Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Aanwijzen en inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats en parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - Talmaweg 41

14-07-2022

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: aanwijzen en inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats en parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen in de Talmaweg ter hoogte van nummer 41, te Barendrecht Zaaknummer: GPP 2022-53 / 5-0004622 Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;
• artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende dat:

• de Talmaweg in de bebouwde kom van Barendrecht ligt;
• aanvrager wonende in de Talmaweg, heeft verzocht om een openbare parkeerplaats te mogen inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning;
• hiermee de bereikbaarheid van en naar de eigen woning wordt gewaarborgd;
• aanvrager voldoet aan de voorwaarden tot toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats;
• om bovengenoemde reden door het bestuur van de gemeente Barendrecht is besloten om een openbare parkeerplaats in de Talmaweg in te richten als een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
• aanvrager beschikt over een elektrisch voertuig en de gemeente Barendrecht het gebruik van elektrische voertuigen wil stimuleren;
• aanvrager geen ruimte heeft op eigen terrein voor het elektrisch opladen van het voertuig en in aanmerking komt voor een openbare oplaadlocatie;
• aanvrager niet kan voldoen aan de maximale loopafstand van 200 m en het daarom gewenst is om in de nabijheid van de woning een oplaadlocatie te realiseren;
• met bovenstaande ook rekening wordt gehouden met de fysieke beperking van de aanvrager bij het in- en uitstappen en het vergemakkelijken van de aansluiting van de laadkabel;
• het daarom gewenst is om af te wijken van de plaatsingscriteria door te kiezen voor het langsparkeervak nabij de ingang van de woning;
• het openbare parkeervak nabij de ingang van de woning ingericht wordt als individuele gehandicaptenparkeerplaats;
• het naastgelegen parkeervak gereserveerd wordt voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen;

• Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio.

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;

• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.
nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
B E S L U I T E N:

1. het aanwijzen en inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Talmaweg ter hoogte van nummer 41, door het plaatsen van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord kenteken en het aanbrengen van de bijbehorende belijning;

2. het aanwijzen en inrichten van een parkeerplaats in de Talmaweg ter hoogte van nummer 41, uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en het aanbrengen van de bijbehorende belijning;

3. het verkeersbord en markering te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

4. deze maatregel in te laten gaan vanaf het moment dat de bebording geplaatst is;

5. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken.
Aldus besloten te Barendrecht, 5 juli 2022
Burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht, Namens deze, De heer G. Veneberg Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: a. Naam en het adres van de indiener; b. De dagtekening; c. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVERKEERSBESLUIT
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op14-07-2022
  • Start14-07-2022
  • StraatnaamGehandicaptenpark
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -