Delen

- Advertentie (?) -

Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2022

22-09-2022

Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht gelet op:

- artikel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikel 35 van de Participatiewet;
overwegende dat:

- het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;
- het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen.
besluit vast te stellen de Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2022 .

Artikel 1: Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. Wet: Participatiewet;
b. College: college van burgemeester en wethouders van de Barendrecht;
c. Inwoner; de persoon die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek (titel3, Boek1 BW) en daar rechtmatig verblijft;
d. Gezinsinkomen: het inkomen van de aanvrager en diens partner waarbij ook onder partner wordt verstaan de medebewoner die ex-echtgenoot of ex-partner van de aanvrager is, de medebewoner die samen met de aanvrager een kind heeft, de medebewoner die een broer of een zus is.
e. Peildatum: vanaf 1 januari 2022 tot 1 december 2022;
f. Referteperiode bij een aanvraag: de kalendermaand voorafgaand aan de maand van de datum van de aanvraag. In afwijking van het voorgaande bij wisselende inkomsten de periode van de drie kalendermaanden voorafgaand aan de kalendermaand van de aanvraag;
g. Referteperiode ondernemer; de inkomsten uit onderneming over het gehele jaar 2022 (achteraf beoordelen);
h. Hoofdbewoner; de persoon op wiens naam het energiecontract staat of de persoon die in het BRP als hoofdbewoner staat geregistreerd;
i. Laag besteedbaar inkomen; het netto besteedbaar gezinsinkomen van de aanvrager tot en met 120% van de bijstandsnorm zonder toepassing kostendelersnorm;
• die deelneemt aan een minnelijke schuldregeling (MSNP) dan wel een wettelijke schuldregeling op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), met uitzondering van diegene aan wie een saneringskrediet is verstrekt;
• waarbij sprake is van een laag besteedbaar inkomen door beslaglegging op het inkomen.

Artikel 2: Rechthebbende eenmalige energietoeslag minima 2022 1. De inwoner en tevens hoofdbewoner van een huishouden met een energiecontract op naam, heeft recht op een eenmalige energietoeslag in 2022 als het netto gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (zonder toepassing kostendelersnorm), de eenmalige energietoeslag 2022 bedraagt € 1300,-.2. De inwoner en tevens hoofdbewoner van een huishouden met een energiecontract op naam, met een netto laag besteedbaar gezinsinkomen (conform artikel 1, sub i) heeft recht op een eenmalige energietoeslag 2022 ter hoogte van € 1300,-.3. De eenmalige energietoeslag 2022 wordt ambtshalve of op aanvraag als categoriale bijzondere bijstand verleend.4. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.5. Niet rechthebbend is de persoon die op de peildatum conform artikel 1 sub e:
a. commercieel inwonend of kostendeler is zonder energiecontract op naam;
b. in inrichting verblijvende personen van 21 jaar of ouder die in aanmerking komen voor de zak- en kleedgeldnorm zoals bedoeld in artikel 23 van de wet;
c. jonger is dan 21 jaar;
d. jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt of kan maken op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;
e. is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;
f. de eenmalige energietoeslag in 2022 heeft ontvangen in een andere gemeente.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

a. algemene bijstand ontvangen; of
b. een uitkering levensonderhoud ontvangen op de peildatum op grond van de IOAW, IOAZ en Bbz2004; of
c. bekend is bij de gemeente met een (periodieke) minimaregeling op de peildatum en voldoet aan de inkomenseis; of
d. bijstand ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet (aanvullende inkomensvoorziening ouderen, AIO-uitkering).

Artikel 4: Aanvraag 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de eenmalige energietoeslag minima 2022 kunnen een aanvraag indienen via de door de gemeente beschikbaar gestelde aanvraagwijze.2. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag minima 2022 kan worden ingediend tot 1 december 2022.3. Bij de aanvraag wordt tenminste overgelegd:
a. De bewijzen van het gezinsinkomen van de laatste gehele kalendermaand voor datum aanvraag, of bij wisselende inkomsten de bewijzen van het inkomen over 3 maanden voor datum aanvraag;
a. een kopie van een identiteitsbewijs;
b. een kopie van een bankpas of recent bankafschrift met daarop het rekeningnummer en de
c. tenaamstelling.
d. Indien het inkomen hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm maar er is een laag besteedbaar inkomen door deelname aan een minnelijke schuldregeling (MSNP) of op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP); een bewijs van het MSNP of WSNP traject. En indien van toepassing het bewijs van beslaglegging.

Artikel 5: Verhoging eenmalige energietoeslag minima 2022 1. De rechthebbende eenmalige energietoeslag minima 2022 die € 800,- heeft ontvangen voor 1 oktober 2022 krijgt een ambtshalve nabetaling van € 500,-.2. De aanvrager die recht heeft op de eenmalige energietoeslag minima 2022 en nog geen eenmalige energietoeslag minima 2022 heeft ontvangen krijgt vanaf 1 oktober 2022 € 1300,- uitbetaald.

Artikel 6: Hardheidsclausule Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag 2022 kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag 2022, indien ringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur beleidsregels 1. Deze beleidsregels treden in werking de dag na publicatie en werken terug tot 1 januari 2022 en vervallen op 1 januari 2023.2. De ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2022’, vastgesteld op 3 mei 2022, wordt ingetrokken per 1 januari 2022.

Artikel 8. Citeertitel Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2022.

Aldus vastgesteld op 6 september 2022
Het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, Drs. G. Veldhuijzen

Toelichting
Uitgangspunt categoriale bijstand
Dit beleid is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat er categoriale bijstand wordt verstrekt aan personen die behoren tot de doelgroep. Er wordt bij een categoriale regeling geen individuele beoordeling gemaakt of er bijzondere noodzakelijke kosten zijn die niet uit het inkomen kunnen worden betaald. Energiekosten worden normaliter tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke bestaanskosten gerekend. Deze kosten dienen in beginsel uit een inkomen op bijstandsniveau te worden bestreden, hetzij door middel van reservering, hetzij door middel van gespreide betaling achteraf. Bijzondere bijstand voor energiekosten is daarom in principe niet mogelijk, tenzij de kosten voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. De regering is van oordeel dat bij de huidige onverwachte en ongekend sterke stijging van de energieprijzen, er sprake is van extra kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. In dit beleid is daarom het uitgangspunt dat inwoners met een laag inkomen en hoge energiekosten het inkomen niet toereikend is voor deze kosten.
Inkomensgrens en hoogte eenmalige energietoeslag minima 2022
Onder laag inkomen verstaan we een inkomen van 120% van de toepasselijke bijstandsnorm zonder toepassing van de kostendelersnorm. De hoogte van de eenmalige energietoeslag 2022 is € 1300,-. Dit is de doelgroep die de wetgever expliciet beoogt voor deze regeling.
Laag besteedbaar inkomen
De aanvrager die deelneemt aan een minnelijk of wettelijk schuldhulpverleningstraject heeft gedurende dit traject een laag besteedbaar inkomen, ongeacht het daadwerkelijke inkomen. De eenmalige energietoeslag 2022 kan ook aan deze doelgroep worden verstrekt ter hoogte van € 1300,-
Vermogen
Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het huidige minimabeleid.
Aanvragen en ambtshalve toekenning
Uit artikel 35, vijfde lid, van de Participatiewet volgt dat de eenmalige energietoeslag ook ambtshalve kan worden vastgesteld en verstrekt, dus zonder schriftelijke aanvraag. De bedoeling is dat op deze manier zoveel mogelijk huishoudens worden bereikt. Ambtshalve toekennen vindt plaats bij de volgende groepen:
1. De huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW, IOAZ of Bbz2004. 2. De personen die periodiek een minimaregeling ontvangen; 3. De gepensioneerden met een Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) via de Sociale Verzekeringsbank.
Huishoudens aan wie de energietoeslag niet ambtshalve wordt toegekend, kunnen via een aanvraag in aanmerking komen voor de energietoeslag.
Verhoging eenmalige energietoeslag minima 2022
De inwoners die recht hebben op de eenmalige energietoeslag en € 800,- hebben ontvangen krijgen de verhoging van de eenmalige energietoeslag automatisch, ambtshalve uitgekeerd. Bij aanvragen die nog in behandeling zijn en er nog geen energietoeslag is uitbetaald of toegekend wordt vanaf 1 oktober gelijk het volledige bedrag van € 1300,- uitgekeerd.
Einddatum aanvragen eenmalige energietoeslag 2022
De wetswijziging binnen artikel 35 Participatiewet, is geldig over 2022. Dit betekent dat de energietoeslag in 2022 moet worden aangevraagd en uitbetaald. Om deze reden sluit de aanvraagmogelijkheid op 1 december 2022. Voor de financiële afwikkeling binnen de gemeente is uitstel verleend tot 1 juli 2023.
Besteding van de eenmalige energietoeslag minima 2022
Er wordt niet gecontroleerd of de verstrekte eenmalige energietoeslag minima 2022 daadwerkelijk wordt besteed aan energiekosten.
Niet behorend tot de doelgroep
Er zijn bepaalde groepen uitgesloten van de eenmalige energietoeslag minima 2022 omdat er of geen energiecontract op naam aanwezig is, of omdat de persoonlijke situatie niet duidelijk is. De uitgesloten persoon kan wel individuele bijzondere bijstand aanvragen als er bijzondere omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat er wel een energietoeslag verstrekt moet worden.
Hardheidsclausule
Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag 2022, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingGewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2022
  • Soortofficielepublicaties (Sociale zekerheid | Organ)
  • Gepubliceerd op22-09-2022
  • Start22-09-2022
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -