Delen

- Advertentie (?) -

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht houdende regels voor subsidie inzake energiebesparing sociale woningbouw voor 2022-2023

16-11-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht houdende regels voor subsidie inzake energiebesparing sociale woningbouw voor 2022-2023

overwegende dat;

- de minister van Binnenlandse Zaken specifieke uitkeringsgelden beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten om kwetsbare huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen met energiebesparende maatregelen;
- ons college een subsidie beschikbaar stelt voor woningbouwcorporaties om deze maatregelen uit te voeren in hun sociale woningen;
gelet op artikel 4:23, lid 3 sub d Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 3 Algemene subsidieverordening Barendrecht 2020 BESLUIT;

Artikel 1 Doel en doelgroep van de subsidie Deze regeling heeft tot doel energiebesparing te stimuleren in bestaande sociale woningen in de gemeente welke in eigendom zijn van woningbouwcorporaties
Deze regeling heeft tot doel energiebesparing te stimuleren in bestaande sociale woningen in de gemeente welke in eigendom zijn van woningbouwcorporaties en bewoond worden door kwetsbare financieel huishoudens. Deze subsidieregeling is van toepassing op huurwoningen met een maximale kale huur van €763,47 per maand.

Artikel 2 Energiebesparende maatregelen De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan woningbouwcorporaties voor twee energiebesparende maatregelen die worden uitgevoerd in 2022-2023:

1. het beter inregelen van de basisinstellingen van de cv-ketel (verlagen van vermogen cv-ketel en aanvoertemperatuur) en
2. naar keuze van de bewoner op advies van de installateur:
a. dynamisch waterzijdig inregelen middels radiatorkranen, waarbij de radiatoren zodanig worden afgesteld dat het warmwater beter wordt verdeeld over het verwarmingssysteem OF
b. het aanbrengen van radiatorventilatoren onder de radiatoren.

Artikel 3 Subsidieplafonds
1. Het subsidieplafond bedraagt €258.500,- in Barendrecht2. De maximale subsidiebedragen per energiebesparende maatregel bedragen per sociale huurwoning:
- voor maatregel 1 uit artikel 2 € 125 ex btw;
- voor maatregel 2 sub a uit artikel 2 € 768 ex btw;
- voor maatregel 2 sub b uit artikel 2 € 169 ex btw;
3. Indien de subsidieaanvragen het budgetplafond overtreffen dan wordt het beschikbare subsidiebedrag naar rato verdeeld over de aanvragen van de woningbouwcorporaties.

Artikel 4 subsidie aanvraag De woningbouwcorporaties kunnen voor haar sociale woningen in de gemeente een subsidie aanvragen tot 1 december 2022. Zij vermelden bij de aanvraag het aantal sociale woningen waarvoor de energiebesparende maatregelen kunnen worden toegepast.

Artikel 5 vaststelling van subsidie Voor 31 december 2023 dienen de woningbouwcoöperaties een verzoek in bij ons college tot vaststelling van de subsidies. Daarbij wordt aangegeven voor hoeveel woningen welke energiebesparende maatregelen uit artikel 2 zijn uitgevoerd. Tevens worden bewijsstukken van de kosten overlegd.

Artikel 6 inwerkingtreding 1. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie.2. Deze regeling geldt tot 31 december 2023.

Aldus besloten op 18 oktober 2022, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, de secretaris,
G.J. Bravenboer
de burgemeester,
drs. G. Veldhuijzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht houdende regels voor subsidie inzake energiebesparing sociale woningbouw voor 2022-2023
  • Soortofficielepublicaties ()
  • Gepubliceerd op16-11-2022
  • Start16-11-2022
  • StraatnaamBurg
  • Postcode

- Advertentie (?) -