Delen

- Advertentie (?) -

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

07-10-2022

1e wijziging van de Legesverordening Barendrecht 2022

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juli 2022;
gelet op artikel 216 van de Gemeentewet;

BESLUIT:
Vast te stellen de

1e wijziging van de Legesverordening Barendrecht 2022

Artikel I
Na artikel 2.3.11 van bijlage 1 bij de Legesverordening Barendrecht 2022, Tarieventabel leges 2022 worden de volgende bepalingen toegevoegd :

Artikel
2.3.12 Aanvraag openstellingsvergunning tunnel
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels bedraagt het tarief: € 150.000,00

Artikel
2.3.13 Wijziging aanvraag openstellingsvergunning tunnel
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 8a van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels bedraagt het tarief: € 100.000,00

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 27 september 2022.
De griffier,
mw. C.M. Krouwel De voorzitter, drs. G. Veldhuijzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning


- Advertentie (?) -