Delen

- Advertentie (?) -

Aanwijzen van 1 vak tot parkeervak voor het opladen van elektrische auto's + aanwijzen van 1 vak voor een deelauto behorend bij een Verenging van Eigenaren.

23-11-2022

Verkeersbesluit laadpaal en parkeerplaats deelauto

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht,

Datum: 21 november 2022 Zaaknummer: GV658809 Reserveren van parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Barendrecht. gelet op:
artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994)
artikel 15, lid 1 van de WVW 1994
artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) artikel 15 van het BABW
artikel 24 BABW
het Uitvoeringsplan laadpalen Barendrecht 2021; overwegende: dat de gemeente Barendrecht elektrisch rijden wil bevorderen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hiertoe het Uitvoeringsplan laadpalen Barendrecht 2021 heeft vastgesteld; dat de onderstaande maatregelen gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 de bruikbaarheid van de weg waarborgen door het reserveren van parkeervakken voor het parkeren gedurende de tijd die nodig om de accu van een elektrisch voertuig op te laden; dat over dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de korpschef van politie; dat een laadpaal twee aansluitingen heeft en er daarom twee aangrenzende vakken gereserveerd dienen worden als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen; dat door de Vereniging van Eigenaren van het project Midtown een elektrische deelauto in gebruik wordt genomen; dat hiervoor in de planvorming een gereserveerde parkeerplaats met laadpaal is toegezegd; dat voor de laadpaal een locatie is vastgesteld met aanvraag ID: 5-0005861 en is aangeduid op de lokale plankaart met nummer 9017-2262.
besluiten: tot het aanwijzen van 1 parkeerplaats bestemd voor parkeren gedurende de tijd die nodig is voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van de achterzijde van Middenbaan 64 als weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit; bij de aangewezen parkeerplaats bord E4, danwel bord E8, genoemd in bijlage 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en het onderbord met de tekst: “opladen elektrische voertuigen” te plaatsen; tot het aanwijzen van 1 parkeerplaats gereserveerd voor de elektrische deelauto van Verenging van Eigenaren van het project Midtown ter hoogte van de achterzijde van Middenbaan 64 als weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit; bij de aangewezen parkeerplaats bord E4, danwel bord E8, genoemd in bijlage 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en het onderbord met het kenteken van het betreffende voertuig en de tekst “gereserveerd deelauto Midtown” te plaatsen. Bezwaar

Aldus besloten te Barendrecht, 21 november 2022 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Namens deze, De heer S. Meijerink Teamleider Verkeer en Mobiliteit

Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit (deel)besluit binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Vermeld in het bezwaarschrift de datum, uw naam, adres, het (deel)besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht behandelt de locatie waartegen bezwaar wordt gemaakt als een afzonderlijk verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerkeersbesluit laadpaal en parkeerplaats deelauto
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op23-11-2022
  • Start23-11-2022
  • StraatnaamPark
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -