Delen

- Advertentie (?) -

Intrekking aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik 2013

10-06-2022

Intrekking aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht,

Gelet op

- Het aanwijzingsbesluit 'verboden drankgebruik 2013' van 14 mei 2013 waarin het college een aanwijzingsbesluit heeft vastgesteld voor de hele gemeente.

Besluit in te trekken

Het aanwijzingsbesluit 'verboden drankgebruik 2013'

Aldus vastgesteld op 23 mei 2022
Door het College van Burgemeester en Wethouders, namens burgemeester en wethouders van Barendrecht
de secretaris G.J. Bravenboer
de burgemeester drs. G. Veldhuijzen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:
a. Naam en het adres van de indiener; b. De dagtekening; c. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.
Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning


- Advertentie (?) -