Delen

- Advertentie (?) -

Verzamelverkeersbesluit voor de reservering van laadlocaties welke zijn vastgesteld in de lokale plankaart.

19-09-2022

Verzamelverkeersbesluit laadpalen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht,

Datum: 14 september 2022 Reserveren van parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Barendrecht gelet op:
artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994)
artikel 15, lid 1 van de WVW 1994
artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) artikel 15 van het BABW
artikel 24 BABW
het Uitvoeringsplan laadpalen Barendrecht 2021; overwegende dat: de gemeente Barendrecht elektrisch rijden wil bevorderen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hiertoe het Uitvoeringsplan laadpalen Barendrecht 2021 heeft vastgesteld; dat de onderstaande maatregelen gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 de bruikbaarheid van de weg waarborgen door het reserveren van parkeervakken voor het parkeren gedurende de tijd die nodig om de accu van een elektrisch voertuig op te laden; dat over dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de korpschef van politie; dat een laadpaal twee aansluitingen heeft en er daarom twee aangrenzende vakken gereserveerd dienen worden als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen; dat in beginsel één parkeervak wordt ingericht en bij veel gebruik van de laadpaal (ca. > 5.000 kWh per jaar) ook het tweede parkeervak wordt ingericht voor het opladen van elektrische voertuigen; dat door het gelijktijdig reserveren van alle geplande laadlocaties de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort; dat door de exponentiele groei van het aantal elektrische voertuigen een snelle uitbreiding van de laadinfrastructuur gewenst is; dat voorafgaand aan dit besluit inwoners in de gelegenheid zijn gesteld mee te denken over de beschreven locaties en hierop hun visie te geven; besluiten: tot het aanwijzen van 124 parkeerplaatsen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Lijst laadlocaties’ en bijlage 2 ‘Laadlocaties in detail’ als parkeerplaats uitsluitend bestemd voor parkeren gedurende de tijd die nodig is voor het opladen van elektrische voertuigen; bij de aangewezen parkeerplaatsen bord E4, genoemd in bijlage 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en het onderbord met de tekst: “alleen voor opladen elektrische voertuigen” te plaatsen. Bezwaar

Aldus besloten te Barendrecht, 14 september 2022 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Namens deze, De heer M. Ernest Teamleider Verkeer en Mobiliteit

Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit (deel)besluit binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Vermeld in het bezwaarschrift de datum, uw naam, adres, het (deel)besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht behandelt de locatie waartegen bezwaar wordt gemaakt als een afzonderlijk verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerzamelverkeersbesluit laadpalen
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op19-09-2022
  • Start19-09-2022
  • StraatnaamBinnenhof 1
  • Postcode2991AA

- Advertentie (?) -