Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Instellen diverse verkeersmaatregelen - Boezemweg en Ziedewij

03-07-2023

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: instellen diverse verkeersmaatregelen op de Boezemweg en Ziedewij te Barendrecht Zaaknummer: 789984 Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;
• artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende dat:

• de Boezemweg en de Ziedewij binnen de bebouwde kom van Barendrecht liggen;
• op de Boezemweg een maximaal toegestane snelheid van 70 kilometer per uur geldt;
• aan de Ziedewij een distributiecentrum van Albert Heijn gelegen is en daarmee veel vrachtverkeer genereert;
• het vrachtverkeer in de huidige situatie over de Gebroken Meeldijk rijdt, waar veel aanliggende woningen zijn en tevens een fietspad kruist met de rijbaan;
• in het kader van de verkeersveiligheid op de Gebroken Meeldijk er daarom gekozen is om een extra ontsluiting te realiseren via de Boezemweg in de vorm van een rotonde;
• deze rotonde wordt aangelegd op de kruising van de Ziedewij met de Boezemweg;
• voor de aanleg van deze rotonde verschillende verkeersmaatregelen moeten worden ingesteld;
• het huidige fietspad door de aanleg van de rotonde enigszins wordt omgelegd, waarbij er geen verdere aanpassingen worden getroffen;
• deze rotonde zodoende alleen toegankelijk is voor auto- en vrachtverkeer en niet voor het langzaam verkeer;
• er daarom op de Ziedewij ter hoogte van nummer 43 een verbod voor fietsers en bromfietsers wordt ingesteld;
• het verkeer op de nieuwe rotonde in een verplichte richting moet rijden;
• de middeneilanden op de Boezemweg en Ziedewij aan de rechterzijde gepasseerd dienen te worden;
• voertuigen de rotonde moeten passeren met een maximale snelheid van 50 km per uur zodat voertuigen hun snelheid veilig kunnen reduceren voor het oprijden van de rotonde;
• voertuigen voor het oprijden van de rotonde voorrang dienen te verlenen voor voertuigen op de rotonde;
• door bovenstaande verkeersmaatregelen de verkeersveiligheid en doorstroming kan worden verbetert;
• Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
• Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio.
• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;
• op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;
• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.
nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
B E S L U I T E N: 1. het instellen van een verplichte rijrichting die het verkeer dat de rotonde nadert, bij het passeren van de rotonde moet volgen op de rotonde Boezemweg-Ziedewij door het plaatsen van 3 borden D01 van bijlage 1 van het RVV 1990; 2. het instellen van geboden tot het volgen van de richting die de pijl aangeeft op de rotonde Boezemweg-Ziedewij op de toeleidende wegvakken van de rotonde door middel van het plaatsen van de borden D02r van bijlage 1 van het RVV 1990; 3. het instellen van een voorrangsregeling voor verkeer op de rotonde Boezemweg-Ziedewij, waarbij het naderende verkeer voor de rotonde voorrang moet verlenen op het verkeer die op de rotonde rijdt door het plaatsen van 3 borden B06 van bijlage 1 van het RVV 1990; 4. het instellen van een geslotenverklaring voor fietsers en bromfietsers op de Ziedewij ter hoogte van nummer 43 door het plaatsen bord C15 van bijlage 1 van het RVV 1990; 5. het instellen van een maximale snelheid van 50 kilometer per uur nabij de rotonde Boezemweg-Ziedewij door het plaatsen van 2 borden A01-050 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Boezemweg; 6. het instellen van een maximale snelheid van 70 kilometer per uur nabij de rotonde Boezemweg-Ziedewij door het plaatsen van 2 borden A01-070 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Boezemweg; 7. de verkeersborden te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening; 8. deze maatregel in te laten gaan vanaf het moment dat de bebording geplaatst zijn; 9. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken. Aldus besloten te Barendrecht 20 juni 2023
Burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht, Namens deze, De heer G. Veneberg Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: a. Naam en het adres van de indiener; b. De dagtekening; c. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVERKEERSBESLUIT
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op03-07-2023
  • Start03-07-2023
  • StraatnaamBoezemweg
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -