Delen

- Advertentie (?) -

Beleidsregels artsenparkeerplaatsen Barendrecht

16-06-2022

Beleidsregels artsenparkeerplaatsen Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht; Gelet op artikel 24 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

BESLUIT:
de Beleidsregels artsenparkeerplaatsen Barendrecht vast te stellen

Inleiding

Om onduidelijkheden weg te nemen en willekeur in toekenning van gereserveerde parkeerplaatsen voor specifieke doelgroepen te voorkomen zijn algemene beleidsregels opgesteld. Huisartsen en Verloskundigen kunnen onder specifieke voorwaarden een gereserveerde parkeerplaats aanvragen (hierna artsenparkeerplaats). Het beleid is van toepassing op nieuwe aanvragen. Het beleid is gesplitst in aanvraag, beoordeling en intrekking. Het toekennen of afwijzen van een aanvraag van een artsenparkeerplaats en ook de intrekking ervan, is een verkeersbesluit op basis van artikel 12a van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en valt onder de bezwaar- en beroepsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor het in behandeling nemen van de aanvraag is de aanvrager leges verschuldigd conform de legesverordening van de gemeente Barendrecht.

Bord

Het bord dat gebruikt wordt om aan te geven dat de parkeerplaats voor een huisarts of verloskundige is bestemd, is bord model E8 als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met als onderbord het kenteken van het voertuig waarvoor de gereserveerde artsenparkeerplaats is aangevraagd.

Beleidsregels

Artikel 1. Aanvraag voor een artsenparkeerplaats Een aanvraag voor een artsenparkeerplaats moet voldoen aan de eisen van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en is:

1. schriftelijk;
2. gericht aan het college van burgemeester en wethouders;
3. gemotiveerd en eventueel voorzien van bijlagen.

Artikel 2. Beoordeling van een aanvraag voor een artsenparkeerplaats 1. een aanvraag voor een artsenparkeerplaats wordt beoordeeld aan de hand van de volgende beleidsuitgangspunten:
a. de huisarts of verloskundige heeft een praktijk in de gemeente Barendrecht;
b. de huisarts of praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
c. de huisarts of verloskundige verleent eerstelijns spoedeisende hulp;
d. de aanvrager is ingeschreven in de BIG registratie;
e. de huisarts of verloskundige is kentekenhouder van het voertuig of heeft in geval van een leaseauto een verklaring van de leasemaatschappij in bezit;
f. de voorziening wordt aangebracht op de locatie waar de praktijk is gevestigd of nabij de privéwoning, aanvrager komt in aanmerking voor maximaal 1 gereserveerde parkeerplaats;
g. indien er parkeermogelijkheden op eigen terrein zijn dan worden op de openbare weg geen voorzieningen aangebracht.
2. Ter beoordeling van de aanvraag vraagt de gemeente advies aan de politie.

Artikel 3. Intrekking artsenparkeerplaats 1. Een artsenparkeerplaats wordt ingetrokken in de volgende situaties:
a. bij verhuizing van de aanvrager;
b. bij overlijden van de aanvrager;
c. bij het opheffen van de praktijk in de gemeente;
d. bij wijziging van functie of taak van de aanvrager.

Artikel 4. Doorlooptijd De doorlooptijd van de aanvraag tot het besluit is 8 weken en van het besluit tot aan de aanleg van de parkeerplaats 4 tot 8 weken.

Artikel 5. Kosten De kosten van de aanleg (en verwijdering) van de voorziening komen ten laste van de aanvrager. Aanvrager is, conform de legesverordening van de gemeente Barendrecht, leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Artikel 6. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 7. Titel Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels artsenparkeerplaatsen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2020

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBeleidsregels artsenparkeerplaatsen Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Verkeer | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op16-06-2022
  • Start16-06-2022
  • StraatnaamArtsenpark
  • Postcode

- Advertentie (?) -