Delen

- Advertentie (?) -

Integraal veiligheidsbeleid 2020- 2024

22-06-2022

Integraal veiligheidsbeleid 2020- 2024

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders op 1 oktober 2019; gezien het advies van college van burgemeester en wethouders op 19 november 2019; gezien het advies van Commissie Samenleving op 3 december 2019 overwegende, dat

1. De gemeente verantwoordelijk is voor de regie op het lokale integrale veiligheidsbeleid.
2. Het huidige Integraal veiligheidsbeleid 2016-2019 afloopt.

Besluit:

1. De tekst van het IVB als volgt te wijzigen:
- Pg. 12 Cameratoezicht en bewaking. Schrappen de tekst: ''zodat deze met andere wensen en ontwikkelingen kan worden gewogen richting de begroting 2021.''
- Pg 17. Tekst bullet 7 toevoegen met ''Discriminerende of racistische graffiti wordt door ons direct verwijderd''

2. Met inachtneming van punt 1 het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024 vast te stellen.

Veiligheid is mensenwerk

Veiligheid is nooit vanzelfsprekend, want (samen)leven is nooit zonder risico’s. Voor mij als burgemeester is en blijft veiligheid het belangrijkste thema dat er is. Het is een basisrecht en een levensbehoefte voor iedereen. Voor de overheid is het waarborgen van de veiligheid in ons land dan ook één van de belangrijkste taken. Als burgemeester vervul ik daarin voor Barendrecht een sleutelrol.
Iedere vier jaar actualiseren we in Barendrecht het zogenoemde ‘Integraal Veiligheidsbeleid’. We kijken dan welke thema’s op het gebied van veiligheid op ons afkomen en waar de komende jaren de focus ligt. Een plan dat overigens dynamisch is. Het is niet in beton gegoten en moet ook de komende vier jaar blijven meebewegen met actuele veiligheidsissues in de samenleving.
Het woord ‘integraal’ zit er niet voor niets in. Het betekent dat we dit niet alleen kunnen. Voor een veilige omgeving hebben we elkaar nodig. De Politie, het Openbaar Ministerie, onze buitengewoon opsporingsambtenaren, andere veiligheidspartners, ondernemers én onze inwoners. Veiligheid is van ons allemaal. En het is vooral mensenwerk. Het is niet dit beleidsplan dat de veiligheid zal vergroten, het zijn de mensen die dat doen. Als zij in de dagelijkse praktijk het verschil niet (kunnen) maken, dan is papier maar gewoon papier. Want als het om veiligheid gaat, steunen we op mensen. Maar dan moeten we deze mensen ook steunen. Geweld tegen hulpverleners vind ik onacceptabel.
Belangrijk in dit nieuwe veiligheidsbeleid zijn de thema’s ondermijning en cybercrime. Want meer blauw op straat is niet langer een directe oplossing. Veel criminaliteit vindt tegenwoordig plaats onder de oppervlakte, onzichtbaar of digitaal, maar met grote consequenties. Daar moeten we goed tegen bestand zijn. Het is criminaliteit die we niet zien, maar die er wel is. En die ons inhaalt als we niet goed voorbereid zijn. Daarom verzetten we ons actief tegen ondermijning, op alle fronten. Dat neemt niet weg dat we aandacht hebben en houden voor criminele activiteiten die relatief klein zijn of weinig voorkomen, maar die een gigantische impact hebben op slachtoffers, zoals woninginbraken en overvallen.
Eén van de eerste voorwaarden voor een veilig gevoel blijft wat mij betreft contact. Contact met inwoners, met onze samenleving én binnen de samenleving. Ik investeer daarom in verbinding en ik wil benaderbaar en dichtbij zijn. Het één kan tenslotte niet zonder het ander.
Jan van Belzen Burgemeester van Barendrecht Inhoud Voorwoord

1.
Inleiding
Van proces naar beleidDoelstelling 2024Leeswijzer
2.
Terugblik
Integraal Veiligheidsbeleid(IVB) 2016 - 2019
3.
Thema's 2020-2024
Veilige wijken Zorg en veiligheidInformatie veiligheidPolarisatie en radicaliseringOndermijning
4.
Overige thema's
Jeugd en veiligheidBedrijvigheid en veiligheidFysieke veiligheidOmgevingsveiligheidCommunicatie en veiligheidIntegriteitt en veiligheid

1 Inleiding

De zorg voor openbare orde en veiligheid is een van de belangrijkste taken van de overheid. De gemeente heeft de regie als het gaat om lokale veiligheid. Eén keer per vier jaar stelt de gemeente daarom een Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) vast met strategische doelen, uitgangspunten en prioriteiten op het gebied van veiligheid. Dit IVB beschrijft het veiligheidsbeleid van de gemeente Barendrecht voor 2020 t/m 2024. Hierbij zijn, gezien de schaarse middelen op het gebied van veiligheid, een integrale visie en een goede samenwerking van zorg-, welzijns- en veiligheidspartners van het grootste belang.

De maatschappij verandert, met steeds andere uitdagingen op veiligheidsgebied. Daar spelen we de komende vier jaren op in. Met ruimte voor flexibiliteit, want in vier jaar tijd kan veel gebeuren. In de aanpak geldt: preventie eerst, maar doorpakken als het moet! Partnerschap is daarbij een belangrijke succesfactor. Samen met onze partners brengen we het beleid in de praktijk. Dat doen we via de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s (actieplan). Daarnaast zetten we uiteraard onze activiteiten binnen overige veiligheidsthema’s voort, we voeren wettelijke taken uit en reageren op incidenten en vragen uit de samenleving.

Het IVB geeft inzicht in de prioriteiten, doelen en de aanpak voor de jaren 2020 t/m 2024. Waarbij het uitgangspunt is dat het om zaken gaat waarop de gemeente invloed heeft en/of een bijdrage aan kan leveren en vanuit de gedachte dat voorkomen beter is dan genezen. Want terwijl de klassieke criminaliteit sterk is gedaald, zijn daar nieuwe vormen van criminaliteit voor teruggekomen. Daarbij geldt dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van de gemeente, inwoners, ondernemers en overige partners.

Het IVB is een richtinggevend plan en beschrijft de veiligheidsaanpak op hoofdlijnen. Op onderdelen worden de thema’s nader uitgewerkt in de jaarlijkse uitvoeringsplannen (actieplan). We zijn pas tevreden als we onze ambities hebben waargemaakt en onze doelen, die onder de thema`s zijn opgenomen, hebben bereikt.

Dit IVB is een dynamisch document dat bijsturing op vaste momenten mogelijk maakt. Op die manier spelen we in op actuele ontwikkelingen. Per jaar wordt, bij het aanbieden van de begrotingsteksten, aandacht aan de prioriteiten besteedt. We realiseren duurzame interactie met betrokken inwoners, ondernemers en ketenpartners binnen de veiligheidsthema’s. We verantwoorden de uitvoering van het beleid via de P&C cyclus.

Van proces naar beleid

Het IVB 2020-2024 is gebaseerd op onderstaande pijlers, waarvan een aantal verder in dit document wordt toegelicht.

1. H et coalitieakkoord 2018-2022: Eenheid in Verscheidenheid

2. H et collegeprogramma 2018- 2022: Barendrecht Toekomstbestendig

3. De strategische visie Barendrecht 2025

4. H et veiligheidsbeeld: zowel politiecijfers als gegevens uit de Veiligheidsmonitor

5. B ijeenkomsten met partners, de raad en het college van Barendrecht

6. S trategische thema’s ministerie van Justitie en Veiligheid

7. S trategische thema’s veiligheid 2019- 2022 Nationale politie

We hebben veel informatie verzameld tijdens vier bijeenkomsten in het voorjaar van 2019. Hierbij waren onder andere partners als Kijk op Welzijn, Buurtpreventie, het RIEC, de Nationale politie, de NS, ProRail, Buurt bestuurt, inwoners, ondernemers, woningcorporaties en kerkgenootschappen, maar ook overige zorg- en veiligheidspartners aanwezig. Daarbij is over uiteenlopende onderwerpen gesproken, zoals opgroeiende jeugd, toenemende cybercrime, terrorisme en radicalisering, kwetsbare ouderen, meer cameratoezicht en verkeersveiligheid, maar ook de effecten van ondermijning en leegstand van winkels op de samenleving. Een aantal partners heeft in bestaande overlegstructuren hun visie gegeven.

Tijdens de bijeenkomsten is geïnventariseerd wat het beeld van de partners is bij de algemene veiligheid, het veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren, de trends en ontwikkelingen voor de komende jaren en burgerparticipatie. De regierol en de relatief sterke informatiepositie van de gemeente kwamen ook aan bod. Deze worden als positief ervaren, maar het vraagt extra aandacht om deze positie ook in de toekomst te behouden. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid zijn besproken, waarbij de hechte samenwerking tussen de verschillende zorg- en veiligheidspartners partners werd benadrukt.

Het steeds vaker ontbreken van verdraagzaamheid, tolerantie en respect tussen de verschillende leeftijds- en bevolkings- groepen is nadrukkelijk benoemd. Met de afname van sociale cohesie neemt de ontvlambaarheid in de samenleving toe. Ook het toenemende geweld tegen hulpverleners met een publieke taak is een aandachtspunt.

Door de discussies tijdens de gezamenlijk bijeenkomsten zijn de in Hoofdstuk 3 benoemde thema’s als prioriteiten aangescherpt. Dit heeft de kwaliteit en het draagvlak van het IVB vergroot. Op basis van alle input is het IVB 2020-2024 opgesteld en vervolgens via de reguliere bestuurlijke processen van de gemeente Barendrecht ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Leeswijzer

Na de totstandkoming van het IVB in hoofdstuk 1, vindt u in hoofdstuk 2 een korte terugblik op het eerdere Veiligheids- beleid 2016- 2019. In hoofdstuk 3 worden de nieuwe thema’s voor het IVB 2020-2024 behandeld, evenals de aanpak hiervoor. In hoofdstuk 4 worden de overige thema’s besproken.

Doelstelling 2024

In Barendrecht werken we samen, waardoor mensen zich veilig voelen en zijn in onze gemeente. We hebben de ambitie om een veilige gemeente te zijn en te blijven voor onze inwoners. Onze ambitie is onveranderd gericht op de verdere verbetering van de veiligheidsbeleving van inwoners en het tegengaan en verminderen van criminaliteit en overlast. De doelstelling 10% minder HIC en fietsendiefstal, die ook is benoemd in het collegeprogramma, maakt duidelijk dat we samen met onze partners HIC en fietsendiefstal verder willen verminderen. In onze jaarlijkse uitvoerings- plannen (actieplan) wordt deze ambitie uitgewerkt in prioriteiten en een concrete aanpak.

2 Terugblik

Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2016 - 2019

Het vorige IVB had als hoofddoel het verminderen van de criminaliteit en overlast en het verbeteren van de veiligheidsbeleving van de Barendrechtse inwoners. We hebben goede resultaten geboekt.
In de veiligheidsindex (misdaadmeter) zijn we gedaald van plaats 125 (2018) naar plaats 156. (Veiligheidsindex (misdaadmeter) maart 2019). De totale criminaliteit is, gemiddeld per kwartaal t.o.v. het jaar 2016, met ruim 5,4 % gedaald. De criminaliteit op de bedrijven-terreinen zelfs met 35,8 % gemiddeld per kwartaal. Flexibel inspelen op acute (veiligheids) problematiek, continuïteit in de aanpak en meerjarige aandacht op de thema’s heeft gewerkt. Het dalende aantal woninginbraken en fietsendiefstallen kunnen we deels hieraan toeschrijven. Met onze veiligheidspartners werken we hard om dit vast te houden.

In de periode 2016-2019 (t/m de maand juni) is de totale criminaliteit gemiddeld per kwartaal, t.o.v. het jaar 2016, gedaald met ruim 5,4 %.

’Samen voor een veilig Barendrecht’


3 Thema’s 2020-2024

Barendrecht is een veilige gemeente. Inwoners, ondernemers en ketenpartners bevestigen dit beeld. Met dit nieuwe IVB anticiperen we op lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Maar ook op internationale ontwikkelingen, zoals de vergaande digitalisering en de groeiende afhankelijkheid van technologie. Kijkend naar de trends en ontwikkelingen die naar verwachting de komende jaren de meeste impact hebben op de samenleving, zijn de volgende thema’s benoemd als prioriteit voor het IVB 2020-2024:

Thema’s 2020-2024

• Veilige wijken
• Zorg en veiligheid
• Informatieveiligheid
• Polarisatie en radicalisering
• Ondermijning en georganiseerde criminaliteit

De vijf benoemde thema’s zijn, samen met de onderliggende onderwerpen en speerpunten, tot stand gekomen op basis van onder meer het veiligheidsbeeld, de betrokkenheid en input van inwoners, organisaties, zorg-, maatschappelijke- en veiligheidspartners en met input vanuit het college en de gemeenteraad.

Het stellen van thema’s als prioriteit betekent niet dat overige thema’s geen aandacht krijgen of niet worden aangepakt.

Veilige wijken

Het thema Veilige wijken is gericht op het (nog) veiliger maken van straten, wijken en buurten. Het gaat hierbij om de aanpak van criminaliteit, overlast en verloedering, maar ook om verkeersveiligheid en de kwaliteit van de buitenruimte. Met onze partners werken we samen aan het verminderen van zichtbare criminaliteit, zoals woninginbraken, auto-inbraken, straatroven en overvallen (HIC - high impact crimes). Deze vormen van criminaliteit raken mensen direct, waardoor de impact vaak groot is en direct leidt tot een gevoel van onveiligheid. De doelstelling 10% minder HIC en fietsendiefstal, die ook is benoemd in het college-programma, maakt duidelijk dat we, ondanks de positieve cijfers, samen met onze partners HIC en fietsendiefstal nog verder willen verminderen.

Sociale duurzaamheid versterken

We betrekken onze inwoners actief bij de veiligheid in hun eigen wijk. Hierdoor wordt de slachtofferkans kleiner en maken we onze inwoners bewust van wat ze zelf kunnen doen. Tenslotte hebben zij ook een eigen verantwoordelijkheid als het om veiligheid gaat. We maken gebruik van de “oren en ogen” in de wijk, door samenwerking met Buurt Bestuurt, Buurtpreventie en het gebruik van buurt-appgroepen. We nemen deel aan samenwerkingsverbanden, zoals Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in winkelgebieden. Door samen te werken (sociale duurzaamheid) wordt het gevoel van veiligheid versterkt. We stimuleren inwoners om met ideeën en lokale initiatieven voor het vergroten van de saamhorigheid en de verbetering van hun wijk te komen.

Toezicht en handhaving

Inwoners hebben tijdens de bijeenkomsten aangegeven veel behoefte te hebben aan zichtbaar toezicht op straat. De vraag naar politie-inzet overstijgt de beschikbare capaciteit. Extra formatie zal in de komende jaren niet (in voldoende mate) beschikbaar komen om het vraagstuk structureel op te lossen. De extra investeringen die het Rijk beschikbaar stelt hebben als doel de politie structureel uit te breiden en te verbeteren.

De aanpak van onveiligheid en criminaliteit is echter allang geen taak meer van alleen de politie. De boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) zijn primair belast met het toezicht op en handhaving van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Het optreden van de boa’s is daadkrachtig; zij zijn bereikbaar en aanspreekbaar voor de inwoners. Daarnaast richten zij zich op de aanpak van overlast, helingbestrijding, spook en overbewoning, criminaliteit en verkeer. We werken hard aan het verder professionaliseren van de boa’s en het uitbreiden van het instrumentarium.

De boa’s en wijkagenten hebben veel contact met jongeren en spreken jongeren waar nodig, aan op hun gedrag. Onze boa’s, waaronder bikers, zijn een zichtbaar en flexibel in te zetten team van integrale handhavers met een aantal specialismen. Het bikerteam is onder andere gericht op het terugdringen van jeugd- en horecaoverlast en wordt vooral ingezet op zogenaamde ‘hotspots’. Daarnaast zijn ze alert op ondermijnende criminaliteit en werken zij samen met de wijkagent gebiedsgericht.

We brengen en houden onze instrumenten op peil en zetten ze adequaat in. Het betreft onder meer handhaving van de Drank- en Horecawet, regelgeving met betrekking tot de APV, handhaven bij horecaoverlast en evenementenbeleid. De politie surveilleert 24 uur per dag in de wijken.

De jaarlijkse uitvoeringsplannen (actieplan) worden door de gemeente (OOV en boa’s) in samenwerking met de politie opgesteld en uitgevoerd.

De politie zet in op lokale veiligheidsproblemen en pakt criminaliteit aan. De aanpak van onze boa’s is in eerste instantie gericht op aanspreken en corrigeren, voordat daadwerkelijk verbaliserend wordt opgetreden.


Veiligheidspost

Met de Veiligheidspost Carnisselande is een laagdrempelige voorziening gecreëerd waar inwoners terecht kunnen met vragen, informatie kunnen inwinnen, klachten kunnen melden en met nieuwe ideeën kunnen komen. Sleutelwoorden daarbij zijn ‘verbinding’, ‘ontmoeting’ en ‘met elkaar’. De Veiligheids-post heeft ook meerwaarde als het gaat om het delen van informatie (binnen de wettelijke kaders) tussen de deelnemende veiligheidspartners. Zo worden problemen in een vroegtijdig stadium aangepakt. De Veiligheidspost en de daarbij behorende wijkspreekuren van de deelnemende veiligheidspartners zijn van belang voor het veiligheidsgevoel van inwoners van Carnisse-lande. We willen ook een tweede Veiligheidspost in het centrum van Barendrecht openen.

Burgernet

In de gemeente Barendrecht waren op 1 augustus 2019 in totaal 4.082 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van Burgernet. De dekking van Burgernet zit in Barendrecht nog onder het streven van 10 procent. We willen de 10%-dekking bereiken met gerichte acties tijdens bijvoorbeeld de Veiligheidsdag(en) en met gebruik van social media.

Woonoverlast

De leefbaarheid in de wijk kan ernstig worden aangetast door woonoverlast. We willen voorkomen dat burenruzies ontstaan, of dat bewoners overlast kunnen of zullen veroorzaken. Met burgerparticipatie (buurtpreventie, buurtbemiddeling) zetten we in op het tegengaan van kleine conflicten en spanningen in een buurt. Hiermee vergroten we de effectiviteit en pakken we woon-overlast aan. Daarnaast biedt de Wet aanpak woonoverlast een extra tussenstap, waardoor de mogelijkheid ontstaat om eerder maatregelen met een dwingend karakter in te zetten.

Cameratoezicht en bewaking

Er is een toenemende vraag naar cameratoezicht en camerabewaking als preventiemiddel. Flexibele camera’s voor het bewaken van gemeentelijke eigendommen, de inzet van de mobiele camera-unit (MCU) tegen overlast, cameratoezicht op het NS-station en camera’s bij verkeersvoorzieningen (ter voorkoming van vandalisme) zijn nog maar een aantal voorbeelden van het toepassen van cameratoezicht en bewaking in Barendrecht.

ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) kunnen kentekens scannen van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een lijst van kentekens die op naam staan van personen die om redenen bij de politie bekend zijn. De politie heeft twee strategische plaatsen (Dierensteinweg en Kilweg) in Barendrecht benoemd in de toekomst voor het plaatsen van ANPR-camera’s op in en uitgaand verkeer.

ANPR-camera’s worden ingezet voor o.a. het voorkomen van woning- en auto-inbraken en acties tegen ondermijning en dragen bij aan een (verbeterde) opsporing.

De ingediende motie implementatie ANPR (5 maart 2019) wordt verder uitgewerkt in een voorstel met daarin opgenomen de benodigde investering voor aanschaf en installatie van ANPR.

Bewoners moeten zich veilig voelen in hun wijk en hun omgeving. We pakken woning- en auto- inbraken aan en verminderen fietsendiefstallen. We zetten camera’s in om de veiligheid in de openbare ruimte te handhaven en om gemeentelijke eigendommen te beschermen.

‘Met de Veiligheidspost Carnisselande is een laagdrempelige voorziening gecreëerd waar inwoners terecht kunnen met vragen, informatie kunnen inwinnen, klachten kunnen melden en met nieuwe ideeën kunnen komen.’

Wat gaan wij daarvoor doen?

• We stimuleren de meldingsbereidheid en het actief melden van overlast en criminaliteit door inwoners en ondernemers (actie “Horen, zien en melden” en Meld Misdaad Anoniem)

• Wij blijven met onze partners woning- en auto-inbraken, straatroven (HIC- high impact crimes) en fietsendiefstallen bestrijden. We zetten daar o.a. onze vaste-, mobiele- en ANPR-camera’s voor in.

• We blijven vandalisme en alle negatieve gevolgen ervan bestrijden.

• We hebben aandacht voor de verkeersveiligheid in de wijk, vooral bij scholen en oversteekplaatsen van jeugd. Daarnaast overleggen wij met de politie over de aanpak van hard rijden in de wijk en fietsverlichting tijdens de donkere dagen.

• De integrale aanpak van woonoverlast wordt in de volle breedte doorgezet, van ernstige burenconflicten tot overlast van personen met verward gedrag.

• We onderzoeken de mogelijkheden voor het uitbreiden van cameratoezicht- en bewaking.

• Actueel houden APV

• We gaan in samenwerking met de politie, de ingediende motie (5 maart 2019) over implementatie ANPR- camera’s op de Kilweg en Dierensteinweg verder uitvoeren.

Wat willen wij bereiken?

• Alerte bewoners die criminaliteit of ernstige overlast melden.

• Veilige wijken, zowel objectief als subjectief.

• Voorkomen dat woonoverlast ontstaat of verergert.

• Bij meldingen van woonoverlast integraal en effectief ingrijpen.

Zorg en veiligheid

Doelgroepen op het snijvlak van zorg en veiligheid zijn personen met verward gedrag, mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), jeugd (overlast en criminaliteit), geradicaliseerde personen en slachtoffers van arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Het aantal geregistreerde (veiligheids) incidenten met betrokkenheid van deze doelgroepen vermindert nauwelijks. Het betreft vaak meervoudig achterliggende problematiek en bestaat soms uit een combinatie van risicofactoren, zoals schulden en armoede, schooluitval, verslaving, verward gedrag of een licht verstandelijke beperking. Het gevolg is een stapeling van problemen binnen de maatschappelijke opvangvoorzieningen.

Een aantal van deze doelgroepen vraagt om een specifieke aanpak, waarbij onder andere partners binnen de zorg, het sociaal domein en veiligheid samen optrekken. Hierdoor krijgen we steeds meer inzicht in de aard en omvang van de problematiek. Door succesvolle integrale samenwerking met het Lokaal Zorgnetwerk (LZN), de wijkteams en het Veiligheidshuis pakken we de problematiek op een adequate manier aan. Het zorg- en veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) is een samenwerkingsverband van organisaties uit de bestuurlijke-, straf-, civiele-, en zorgketen. Wij werken samen aan de persoonsgerichte aanpak van mensen/gezinnen met “complexe problematiek”, zoals ernstige overlast gevende personen en/of verdachten van strafbare feiten bij wie sprake is van ernstige en hardnekkige multiproblematiek. De persoonsgerichte aanpak staat hierbij centraal.

Onderwerpen zoals jeugd (veilig online), sexting, grooming, cyberpesten, maar ook zorgfraude en spoor-suïcide (waaronder poging) vragen onze aandacht en inzet. Maar we willen ook huiselijk geweld en kindermishandeling in een vroeg mogelijk stadium signaleren en stoppen, zodat de negatieve gevolgen hiervan op lange termijn verminderen. De toenemende complexiteit van zorgvragen en de daarbij samenhangende verantwoordelijkheden van de gemeente laten zien dat de samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid steeds belangrijker wordt.

Senioren en veiligheid

Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. In combinatie met fysieke en/of mentale beperkingen is de brandveiligheid daarbij een extra risico. Maar ook inbraak, babbeltrucs, het veilig op straat zijn (zakkenrollen) maken dat ouderen zich vaak onveilig voelen. We zien een verminderde zelfredzaamheid bij deze groep mensen. Met onze partners informeren we over preventie “Senioren en Veiligheid”, zodat ouderen weerbaarder zijn in onveilige situaties. Het uitvoeren van woningchecks in het kader van brandveiligheid is een continu proces in Barendrecht.

Samen met onze zorg- en veiligheidspartners hebben we oog voor kwetsbare groepen. We zijn alert op veiligheidsrisico’s en nemen gezamenlijk passende acties om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan.

Wat gaan wij daarvoor doen?

• Aanpakken van overlast door verwarde personen, door het verbeteren van onze informatiepositie en interventiemogelijkheden bij individuele casussen.

• Waar nodig wordt informatie gedeeld, met inachtneming van de privacy-vereisten.

• In het Veiligheidshuis (ZVHRR) wisselen we in het casusoverleg relevante informatie uit met onze zorg en veiligheidspartners over complexe probleemgevallen jeugd, huiselijk geweld, veelplegers, met als doel een afgestemde aanpak tegen ernstige overlast en structurele oplossingen om terugval of herhaling te voorkomen.

• We zorgen dat er hulpverlening wordt ingezet rond kindermishandeling en huiselijk geweld en werken daarvoor samen met onze partners en Veilig Thuis (het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld).

• In samenwerking met het IKZ (informatie knooppunt zorgfraude) signaleren we mogelijke fraude binnen het proces van contractering en contractmanagement en pakken we misstanden en fraude in de zorg aan.

Wat willen wij bereiken?

• Voorkomen van maatschappelijke onrust en/of onveilige situaties.

• Ouderen wonen op een veilige manier langer zelfstandig in hun woning.

• Door effectieve persoonsgerichte aanpak van personen met multiproblematiek willen we een duurzame gedragsverandering bereiken waardoor schade en overlast wordt voorkomen of gestopt.

Veiligheid maak je met elkaar

Sociale controle geeft grootste gevoel van veiligheid voor mensen.

De kracht van de actieplannen veiligheidis dat er regelmatig met elkaar om tafel wordt gezeten.

Voor de onwillige kan je niet zonder regels

Communiceren maakt een urgentiebesef en geeft duidelijkheid en openheid

Je kan veel willen maar financiering speelt een grote rol.

Als je kennis hebt van elkaars kunnen en begrenzingen krijg je meer begrip voor elkaar

Investeren in sociale cohesie; centrale meldpunten; buurtapp;buurtpreventie; maak deze dingen van tijd tot tijd weer breed bekend.

Social media ➔ dit krijg je niet meer weg en wordt alleen maar groter.De enige manier om hiermee om te gaan is om te omarmen en bewust mee om te gaan.

Snelheidsmaatschappij 24/7

Risico’s, uitsluiten = veiligheid

In Barendrecht verwacht men’rust’ en ’veiligheid’

Politiepost – moet langer geopend zijn

In gesprek – laagdrempelig benaderbaar

Politieagenten – capaciteit moet aandachtspunt blijven

Tolerantie? Overlast? Verantwoordelijkheid ➔welke normen en waarden hebben we gemeenschappelijk

Verrommeling = Criminaliteit

Samenwerking/Korte lijnen Zorg & Veiligheid

Informatie veiligheid

Verstoringen in de digitale omgeving kunnen gevolgen hebben in de fysieke omgeving en leiden tot een verstoring van de openbare orde en veiligheidsproblemen. Artificial intelligence, datawetenschap en voorspellende analyse als bewakers van onze veiligheid brengen mogelijkheden maar ook uitdagingen met zich mee. Door nieuwe technologische veranderingen neemt de complexiteit toe. Deze zorgen voor nieuwe kwetsbaarheden en risico’s.

Inwoners en ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn, dat de informatie die de gemeente uitwisselt met andere overheden betrouwbaar is. Betrouwbare informatie is de belangrijkste bouwsteen om het werk goed te kunnen doen. Daarbij is het op orde houden van onze informatie-veiligheid een constant proces.

Cybercriminaliteit uitgevoerd op of via het internet is een vorm van criminaliteit die steeds meer toeneemt. Voorbeelden zijn digitale fraude, phishing, hacken, illegaal downloaden, aanbieden van illegale prostitutie via internet, digitaal pesten en ransom-ware. De digitale weerbaarheid van onze inwoners en bedrijven loopt niet altijd gelijk met de groeiende dreiging van digitale criminaliteit en de nieuwe technische mogelijkheden. Er is een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het treffen van preventieve maatregelen op het gebied van digitale dreiging en het vergroten van zelfredzaamheid.

We vergroten de informatie veiligheid binnen de gemeente. Ook helpen we onze inwoners bewust te worden van digitale gevaren.


Wat gaan wij daarvoor doen?

• We houden onze informatieveiligheid op orde.

• We volgen de ontwikkelingen op het gebied van digitale dreiging.

• Wij helpen onze inwoners, door informatie en kennis te delen, onder andere via (sociale) media, meer bewust te worden van digitale gevaren.

Wat willen wij bereiken?

• Onze digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven is betrouwbaar.

• Minder slachtoffers van digitale criminaliteit.

‘Inwoners en ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn.’

Polarisatie en radicalisering

De samenleving staat onder druk door gepleegde aanslagen, vluchtelingen en oorlogen, waardoor het risico van radicalisering en polarisatie is ontstaan. Discriminatie, polarisatie, antisemitisme en de groeiende onverdraagzaamheid in de samenleving zijn zorgelijke ontwikkelingen die grote invloed hebben op het gevoel van veiligheid. We zien een toenemende afstand tussen bevolkingsgroepen en meer sociale spanningen die soms tot ontlading komen. We vinden het van groot belang om in verbinding te blijven met onze inwoners. Er ligt een integrale verantwoordelijkheid voor de verschillende portefeuilles, zoals onderwijs, jeugd en veiligheid.

We zetten ook in op de integrale aanpak van radicalisering. Dit houdt in dat we samen met onze interne en externe partners maatschappelijke spanningen en polarisatie tegen willen gaan.
Vanuit veiligheidsoverwegingen kunnen niet alle maatregelen die ter voorkoming en bestrijding van radicalisering worden ingezet hier worden benoemd. Deze aanpak wordt landelijk gecoördineerd. Als gemeente kunnen we, aanvullend op het landelijk beleid, de volgende acties wél ondernemen:

We vinden het belangrijk om goed in beeld te krijgen welke problematiek en risicofactoren in onze gemeente spelen die polarisatie in wijken kunnen versterken en waar intensivering van de aanpak gewenst is.

Wat gaan wij daarvoor doen?

• Bewustwording en handelingsperspectief creëren binnen de gemeentelijke organisatie door trainingen zoals “Wanneer meld ik een situatie”.

• We investeren in voorlichting bij jongerenwerk, wijkteams en scholen die de kennis door kunnen geven.

• We richten een (kennis)meldpunt op voor de interne organisatie.

• We investeren in de contacten bij het NCTV, ministerie etc.

• We ondernemen, aanvullend op het landelijk beleid, maatregelen ter preventie van (verdere) radicalisering.

• We delen informatie en kennis over dit onderwerp met professionals en andere partners.

• Discriminerende uitingen of racistische graffiti wordt door ons direct verwijderd.

• De omstandigheden van radicaliserende personen te beïnvloeden om verdere radicalisering te voorkomen.

Wat willen wij bereiken?

• Goed voorbereide en getrainde medewerkers van de gemeente. Mensen die weten wat ze moeten doen en getraind zijn om signalen in een vroeg stadium te herkennen en gepaste actie te ondernemen.

• Voorkomen dat er personen zijn binnen de gemeente die stappen maken op de radicaliseringsladder.

• Meldingsbereidheid vergroten bij de professionele partners en bewoners. Een inclusieve samenleving waarin men elkaar respecteert.

Ondermijning

Criminelen infiltreren in de legale activiteiten van de samenleving. We noemen dit ondermijnende criminaliteit. Zorgfraude, drugshandel, hennepteelt , witwassen, vastgoedfraude, mensenhandel en mensensmokkel zijn voorbeelden van criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen. Ondermijning werkt een illegale economie in de hand en het schaadt het vertrouwen van inwoners en ondernemers in de legitimiteit van de overheid.

Samen met inwoners, ondernemers en met veiligheidspartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Douane en het RIEC spannen wij ons in om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken.
Gezamenlijk wordt invulling gegeven aan een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad. Afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd in een convenant.
We willen voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie. Deze integrale aanpak zetten wij de komende jaren onverminderd voort.
Onze aanpak van ondermijning is zowel preventief als repressief en betreft zowel (voortzetting van) bestaande als nieuwe maatregelen.

Een weerbare gemeente begint bij medewerkers die zich realiseren dat de gemeente een centrale regierol heeft in de aanpak van ondermijnende criminaliteit, de wijze waarop dit zich in het eigen werkveld kan voordoen en welke taken en verantwoordelijkheden daar dan bij horen.

Repressieve aanpak

Onze repressieve aanpak van ondermijning vindt ten eerste op casusniveau plaats. Gevallen van bijvoorbeeld hennepteelt, illegale prostitutie of mensenhandel pakken wij bestuursrechtelijk aan. Daarnaast organiseren wij gebieds- en branchegerichte acties, zoals integrale controles van bedrijventerreinen en horecaondernemingen en acties gericht op spookbewoning.
Het veilingterrein heeft onze specifieke aandacht. Door de grote af- en aanvoer van vrachtwagens zijn veilingterreinen immers gevoelig voor het smokkelen van drugs en accijnsproducten.
Wij voeren hier integrale acties uit, waarbij vrachtwagens worden gecontroleerd op belading.

Preventieve aanpak

Preventief hebben wij met de Wet Bibob een bestuursrechtelijk instrument in handen om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Op grond van deze wet wordt een vergunning geweigerd of ingetrokken als gevaar dreigt dat deze wordt gebruikt voor criminele activiteiten. In ons huidige Bibob-beleid zijn kaders vastgesteld over de inzet van deze wet. De wet wordt tot nu toe vooral toegepast op de horecabranche (aanvragen van exploitatie- en drank- en horecavergunningen). De Wet Bibob is inmiddels uitgebreid met meerdere toepassingsgebieden, zoals de vastgoed- en kansspelsector. Met het uitbreiden van de Wet Bibob hebben wij meer mogelijkheden om ondernemers en instellingen aan een integriteitstoets te onderwerpen. Op basis hiervan wordt ons Bibob-beleid herijkt.

Het tegengaan van ondermijnende activiteiten, zoals drugscriminaliteit, hennepteelt en witwaspraktijken, is een actueel thema. We laten het niet gebeuren dat dergelijke activiteiten, die vaak niet zichtbaar zijn, de samenleving ondermijnen en een veilige leefomgeving in de weg staan.


Wat gaan we daarvoor doen?

• We vergroten het bewustzijn van onze medewerkers, inwoners en ondernemers. Bij vermoedens en meldingen van ondermijning vindt verder onderzoek en mogelijk interventie plaats.

• Voor medewerkers van de gemeente organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten.

• Daarnaast geven wij voorlichting aan inwoners en ondernemers. Hierbij werken wij samen met partners zoals politie en Meld Misdaad Anoniem.

• We zetten onze vaste-, mobile en ANPR-camera’s in tegen ondermijning.

Wat willen we bereiken?

• Tegengaan van verwevenheid van onder- en bovenwereld.

• Voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie.

• Een weerbare gemeente en een weerbare samenleving.

Samen met inwoners, ondernemers en met veiligheidspartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Douane en het RIEC spannen wij ons in om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken.’

4 Overige thema’s

Jeugd en Veiligheid

We hebben veel jeugd in Barendrecht die zich uitstekend vermaakt met sport, musiceren, social media en andere creatieve activiteiten. Maar jeugd wil elkaar ook ontmoeten en samen komen op plaatsen die veilig zijn. Goede verwijsplekken zijn noodzakelijk, zodat de politie, handhavers en jongerenwerk de jeugd naar een alternatieve hangplek kan sturen om zo overlast in de wijk te verminderen en voorkomen. De aanpak rond jeugd en veiligheid is vastgelegd in het jeugdbeleid en het IVB. We combineren zorg en veiligheid en zetten naast de aanpak van jeugdoverlast ook in op preventie. Barendrecht is een goede plek om veilig en gezond op te groeien. We vinden het belangrijk dat jeugd meedenkt en betrokken is bij hun directe leefomgeving.

Digitale kwetsbaarheid jeugd

De digitale kwetsbaarheid van de jeugd is een toenemende zorg. Social media, seksualiteit en internet kunnen in de ontwikkeling van jongeren een gevaarlijke combinatie zijn. Het gevaar om online gemakkelijk beïnvloed te worden maakt hen vatbaar voor manipulatie. Jongeren zijn extra kwetsbaar voor bijvoorbeeld cyberpesten. De gevolgen van cyberpesten kunnen groot zijn. Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de risico’s van de openbare digitale omgeving. Een veilig schoolklimaat betekent dat opgetreden wordt tegen pesten, uitschelden, discriminatie en andere vormen van ongepast gedrag en dit zoveel mogelijk wordt voorkomen. De scholen in Barendrecht hebben een schoolveiligheidsplan. Bij de groei, ontwikkeling en opvoeding van jeugd van 0 tot 18 jaar geeft het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) advies en ondersteuning aan ouders.

Jonge internetgebruikers van 12 tot 25 jaar waren met 12 procent het vaakst slachtoffer van digitale criminaliteit. Van de 65-plussers was nog geen 4 procent slachtoffer.


Jeugdoverlast

Ook in Barendrecht hebben we te maken met jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Vaak spelen bij deze jongeren achterliggende zorgkwesties een rol. Een deel van problematische jongeren heeft te maken (gehad) met vroegtijdig schoolverlaten, drugs en/of komt uit een ontwricht gezin. We zetten in een zo vroeg mogelijk stadium in op een integrale aanpak jeugd, waaronder de persoonsgerichte aanpak en de groepsaanpak. Naast een repressieve aanpak van overlast, treffen we ook preventieve maatregelen. De jongerenwerkers ontmoeten de jongeren in de bestaande accommodaties of op straat en bouwen een relatie op met de jongeren in de buurt. Jongerenwerkers vervullen een steunende, preventieve en signalerende rol.

Rondhangende jeugd veroorzaakt soms irritatie en overlast in de wijk. De jeugd zoekt naar plekken om te ontmoeten en chillen. Kenmerkend voor de rondhangende jeugd is dat ze goed aanspreekbaar en corrigeerbaar zijn door de omgeving. De integrale aanpak met partners zoals jongerenwerk, politie en ook onze boa’s is hierbij van groot belang. Soms blijkt alleen al het noteren van namen van overlastgevers, of de thuisgesprekken in het bijzijn van de ouders of verzorgers voldoende effectief.
De politie, een medewerker van Halt of leerplichtambtenaar kan Pak je Kans inschakelen wanneer wordt gesignaleerd dat een kind (0-18 jaar) problemen heeft of veroorzaakt. Ook daders of slachtoffer van bijvoorbeeld pesten of sexting kunnen voor Pak je Kans in aanmerking komen. Doel van Pak je Kans is om (achterliggende) problemen op te lossen en het kind op het rechte pad te houden.

Jeugd moet veilig opgroeien en ontwikkelen in Barendrecht. Samen met onze partners dringen we jeugdoverlast terug in de buurt en proberen we jeugdcriminaliteit te voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

• Op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs besteden we via voorlichting van HALT aandacht aan (digitaal) pesten, risico’s van genotsmiddelen, overlast en criminaliteit.

• We zien toe op naleving van leerplicht. De leerplichtambtenaar signaleert schoolverzuim, treedt waar nodig repressief op en verwijst eventueel door naar hulpverleners.

• We zorgen dat er hulpverlening wordt ingezet rond kindermishandeling en huiselijk geweld en werken daarvoor samen met onze partners en Veilig Thuis (het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld). In het Veiligheidshuis (ZVHRR) wisselen we in het casusoverleg relevante informatie uit met onze zorg en veiligheidspartners over complexe probleem-gevallen jeugd, huiselijk geweld, veelplegers, met als doel een afgestemde aanpak tegen ernstige overlast en structurele oplossingen om terugval of herhaling te voorkomen.

• In het jeugd(overlast)overleg, bespreken we samen met onze (veiligheids)partners zoals politie en jongerenwerk, de meldingen en plaatsen waar jeugdoverlast wordt ervaren. Daarbij maken we afspraken over de gezamenlijke aanpak om overlast van jeugd terug te brengen We hebben – samen met onze partners – de jeugd die overlast veroorzaakt in de openbare ruimte goed in beeld.

• In samenwerking met politie en overige veiligheidspartners proberen we tieners bewuster te maken van de gevaren van sexting via sociale media.

Wat willen wij bereiken?

• Op scholen is aandacht voor veiligheid. Alle scholen in Barendrecht hebben preventieve maatregelen tegen de gevaren van sexting en pesten genomen.

• Het voorkomen en verminderen van het aantal incidenten en overlast gevende meldingen

Bedrijvigheid en veiligheid

Bedrijventerreinen

Barendrecht heeft meerdere bedrijventerreinen waar allerlei soorten ondernemingen zijn gevestigd. We vinden het belangrijk dat ondernemers en hun klanten zich veilig voelen op die terreinen. Met onze partners, waaronder de Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijfsterreinen Barendrecht (CBBB), de politie en de brandweer (VRR), zorgen we voor een schoon, goed onderhouden en veilige omgeving. De CBBB zorgt voor cameratoezicht en regelt de beveiliging op een groot deel van de Barendrechtse bedrijventerreinen. De bedrijventerreinen Oost en West ontvingen al het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-certificaat). De dalende trend van afgelopen jaren zet door (zie tabel), maar we blijven alert. Ondermijning en cybercriminaliteit kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven. Goed ondernemerschap betekent samen optrekken om de veiligheid van de bedrijventerreinen te waarborgen.

In de periode 2016-2019 (t/m de maand juni) is de totale criminaliteit gemiddeld per kwartaal, t.o.v. het jaar 2016, gedaald met ruim 35,8 %.
Sluiting drugspanden

De gemeente Barendrecht blijft optreden tegen hennepkwekerijen, samen met politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, Belastingdienst, uitkeringsinstanties en de beheerder van het elektriciteitsnet. Het hennepconvenant vormt de basis voor deze samenwerking. Sinds de invoering van het Damoclesbeleid heeft de burgemeester de bevoegdheid woningen of bedrijfspanden na een drugsvondst te sluiten. Een sluiting heeft als doel een sterk signaal af te geven aan de buitenwereld dat het pand niet langer als verkoop, -kweek, -aflever- of opslagruimte kan worden gebruikt. Deze wet (artikel 13b Opiumwet) is het juridische instrument om op te treden tegen handel in drugs, ook vanuit woningen.

Een hennepkwekerij bezorgt de omgeving onveiligheid. Denk aan lekkages, schimmelvorming, stankoverlast, stroomstoringen en branden door oververhitting.

Wat gaan we daarvoor doen?

• Met onze partners treden we op tegen illegale hennepkwekerijen.

• We vragen inwoners en ondernemers om een illegale kwekerij aan te geven via de politie (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

• We verhogen de weerbaarheid van ondernemers met betrekking tot cybercriminaliteit.

Wat willen we bereiken?

• Onveiligheid op bedrijventerreinen wordt aangepakt. Doel hiervan is het terugdringen van bedrijfsinbraak, overvallen, diefstal en het verbeteren van verkeersveiligheid, brandveiligheid en algemene uitstraling.

• Bedrijventerreinen komen voor een KVO-certificaat in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen.

Fysieke veiligheid

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De gemeente heeft, in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing, de laatste jaren een steeds professionelere rol gekregen. Het serviceniveau is omhooggegaan. In de Wet veiligheidsregio’s is het college van burgemeester en wethouders (B&W) belast met de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en heeft de organisatie overgedragen aan de veiligheidsregio. In het onderliggende Besluit veiligheidsregio’s staat aangegeven dat het college van B&W een team Bevolkingszorg aanwijst dat belast is met vijf concrete bevolkingszorgtaken:

1.
Het geven van voorlichting aan de bevolking.

2.
Het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking.

3.
Het verzorgen van nazorg voor de bevolking.

4.
Het registreren van slachtoffers.

5.
Het registreren van schadegevallen.

De gemeente dient een crisisorganisatie te hebben conform de Wet veiligheidsregio’s, rekening houdend met de Regionale Crisisplannen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waarbij ruimte is om lokaal af te wijken. Wanneer het welzijn van de bevolking wordt bedreigd, vindt de bestrijding van de crisis plaats onder verantwoordelijkheid van de burgemeester.

De crisisorganisatie is voldoende opgeleid, getraind en beoefend om het hoofd te bieden aan elke ramp/crisis.

‘Wanneer het welzijn van de bevolking wordt bedreigd, vindt de bestrijding van de crisis plaats onder verantwoordelijkheid van de burgemeester’

Wat gaan we daarvoor doen?

• Er zal een organisatorische wijziging plaatsvinden en functies worden vervuld en gespiegeld aan de functies volgens BAR2020.

• De komende jaren gaan we de crisisorganisatie verder op orde brengen en professionaliseren, rekening houdend met het nieuwe beleid van de VRR t.a.v. crisisbeheersing. Het OTO-plan (de cyclus Opleiden, Trainen en Oefenen) wordt hier volledig op afgestemd.

• In geval van crisis focussen wij ons op de (tijdelijk) verminderd zelfredzame personen.

Wat willen we bereiken?

• Een gemeentelijke crisisorganisatie die te allen tijde in geval van crisis inzetbaar is en die hulp biedt aan de hulpbehoevenden.

• In geval van een ramp/crisis zo snel als mogelijk weer terug te keren naar een genormaliseerde situatie (zoals voor de crisis).

• Bereikbaar en dienstverlenend richting inwoners, dit kan door snelle open en eerlijke berichtgeving.

• Voldoen aan de verplichtingen volgens de Wet veiligheidsregio’s.

Barendrecht biedt haar inwoners en bedrijven een zo veilig mogelijke leef- en werkomgeving. In de ruimtelijke ontwikkeling van Barendrecht zorgen wij ervoor dat risico’s zorgvuldig worden afgewogen en dat er verantwoorde keuzes worden gemaakt.

Omgevingsveiligheid

Met de komst van de Omgevingswet dekt het begrip “externe veiligheid” onvoldoende de reikwijdte zoals is bedoeld in de Omgevingswet. Voortaan gebruiken we het begrip “omgevingsveiligheid”.

We stellen vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie op. De omgevingsvisie biedt het geschikte moment om de huidige visie op het omgevings-veilig-heidsbeleid te herijken. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt een omgevingsplan opgesteld. Daarvoor is nog geen planning bekend (in elk geval na 1 januari 2021).

In het omgevingsplan wordt de eventuele herijking van de huidige externe veiligheidsvisie uitgewerkt. Ook moet de verbreding/ vernieuwing van de instrumenten uit de Omgevingswet, zoals de aandachts- en voorschriftgebieden voor risicobronnen, vertaald worden naar omgevingsplanregels.

Wat gaan we daarvoor doen?

• Omgevingsveiligheid krijgt een plek in de op te stellen omgevingsvisie voor Barendrecht. Daarvoor wordt in samenwerking met VRR en DCMR bekeken of de huidige visie op het omgevingsveiligheidsbeleid moet worden herijkt (2 e helft 2019/1e helft 2020).

• In 2020 bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het vertalen van de verbreding/vernieuwing van de instrumenten uit de Omgevingswet naar omgevingsplanregels. Ook dit in samenwerking met de VRR en DCMR.

Wat willen we bereiken?

• In de Omgevingsvisie Barendrecht is de ambitie voor omgevingsveiligheid opgenomen.

• Voor het nog op te stellen Omgevingsplan Barendrecht zijn voor omgevingsveiligheid de juiste planregels geformuleerd.


Ontwikkelingen omgevingsveiligheid

In 2023/2024 wordt de Eerste Heinenoordtunnel door Rijkswaterstaat gerenoveerd. Met de renovatie worden de veiligheidsvoorzieningen zodanig aangepast dat een beperkte uitbreiding van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de Eerste Heinenoordtunnel mogelijk moet worden. Deze uitbreiding van het vervoer van gevaarlijke stoffen zullen wij nauwgezet volgen en kritisch beoordelen.

De ontwikkelingen rond veiligheid op het spoor betreffen vooral de lopende renovatie van Kijfhoek. Enkele incidenten aan het begin van de renovatie hebben aanleiding gegeven tot het aanscherpen van het toezicht op de veiligheid. In samenwerking met partners zoals de gemeente Zwijndrecht, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn wij betrokken bij het toezicht op de veiligheid tijdens de renovatie.

Spoorsuïcide

Er zijn preventiemaatregelen genomen in de zin van de ‘Ik Luister’-waarschuwingsborden. De waarschuwingsborden worden geplaatst op risicolocaties, namelijk bij het Dierensteinviaduct en in de stationshal. Daarnaast worden afspraken gemaakt met ProRail/NS om een jaarlijkse update omtrent cijfers van spoorsuïcide en pogingen binnen onze gemeente te ontvangen, zodat wij dit de komende jaren kunnen blijven monitoren.

Risicocommunicatie

Het streven van de nieuwe pilot omtrent risicocommunicatie over gemeentegrenzen heen is gericht op de overkoepeling van verschillende partijen, waarbij een samenwerking wordt geïnitieerd tussen gemeenten en de veiligheidsregio’s Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Het doel is bewustzijn creëren bij burgers en bedrijven over de veiligheidsrisico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen.

Communicatie en veiligheid

Communicatie vergroot de betrokkenheid van inwoners voor een leefbare en veilige wijk. Door inwoners gericht te benaderen informeren we over acties rondom veiligheid en leefbaarheid in de buurt. We geven voorlichting aan onze inwoners (actie “Horen, zien en melden” en Meld Misdaad Anoniem) om verdachte situaties (sneller) te melden. Zo wordt bewustwording en zelfredzaamheid gestimuleerd. Dit vindt bijvoorbeeld plaats tijdens bewonersbijeenkomsten, bezoeken in de wijk en via algemene (digitale) communicatiekanalen. Ook vinden bezoeken aan slachtoffers plaats en wordt advies gegeven om herhaling te voorkomen. Tijdens alle fasen van de aanpak (preventie, repressie en nazorg) is passende communicatie (maatwerk) gewenst. Een gedegen communicatiestrategie is daarmee onderdeel van onze aanpak.

Wat gaan we daarvoor doen?

• We hebben aandacht voor doelgroepen die beperkt communicatievaardig zijn.

• We besteden aandacht aan proactieve communicatie over veiligheid, juist ook als er goed nieuws is.

Wat willen we bereiken?

• Het verbeteren van het veiligheidsgevoel en het versterken van de veiligheidsaanpak door te communiceren over maatregelen en resultaten.


Integriteit en veiligheid

Integriteit is een belangrijk thema. Integriteitschendingen kunnen de lokale veiligheid in gevaar brengen, doordat daardoor bijvoorbeeld fysiek gevaarlijke situaties ontstaan of in stand blijven, criminele groepen extra bewegingsruimte kunnen krijgen en er een moreel verloederend effect op groepen of personen binnen de lokale gemeenschap van uit kan gaan. Binnen de gemeente Barendrecht krijgt dit thema aandacht in de vorm van onder andere de ambtseed, gedragscodes, het ondertekenen van integriteitverklaringen en bewustwording rond weerbaarheid.

Aldus besloten in openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht van 28 januari 2020 De griffier , mevrouw Mr. G.E. Figge. De voorzitter, drs. J. van Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingIntegraal veiligheidsbeleid 2020- 2024
  • Soortofficielepublicaties (Openbare orde en veilighe)
  • Gepubliceerd op22-06-2022
  • Start22-06-2022
  • StraatnaamIntegraal veiligheidsbeleid 2020- 2024
  • Postcode

- Advertentie (?) -