Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Instellen eenrichtingsverkeer - Dorpsstraat

28-06-2022

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: instellen eenrichtingsverkeer Dorpsstraat te Barendrecht
Zaaknummer: GV354511
Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;
• artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
Overwegende dat:

• de Dorpsstraat en Singel in de bebouwde kom van Barendrecht liggen;
• de Dorpsstraat in de huidige situatie in twee richtingen bereden kan worden;
• op de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 163 eenrichtingsverkeer is ingesteld;
• op de Singel eenrichtingsverkeer in noordelijke richting is ingesteld tussen de aansluiting met de Dorpsstraat en de Oude Haven;
• aan de Dorpsstraat winkels en horeca gelegen is;
• de Dorpsstraat hiermee voornamelijk een verblijfsfunctie heeft;
• verkeer in twee richtingen hier voor onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties kan zorgen;
• de gemeente met bewonersverenigingen en ondernemers heeft overlegd over deze verkeerssituatie;
• een van de mogelijke maatregelen het instellen van eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat is;
• er een pilot is uitgevoerd met het instellen van eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat van augustus tot oktober 2020;
• uit deze pilot naar voren is gekomen dat omwonenden en betrokkenen positief zijn over de maatregel;
• daarom eenrichtingsverkeer wordt ingesteld op de Dorpsstraat in noordelijke richting tussen de aansluiting met de Singel en huisnummer 172 en in zuidelijke richting tussen huisnummer 161 en 157;
• het gewenst is om fietsers en bromfietsers hiervan uit te zonderen voor het gedeelte tussen de Singel en huisnummer 158;
• de huidige eenrichtingsstructuur ter hoogte van Dorpsstraat 163 komt te vervallen;
• uit de pilot naar voren is gekomen dat verkeersstroom in noordelijke richting op de Dorpsstraat is toegenomen;
• deze toename onder andere op de Dorpsstraat en Singel merkbaar is;
• het gewenst is de leefbaarheid op deze wegen te waarborgen;
• daarom extra maatregelen worden genomen zoals het plaatsen van waarschuwingsborden en het optisch versmallen van de rijbaan door het aanbrengen van suggestieve parkeervakken;
• het gewenst is de eenrichtingsweg ter hoogte van Singel huisnummer 30 extra duiding te geven met een verplichte rijrichting naar de Oude Haven;
• in de huidige situatie alleen fietsers zijn uitgezonderd op het eenrichtingsverkeer op de Singel;
• het gewenst is aan te sluiten bij het eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat;
• daarom fietsers en bromfietsers worden uitgezonderd op het eenrichtingsverkeer op de Singel;
• handhaving op de eenrichtingsstructuur zal plaatsvinden door middel van een ANPR-camera onder voorbehoud van de goedkeuring van de lokale driehoek;

• Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:
a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
b. het beschermen van de weggebruikers en passagiers.


• Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de teamleider Verkeer en Mobiliteit.

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;

• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.
nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
B E S L U I T E N: 1. het opheffen van het eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 163 door het verwijderen van borden C04 van bijlage 1 van het RVV 1990; 2. het instellen van eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat in noordelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers tussen de aansluiting met de Singel en huisnummer 158 door het plaatsen van borden C02, C03 en C04 van bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede onderborden OB54; 3. het instellen van eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat in noordelijke richting tussen huisnummers 158 en 172 door het plaatsen van borden C02, C03 en C04 van bijlage 1 van het RVV 1990; 4. het instellen van eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat in zuidelijke richting tussen huisnummers 161 en 157 door het plaatsen van borden C02 en C03 van bijlage 1 van het RVV 1990; 5. het opheffen van de uitzondering voor fietsers op het eenrichtingsverkeer op de Singel door het verwijderen van onderborden OB52 onder de bestaande borden C02 en C03 van bijlage 1 van het RVV 1990; 6. het instellen van een uitzondering voor (brom)fietsers op het eenrichtingsverkeer op de Singel door het plaatsen van onderborden OB54 onder de bestaande borden C02 en C03 van bijlage 1 van het RVV 1990; 7. het eenrichtingsverkeer op de Singel te ondersteunen door het instellen van een verplichte rijrichting op de Singel ter hoogte van de Oude Haven door het plaatsen van bord D05(r) van bijlage 1 van het RVV 1990; 8. de verkeersborden te plaatsen of te verwijderen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening; 9. deze maatregel in te laten gaan vanaf het moment dat de bebording geplaatst en verwijderd is; 10. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken. Aldus besloten te Barendrecht 17 juni 2022
Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Namens deze, Mevrouw J. Santen Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: a. Naam en het adres van de indiener; b. De dagtekening; c. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVERKEERSBESLUIT
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op28-06-2022
  • Start28-06-2022
  • StraatnaamDorpsstraat
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -