Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Instellen verplichte rijrichting - Mr. Lohmanstraat

03-07-2023

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: instellen verplichte rijrichting in de Mr. Lohmanstraat, te Barendrecht Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;
• artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende dat:

• de Mr. Lohmanstraat binnen de bebouwde kom van Barendrecht ligt;
• de Mr. Lohmanstraat ondergeschikt aansluit op de 2e Barendrechtseweg;
• parallel aan de 2e Barendrechtseweg een vrijliggend tweerichtingsfietspad aanwezig is en deze in de voorrang de Mr. Lohmanstraat kruist;
• een grote hoeveelheid verkeer van het kruispunt gebruik maakt;
• Er zich door deze grote verkeersstromenveel conflictsituaties voordoen wat een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid;
• het daarom wenselijk is om het kruispunt aan te passen en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren;
• er zodoende meer opstelruimte tussen de rijbaan van de 2e Barendrechtseweg en het vrij liggende tweerichtingsfietspad wordt gerealiseerd;
• hiermee het overzicht op de verkeerssituatie komend vanuit de Mr. Lohmanstraat verbetert;
• de meeste conflicten plaatsvinden bij de links afslaande beweging voor gemotoriseerd verkeer vanuit de Mr. Lohmanstraat op de 2e Barendrechtseweg in zuidelijke richting;
• het gewenst is dat verkeer daarom alleen nog vanuit de Mr. Lohmanstraat in noordelijke richting over de 2e Barendrechtseweg kan rijden;
• bovenstaande mogelijk wordt door het instellen van een verplichte rijrichting rechtsaf op de Mr. Lohmanstraat ter hoogte van de kruising met de 2e Barendrechtseweg;
• hiermee het verkeer vanuit de Mr. Lohmanstraat geen complexe en onoverzichtelijke manoeuvre op het kruispunt hoeft uit te voeren;
• deze verkeersmaatregel daarom bijdraagt aan de verkeersveiligeid op het kruispunt;
• er door het instellen van deze maatregel beperkt reistijdverlies ontstaat vanwege mogelijkheid het gebied via de Lindehoevelaan te verlaten;
• Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
• Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio.
• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;
• op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;
• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.
nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
B E S L U I T E N: 1. het instellen van een verplichte rijrichting op de Mr. Lohmanstraat ter hoogte van de kruising met de 2e Barendrechtseweg, door het plaatsen van bord D05r (verplichte rijrichting, rechtsaf) van bijlage 1 van het RVV 1990;
2. het verkeersbord te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening; 3. deze maatregel in te laten gaan vanaf het moment dat de bebording geplaatst is; 4. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken. Aldus besloten te Barendrecht, 21 juni 2023 Burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht, Namens deze, De heer G. Veneberg Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: a. Naam en het adres van de indiener; b. De dagtekening; c. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVERKEERSBESLUIT
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op03-07-2023
  • Start03-07-2023
  • StraatnaamLohmanstraat
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -