Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Het verplaatsen van de parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - Avenue Carré 231

26-09-2022

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: het verplaatsen van de parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen in de Avenue Carré ter hoogte van huisnummer 231 Zaaknummer: GV563157 Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;
• artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende dat:

• de Avenue Carré in de bebouwde kom van Barendrecht ligt;
• de gemeente Barendrecht het gebruik van elektrische voertuigen wil stimuleren;
• de gemeente Barendrecht een overeenkomst heeft met Engie;
• er reeds in de Avenue Carré ter hoogte van huisnummer 231 een oplaadpaal aanwezig is met twee oplaadmogelijkheden;
• het wenselijk is om de toegewezen parkeervakken te verplaatsen in verband met de plaatsing van ondergrondse containers;
• om bovengenoemde reden de oplaadpaal en een enkel parkeervak bij het laadpunt moeten worden verplaatst aan de andere zijde van het naastgelegen parkeervak;

• Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:
a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;
b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

a. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;
b. het waarborgen van het op juiste wijze in rekening brengen van tarieven voor het gebruik van de weg;


• Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio.

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;

• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.
nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
B E S L U I T E N: 1. het verplaatsen van een parkeerplaats, uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen, in de Avenue Carre ter hoogte van huisnummer 231, door het verplaatsen van bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met de tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 en het aanbrengen van de bijbehorende belijning aan de andere zijde van het naastgelegen parkeervak; 2. de verkeersborden te verplaatsen en belijning aan te brengen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening; 3. deze maatregel in te laten gaan vanaf het moment dat de bebording verplaatst is en markering is aangebracht; 4. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken.

Aldus besloten te Barendrecht 13 september 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Namens deze, De heer M. Ernest Teamleider Verkeer en Mobiliteit

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

a.
Naam en het adres van de indiener;

b.
De dagtekening;

c.
Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d.
Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter
daar om
verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVERKEERSBESLUIT
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op26-09-2022
  • Start26-09-2022
  • StraatnaamPark
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -