Delen

- Advertentie (?) -

Vaststelling wijzigingsplan Natuurgoed Ziedewij en besluit hogere waarden Wet Geluidhinder

30-06-2022

Vaststelling wijzigingsplan Natuurgoed Ziedewij en besluit hogere waarden Wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan Natuurgoed Ziedewij gewijzigd is vastgesteld door het college op 14 juni 2022.
Het plangebied ligt in de Polder Ziedewij, tussen de Stationsweg en de Noldijk. Het wijzigingsplan staat een ontwikkeling toe met onder andere nieuwe natuur met eco-akkers, extensieve recreatie, recreatief nachtverblijf voor maximaal 50 personen, horeca-activiteiten, parkeerplaatsen, fiets- en wandelpaden en 8 woningen.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 12 zienswijzen ontvangen. Naar aanleiding van de zienswijzen is het ontwerpwijzigingsplan aangepast. Een overzicht van de aanpassingen zijn opgenomen in paragraaf 6.2.3 van de toelichting bij het wijzigingsplan en in de Nota Zienswijzen. Samenvattend dienen de aanpassingen de ruimtelijke kwaliteit en het extensieve karakter van recreatieve activiteiten beter te waarborgen. Verder zijn onderzoeksrapporten (bodem en verkeer) aangevuld en geactualiseerd.
Op 17 mei heeft het college het wijzigingsplan voorlopig vastgesteld, onder de voorwaarde dat uit de behandeling in de commissie Ruimte op 7 juni geen noodzakelijke aanpassingen meer zouden blijken. Het college heeft op 14 juni besloten dat verdere aanpassingen niet nodig zijn. De voorlopige vaststelling is daarmee definitief geworden.
Bij het wijzigingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld. Met initiatiefnemer (Natuur B.V.) is namelijk een anterieure overeenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over het verhalen van plankosten, planschade en de aan- en verkoop van gronden. Het wettelijke verhaal van plankosten zijn daarmee anderszins verzekerd.
Bij het wijzigingsplan is geen milieueffectrapportage opgesteld. Het college heeft besloten dat gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen. De geluidsbelasting door wegverkeerslawaai voor de 8 nieuwe woningen in het plangebied overstijgt de voorkeursgrenswaarden. Voor deze woningen is daarom een besluit hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld.

Het wijzigingsplan ligt vanaf 1 juli tot en met 11 augustus 2022 ter inzage
Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken (besluit hogere waarden Wet geluidhinder) zijn te raadplegen via: www.barendrecht.nl/ter-inzage ; www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPZUR20200002-VI01) Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met de heer B. de Vries via telefoonnummer 010-5061750.

Beroep
Belanghebbenden kunnen tot en met 12 augustus 2022 beroep instellen bij de Raad van State als zij ook:
- tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpwijzigingsplan, of;
- kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan in te dienen.
Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het wijzigingsplan treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het wijzigingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn in werking.

Barendrecht,
30 juni 2022

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVaststelling wijzigingsplan Natuurgoed Ziedewij en besluit hogere waarden Wet Geluidhinder
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op30-06-2022
  • Start30-06-2022
  • StraatnaamWet Gelu
  • Postcode2500EA

- Advertentie (?) -