveau.

Functiemix

10 % Hbo+, 80 % Wo, 5% Wo+, 5 % Ms.

Financiering

P * Q (uur).

Tarief (ZIN)

€ 115,20 (uur) / € 1,92 (minuut).

Opbouw tarief

Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (39%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (39 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico).

Bijzonderheden

Indien op voorhand (tijdens het onderzoek) duidelijk wordt dat langer dan 1 jaar behandeling noodzakelijk is, kan door de toegangsmedewerker een indicatie voor 1,5 jaar worden afgegeven met in totaal 60 uur behandeltijd.
Als de cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Dit product kan niet worden ingezet als informele zorg en daarom niet worden bekostigd via een informeel persoonsgebonden budget.

Dagactiviteit licht

Product: Dagactiviteit

(verschil in zwaarte tussen dagactiviteit licht, midden en zwaar zit o.a. in maximum aantal kinderen per begeleider; 1:10, 1:4 en 1:3 en functiemix)

Dienst: Dagactiviteit – licht

Eenheid

Dagdeel

Intensiteit

Maximaal 10 dagdelen per week, maximaal 12 maanden (met uitzondering voor zware problematiek, maximaal 24 maanden).
Indien respijtzorg: 2 dagdelen per week, max 9 maanden

Omschrijving

Zinvolle dagbesteding door middel van een programma. De activiteiten vinden in groepsverband zonder overnachting plaats. Het dagprogramma biedt ruimte voor vaardigheidstraining

Activiteiten

Inzicht verwerven in de mogelijkheden van het kind en het stimuleren van leren met als doel een mogelijke doorstroom naar vormen van (passend) onderwijs.

Op basis daarvan (dag)programma met accent op:

• “Activering” (activiteiten gericht op het zinvol besteden van de dag, aangepast aan de mogelijkheden en interesses van de cliënt, waaronder handvaardigheid, expressie, beweging, belevingsactiviteiten);
• “Activering, individueel belevingsgericht” (belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig niveau met extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat);
• Zelfgekozen bezigheid en activering.
• Inzicht verwerven in de mogelijkheden van het kind en het stimuleren van leren met als doel een mogelijke doorstroom naar vormen van (passend) onderwijs.

Doelgroep

– De jeugdige is in enige mate beperkt in zijn ontwikkeling en mate van zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan;
– Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico`s als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten;
– De jeugdige groeit op in een veilige omgeving;
– Maatschappelijke integratie zonder hulp is niet mogelijk.

Voor wie

Jeugdigen die wegens hun beperking niet in staat zijn om onderwijs te volgen of gebruik te maken van een reguliere opvangvoorziening. Ouders worden betrokken zodat zij leren aansluiten bij de behoeften van hun kind en weten hoe zij de ontwikkeling zelf kunnen stimuleren.

Resultaat

• Bij de tijdelijke inzet voor respijtzorg is het netwerk om het gezin zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen. (bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig netwerk of andere lokale voorzieningen);
• Er is sprake van een zinvolle invulling en structuur aan de dag;
• De jeugdige heeft dagelijkse handelingen en vaardigheden geleerd, die thuis, in de vrije tijd en tijdens de dagbesteding worden toegepast;
• De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
• Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.

Specifieke eisen

De dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de verhouding tussen begeleiding en jeugdigen is: 1 professional staat tot 5 en maximaal 10 jeugdigen.

Functieprofiel

De begeleiding wordt geleverd door een zorgverlener met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 2 tot en met hbo+ (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een professional met mbo-opleidingsniveau, die werkt onder de supervisie van een professional met hbo-opleidingsniveau.

Functiemix

20% Mbo – 3, 50 % Mbo -4, 30% Hbo.

Financiering

P * Q /( dagdeel – all-in tarief).

Tarief (ZIN)

€ 66,15 (dagdeel – all-in tarief).

Opbouw tarief

Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (30 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico). Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per dagdeel (€ 8,30). Daarnaast € 2,79 voedingskosten.

Bijzonderheden

Dagdeel is 4 uur waarvan minimaal 3 uur directe cliëntcontacttijd.
Verzorgingskosten ( tussendoortjes en broodmaaltijd) maken onderdeel uit van het dagtarief.

1 begeleider op een groep van maximaal 10 kinderen.

Als de cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk en/of 1ste en 2de graad bloed-/aanverwanten van budgethouder.

Dagactiviteit midden

Product: Dagactiviteit

Dienst: Dagactiviteit midden

Eenheid

Dagdeel

Intensiteit

Maximaal 10 dagdelen per week, maximaal 12 maanden (met uitzondering voor zware problematiek, maximaal 24 maanden).
Indien respijtzorg: 2 dagdelen per week, max 9 maanden

Omschrijving

Zinvolle dagbesteding door middel van een programma. De activiteiten vinden in groepsverband zonder overnachting plaats. Het dagprogramma biedt ruimte voor vaardigheidstraining.

Activiteiten

Inzicht verwerven in de mogelijkheden van het kind en het stimuleren van leren met als doel een mogelijke doorstroom naar vormen van (passend) onderwijs.

Op basis daarvan (dag)programma met accent op:

• “Activering” (activiteiten gericht op het zinvol besteden van de dag, aangepast aan mogelijkheden en interesses van de cliënt, waaronder handvaardigheid, expressie, beweging, belevingsactiviteiten);
• “Activering, individueel belevingsgericht” (belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig niveau met extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat);
• Zelfgekozen bezigheid en activering.

Doelgroep

- De jeugdige is in hoge mate beperkt in zijn ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan;
- Het gedrag van de jeugdige is enigszins voorspelbaar en risico`s als gevolg van de problematiek zijn relatief goed in te schatten;
- De jeugdige groeit op in een veilige omgeving.

Voor wie

• Kinderen/jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking of met gedragsproblematiek of in een combinatie hiervan, waarbij maatschappelijke integratie, zonder hulp, niet mogelijk is.
• Jeugdigen die wegens hun beperking niet in staat zijn om onderwijs te volgen of gebruik te maken van een reguliere opvangvoorziening.
• Ouders worden betrokken zodat zij leren aansluiten bij de behoeften van hun kind en weten hoe zij de ontwikkeling zelf kunnen stimuleren.

Resultaat

• Bij de tijdelijke inzet voor respijtzorg is het netwerk om het gezin zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen (bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig netwerk of andere lokale voorzieningen);
• Er is sprake van een zinvolle invulling en structuur aan de dag;
• De jeugdige heeft dagelijkse handelingen en vaardigheden geleerd, die thuis, in de vrije tijd en tijdens de dagbesteding worden toegepast;
• De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
• Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van hun kind.

Specifieke eisen

De dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de verhouding tussen begeleiding en jeugdigen is: 1 professional staat tot 4 jeugdigen.

Functieprofiel

De begeleiding wordt geleverd door zorgverlener met een minimaal opleidingsniveau variërend van mbo niveau 3 tot en met wo (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een professional met hbo-opleidingsniveau, die wordt ondersteund door een professional met mbo-opleidingsniveau.

Functiemix

15 % Mbo-3, 30 % Mbo-4, 35 % Hbo,10 % Hbo+,10 % Wo.

Financiering

P * Q / dagdeel.

Tarief (ZIN)

€ 83,57 (dagdeel – all-in tarief).

Opbouw tarief

Reiskosten woon-werk, indirecte en overige kosten (42%), werkgeverslasten (33%), eindejaarsuitkering (8,33 %) + vakantietoeslag (8%), niet productieve uren (30 %), marge 3% (innovatie, resultaten, risico).
Normatieve huisvestingskosten (NHC) en normatieve inventariskosten (NIC) per dagdeel (€ 8,30). Daarnaast € 2,79 voedingskosten.

Bijzonderheden

Dagdeel is 4 uur waarvan minimaal 3 uur directe cliëntcontacttijd
Verzorgingskosten ( tussendoortjes en broodmaaltijd) maken onderdeel uit van het dagtarief.
Maximale groepsgrootte: 4, 1:4.
Als cliënt in een opeenvolgende periode meer dan 50% afwezig is, mag de eerste periode van 3 weken 100% gedeclareerd worden. Na deze 3 weken mag maximaal 80% van de gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Het functieprofiel is niet van toepassing voor informele zorgverleners uit het sociaal netwerk en/of 1ste en 2de graad bloed-/aanverwanten van budgethouder.

Dagactiviteit zwaar

Product: Dagactiviteit

Dienst: Dagac

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingNadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023
  • Soortofficielepublicaties (Zorg en gezondheid | Orga)
  • Gepubliceerd op17-07-2023
  • Start17-07-2023
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -