Delen

- Advertentie (?) -

Voorgenomen grondverkoop ten behoeve van sociale huurwoningen Zeeheldenbuurt, Barendrecht

21-10-2022

Voorgenomen grondverkoop ten behoeve van sociale huurwoningen Zeeheldenbuurt, Barendrecht

De gemeente Barendrecht heeft het voornemen om gronden te verkopen aan Woonstichting Patrimonium Barendrecht (hierna: ‘Patrimonium’) om de herontwikkeling van de Zeeheldenbuurt mogelijk te maken. De percelen zijn gelegen aan de Evertsenstraat, de De Ruyterstraat, en de Trompstraat in Barendrecht. Het betreft de volgende (delen van) percelen:

• Kadastraal bekend, gemeente Barendrecht, sectie A, nummer 2909 (ged.)
• Kadastraal bekend, gemeente Barendrecht, sectie A, nummer 2911 (ged.)
• Kadastraal bekend, gemeente Barendrecht, sectie A, nummer 2912 (ged.)
Naar aanleiding van het Didam-arrest dient de gemeente bij verkoop van gronden een selectieprocedure te doorlopen om zo serieuze gegadigden mee te laten dingen en gelijke kansen te creëren. Een selectieprocedure kan echter achterwege blijven als vooraf vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de betreffende aankoop.

Verkoop percelen aan Patrimonium t.b.v. sociale huurwoningen Zeeheldenbuurt:

Patrimonium werkt momenteel aan herontwikkelingsplannen voor de Zeeheldenbuurt te Barendrecht. In deze plannen worden 88 grondgebonden bestaande huurwoningen vervangen door 99 nieuwe sociale huurwoningen, waarvan 35 grondgebonden woningen en 64 appartementen. De nieuw te bouwen sociale huurwoningen worden daarbij deels gesitueerd op gronden in eigendom van de gemeente Barendrecht.
Voor de herontwikkeling van de Zeeheldenbuurt is de gemeente voornemens om op korte termijn met Patrimonium een anterieure overeenkomst te sluiten, waarin onder meer afspraken over het kostenverhaal alsmede de voormelde grondverkoop zullen worden vastgelegd. De gemeente is namelijk bereid om deze benodigde gronden aan Patrimonium te verkopen om zo deze herontwikkeling mogelijk te maken. Onderdeel van de plannen van Patrimonium is eveneens de aanleg van nieuw openbaar gebied. Het eigendom van de gronden die als openbaar gebied worden ingericht zal Patrimonium na realisatie aan de gemeente Barendrecht overdragen. Woonstichting Patrimonium Barendrecht is een binnen de gemeente toegelaten instelling in de zin van de Woningwet voor het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Met de realisatie van de nieuwe sociale huurwoningen voert Patrimonium haar wettelijke taak op het gebied van de volkshuisvesting uit. Gezien de bestaande grondposities in het gebied en de opgave om in de Zeeheldenbuurt nieuwe sociale huurwoningen te realiseren, is de gemeente Barendrecht van mening dat Patrimonium de enige serieuze gegadigde is om het voornoemde perceel grond te kopen. Ook beschikt Patrimonium over voldoende ervaring en financiële draagkracht om deze ontwikkeling op korte termijn succesvol uit te kunnen voeren. Bovendien kan een derde niets met de betreffende gronden van de gemeente. Deze zijn namelijk in de bestaande situatie als openbare weg ingericht en in gebruik. Op deze gronden kan derhalve geen zelfstandig plan ontwikkeld worden. Indien u wilt reageren op dit voornemen tot verkoop, dient u zich voor 11 november 2022 per e-mail te melden en beargumenteerd aan te geven waarom u van mening bent ook een serieuze gegadigde te zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met Richard Veeke, via e-mailadres r.veeke@bar-organisatie.nl .

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVoorgenomen grondverkoop ten behoeve van sociale huurwoningen Zeeheldenbuurt, Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties ()
  • Gepubliceerd op21-10-2022
  • Start21-10-2022
  • StraatnaamBehoeve
  • Postcode

- Advertentie (?) -