Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Opheffen blauwe zone - Meester Lohmanstraat

28-10-2022

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: opheffen blauwe zone in de Meester Lohmanstraat te Barendrecht Zaaknummer: 612137 Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;
• artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende dat:

• de Meester Lohmanstraat binnen de bebouwde kom van Barendrecht gelegen is;
• de Meester Lohmanstraat aansluit op het centrum van Barendrecht;
• er verschillende woningbouwprojecten hebben plaatsgevonden in het gebied, waarbij de parkeerterreinen aan het Achterom zijn ingenomen voor onder andere laden en lossen;
• voor de woningbouwprojecten eigen terrein parkeeroplossingen zijn genomen;
• in dit gebied een blauwe zone regeling geldt;
• bewoners in het gebied parkeerplaatsen zonder regeling behoeven;
• het gewenst is om een deel van de blauwe zone op te heffen om bewoners, bezoekers en ondernemers te laten parkeren;
• aan de Meester Lohmanstraat, tussen nummer 4 en de kruising met de Dr. Schaepmanstraat, voor 102 parkeerplaatsen de blauwe zone zal worden opgeheven;
• hiermee bewoners, bezoekers en ondernemers in het gebied kunnen parkeren;
• door het opheffen van de blauwe zone de (toekomstige) parkeeroverlast in de naaste wijk De Driehoek gering blijft;
• het treffen van deze verkeersmaatregel zorgt voor een lagere parkeerdruk in de wijk;

• Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio.

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger adviseert positief over de voorgestelde maatregelen;

• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.
nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
B E S L U I T E N:

1. het opheffen van de blauwe zone in de Meester Lohmanstraat, tussen nummer 4 en de kruising met de Dr. Schaepmanstraat, door het verwijderen van de blauwe streep zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 van het RVV 1990 op de parkeerterreinen aan de Meester Lohmanstraat;

2. het verplaatsen van de blauwe zone vanaf de Meester Lohmanstraat nummer 4 naar vanaf de kruising met de Dr. Schaepmanstraat, middels

• het verplaatsen van bord E10zb zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 van de naar de kruising Meester Lohmanstraat – Dr. Kuyperstraat naar de Meester Lohmanstraat ter hoogte van de Achterom nummers 58-74;
• het verplaatsen van bord E11ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 van de Achterom ter hoogte van nummer 9 naar de Achterom ter hoogte nummers 58-74;
4. de markering te verwijderen en borden te verplaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening; 5. deze maatregel in te laten gaan vanaf het moment dat de markering verwijderd is en borden verplaatst zijn; 6. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken. Aldus besloten te Barendrecht 20 oktober 2022
Burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht, Namens deze, De heer G. Veneberg Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: a. Naam en het adres van de indiener; b. De dagtekening; c. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVERKEERSBESLUIT
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op28-10-2022
  • Start28-10-2022
  • StraatnaamLohmanstraat
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -