Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Barendrecht voor de uitvoering van het bestemmingsplan Doorsteek Binnenlandse Baan 28 van de gemeente Barendrecht

29-07-2022

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Barendrecht voor de uitvoering van het bestemmingsplan Doorsteek Binnenlandse Baan 28 van de gemeente Barendrecht

Onteigeningsplan Barendrecht, 'Doorsteek Binnenlandse Baan'

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Barendrecht deelt mee dat op verzoek van De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de gemeente Barendrecht onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Doorsteek Binnenlandse Baan 28. Het bestemmingsplan voorziet de realisatie van een nieuwe doorsteek (weg), 17 openbare parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. Om uitvoering te geven aan het bestemmingsplan zullen de huidige gronden, in gebruik als garagebox, inrit en parkeergelegenheid voor bewoners en bedrijven, laad- en losplaats en fiets- en voetgangersverbinding, zullen waar nodig opstallen worden gesloopt en de bestaande ruimte worden heringericht. De onteigening heeft hierop betrekking. De gemeente wil hiermee het centrumgebied van Barendrecht, in het bijzonder gebied 't Vlak, herinrichten. 't Vlak wordt autoluw gemaakt zodat dit gebied niet meer als ontsluiting kan worden gemaakt. In plaats hiervan komt er een nieuwe doorsteek (toegangsweg) naar het gebied ter plaatse van de Binnenlandse Baan 28. Dit zal ertoe leiden dat 't Vlak een levendig verblijfsplein wordt en beter herkenbaar als entree van het winkelcentrumgebied. Aan de onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemming Verkeer - Verblijfsgebied en de dubbelbestemming Waarde — Archeologie 3 toegekend.

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

• gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht (openingstijden staan op de website van de gemeente).
• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).
Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 2 augustus 2022 tot en met 12 september 2022. Belanghebbenden kunnen de stukken ook digitaal opvragen. Dat kan door een e-mail te verzenden naar: cdloketonteigening@rws.nl, met daarin een verzoek tot digitale toezending van de stukken, onder vermelding van dossiernr. ON4-2021-100839.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2021-100839. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl. Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Dhr. W.B. de Kleuver, tel.nr. 06-50197229 of mevrouw S. Marselli, tel.nr. 06-10779797.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 21 september 2022 om 14.00 uur in de Van der Wouwzaal van het gemeentehuis van Barendrecht aan de Binnenhof 1 te Barendrecht. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Barendrecht voor de uitvoering van het bestemmingsplan Doorsteek Binnenlandse Baan 28 van de gemeente Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Bestuur | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op29-07-2022
  • Start29-07-2022
  • StraatnaamBinnenlandse Baan 28
  • Postcode2991EA

- Advertentie (?) -