Delen

- Advertentie (?) -

Verordeningen Ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning 2018

14-06-2022

1ste wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van de griffier en de voorzitter d.d. 11 mei 2022; gelet op artikel 33, derde lid van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de 1ste wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018.

Artikel I:
artikel 9, lid 1 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018 wordt als volgt gewijzigd:

1. Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandig raadslid of zelfstandige groep raadsleden gaan optreden of als één of meer raadsleden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie, wordt het voor elk van deze zetels beschikbaar gestelde variabele deel van de financiële bij-drage toebedeeld aan het zelfstandig raadslid of zelfstandige groep raadsleden of aan de fractie waarbij aangesloten wordt.

Artikel II: Deze wijziging treedt in werking op de dag na publicatie

Aldus besloten in openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht van 12 mei 2022
De griffier, mevrouw mr. G.E. Figge
de voorzitter, drs. G. Veldhuijzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning


- Advertentie (?) -