Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Instellen verplicht fietspad en voorrangsregeling - 1e Barendrechtseweg-Scheldestraat

29-07-2022

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: Instellen verplicht fietspad en voorrangsregeling op kruispunt 1e Barendrechtseweg-Scheldestraat te Barendrecht Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;
• artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende dat:

• de 1e Barendrechtseweg en Scheldestraat binnen de bebouwde kom van Barendrecht gelegen zijn;
• op het kruispunt van de 1e Barendrechtseweg met de Scheldestraat de verkeerslichten worden vervangen;
• er in de huidige situatie geen volwaardige fietsoversteek aanwezig is;
• het gelet op de hoeveelheid overstekende fietsers het wenselijk is om naast de huidige voetgangersoversteekplaats een fietsoversteek te realiseren;
• om de fietsoversteek te formaliseren het gewenst is om een verplicht fietspad in te stellen;
• de voorrangssituatie ten gunste blijft voor het gemotoriseerde verkeer en het fietsverkeer voorrang moet verlenen;
• om bovengenoemde redenen een verplicht fietspad en voorrangsregeling wordt ingesteld op de nieuwe fietsoversteek;

• Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio.

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;

• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.
nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
B E S L U I T E N:

1. het instellen van een verplicht fietspad op de kruising 1e Barendrechtseweg-Scheldestraat ter hoogte van de 1e Barendrechtseweg 154 door het plaatsen van 2 borden G11 van bijlage I van het RVV 1990 op de middengeleiders;

2. het instellen van een voorrangsregeling op de kruising 1e Barendrechtseweg-Scheldestraat ter hoogte van de 1e Barendrechtseweg 154 door het plaatsen van 4 borden B06 van bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de voetgangersoversteekplaats en de fietsoversteek;
3. de verkeersborden te plaatsen en haaientanden aanbrengen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening; 4. deze maatregel in te laten gaan vanaf het moment dat de bebording geplaatst en haaientanden aangebracht zijn; 5. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken. Aldus besloten te Barendrecht, 19 juli 2022
Burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht, Namens deze, De heer G. Veneberg Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: a. Naam en het adres van de indiener; b. De dagtekening; c. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVERKEERSBESLUIT
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op29-07-2022
  • Start29-07-2022
  • StraatnaamFietspad
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -