Delen

- Advertentie (?) -

Bijdorp-west 13, brandveilig gebruik onderwijsgebouw

13-10-2022

Omgevingsvergunning GB22-0043 brandveilig gebruik van onderwijsgebouw, Bijdorp-west 13 in Barendrecht

Burgemeester en wethouders hebben op 18 maart 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het brandveilig gebruik van een onderwijsgebouw. De aanvraag gaat over de locatie Bijdorp-West 13 in Barendrecht en is geregistreerd onder nummer GB22-0043.

Besluit
Burgemeester en wethouders hebben op 23 september 2022 besloten, gelet op artikel 2.1 en 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de voorwaarden zoals aangegeven in onderstaande voorschriften. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:
- Brandveilig gebruik (artikel 2.1, lid 1d Wabo).

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is voor het brandveilig gebruik beoordeeld aan artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2.2, lid 1, onder b, sub 1, van het Besluit omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Beroepsclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor meer informatie over deze clausule verwijzen wij u naar de bijlage. U kunt ook digitaal het beroeps- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning GB22-0043 brandveilig gebruik van onderwijsgebouw, Bijdorp-west 13 in Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op13-10-2022
  • Start13-10-2022
  • StraatnaamBijdorp-West 13
  • Postcode2992LC

- Advertentie (?) -