Delen

- Advertentie (?) -
Werken bij Hoppenbrouwers Techniek

Dit betreft een rectificatie van de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad van 22 september 2022 (publicatienummer 425351).

06-10-2022

RECTIFICATIE: Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit HGW Voordijk 267 ter inzage

[Dit betreft een rectificatie van de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad van 22 september 2022 (publicatienummer 425351). Door een fout was het ontwerpbestemmingsplan pas vanaf 26 september 2022 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl ). De inzagetermijn is daarom verlengd tot en met 7 november 2022.]

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht maakt bekend dat in het kader van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Voordijk 267 ter inzage ligt. Hiermee start de ruimtelijke procedure om een herontwikkeling met 2 woningen mogelijk te maken. De huidige bedrijfsbestemming komt te vervallen. Bedrijfsopstallen worden gesloopt om 1 nieuwbouwwoning terug te bouwen. De bestaande dienstwoning blijft behouden en wordt omgezet naar een reguliere woning.

Hogere waarden Wet geluidhinder
Bij het ontwerpbestemmingsplan ligt ook een ontwerpbesluit HGW (hogere waarden Wet geluidhinder) ter inzage. De geluidsbelasting door wegverkeerslawaai op de nieuwbouwwoning overstijgt namelijk de voorkeursgrenswaarden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Plankosten
Bij dit plan hoeft geen exploitatieplan vastgesteld te worden, omdat het verhalen van plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd is.

Vormvrije M.e.r.-beoordeling
Het college heeft vastgesteld dat er bij dit plan geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit HGW liggen vanaf 23 september tot en met 7 november 2022 ter inzage.
De stukken zijn online te raadplegen via https://www.barendrecht.nl/ter-inzage en via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO20220040-ON01). Als u de stukken op papier wil raadplegen, kunt u een afspraak maken met de heer B. de Vries via telefoonnummer 14 0180.

Wilt u reageren?
Uw eventuele zienswijze (reactie) kunt u binnen bovenstaande termijn online indienen via https://www.barendrecht.nl/ter-inzage. Als u uw zienswijze schriftelijk wil indienen, stuur deze dan binnen de inzagetermijn aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Voordijk 267, zaak 547347”.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met de heer B. de Vries via telefoonnummer 14 0180. Een online of schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.

Barendrecht,
6 oktober 2022

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning


- Advertentie (?) -