Delen

- Advertentie (?) -

Mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht

10-06-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht tot wijziging van de Mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, overwegende dat

- de mandaten van de Jeugdwet geactualiseerd moeten worden gezien wijzigingen in de uitvoering van de Jeugdwet en de taakverdeling;
- de gemeente zelf geen personeel in dienst heeft omdat alle ambtenaren van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk vanaf 2014 zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie;
- de BAR-organisatie op grond van artikel 4 en 5 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie bij mandaat belast is met de uitvoering van de (wettelijke) taken van de deelnemende gemeenten;
- het om redenen van doelmatigheid en efficiency gewenst is om aan de functionarissen van de BAR-organisatie mandaten en/of machtigingen te verlenen voor de uitvoering van de Jeugdwet;
gelet op artikel 160, eerste lid sub a en/of e Gemeentewet; artikelen 10:3; 10:4 en 10:12 Algemene wet bestuursrecht en de Jeugdwet BESLUIT:

Artikel I Mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht wordt als volgt gewijzigd

INTREKKING MANDAAT
In Bijlage 1 worden de regels met de nummers 306 tot en met 331 ingetrokken.

NIEUW MANDAAT
In Bijlage 1 worden de regels met de nummers 306 tot en met 331 vervangen door:

306

Afwijzen aanvraag voorziening o.g.v. de Jeugdwet
(art. 1.2, eerste lid Jeugdwet)

College

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

306a

besluit nemen op grond van hardheidsclausule

College

portefeuillehouder
jeugdmandaat BD

Jeugdwet

307

Alsnog treffen voorziening bij aanspraak op meerdere wetten
(art. 1.2, tweede lid, Jeugdwet)

College

teamleider

maatschappij

wijkteams

als de teamleiders geen overeenstemming bereiken over de inhoud
van het besluit, dan neemt de clustermanager een besluit

mandaat BD

Jeugdwet

307a

Besluit tot verstrekken tijdelijke voorziening, in spoedeisend geval waarbij het onderzoek achteraf plaatsvindt (artikel 4.3 lid 4 verordening)

College

wijkteammedewerker toegang of wijkteam-
medewerker zorg en veilig

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

308

Treffen voorziening indien sprake van art. 2.4. tweede lid,
onderdeel b (art1.2, derde lid, Jeugdwet)

College

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

309

Besluiten tot het verlenen van hulp of het afwijzen daarvan
(2.3, eerste lid, Jeugdwet)

College

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

310

Waarborgen deskundige toeleiding naar voorziening en
kwaliteit voorziening (art. 2.3, eerste en tweede lid, Jeugdwet)

College

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

311

Het treffen van voorziening i.h.k.v. rol van ouders
(art. 2.3, derde lid, Jeugdwet)

College

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

312

Plaatsing jeugdige bij pleegouders of in gezinshuis bij
uithuisplaatsing jeugdige (art. 2.3, zesde lid, Jeugdwet

College

teamleider

maatschappij

wijkteams

bij dwang neemt de gecertificeerde instelling een besluit

mandaat BD

Jeugdwet

313

Verzoek onderzoek bij de Raad voor Kinderbescherming bij
oordeel maatregel gezag over jeugdige (art.2.4, eerste lid, Jeugdwet)

College

teamleider

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

314

Uitvoering strafrechtelijke kinderbeschermingsmaatregel
(art. 2.4, tweede lid, Jeugdwet)

College

teamleider

maatschappij

wijkteams

besluit door gecertificeerde instelling (Reclassering;
jeugdbescherming

mandaat BD

Jeugdwet

315

In overleg treden met het bevoegd gezag van een school
(art. 2.7, eerste lid, Jeugdwet)

College

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

316

Onderzoeken of jeugdhulpaanbieder voldoet aan de eisen
(art. 2.7, derde lid, Jeugdwet)

College

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

317

Het maken van afspraken medische hulpverleners en
zorgverzekeraars over voorwaarden (art. 2.7, vierde lid, Jeugdwet)

College

beleidsadviseur

maatschappij

beleid en
ontwikkeling
Sociaal Domein

mandaat BD

Jeugdwet

318

Afstemming met zorgverzekeraars (art. 2.7, vijfde lid, Jeugdwet)

College

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

319

Besluiten op grond van art. 8.1.1. Jeugdwet tot het toekennen
of afwijzen aanvraag PGB

College

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

319a

verzoek aan SVB om te besluiten tot gehele of gedeeltelijke opschorting uit PGB (hoofdstuk 8 verordening jeugdhulp)

College

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

319b

ontheffing voor PGB in buitenland; artikel 17 nadere regels jeugdhulp

College

teamleider

maatschappij


mandaat BD

Jeugdwet

320

besluit omtrent herzien, intrekken en terugvorderen PGB artikel 8.1.14 Jeugdwet

College

teamleider of toezichthouder

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

321

VERVALLEN
mandaat BD

322

VERVALLEN
mandaat BD

323

Verzoek tot overleggen VOG bij aanvraag PGB (Beleidsregels)

College

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

324

Het nagaan of meldingsbevoegde en jeugdige contact met
elkaar hebben opgenomen; melding aan verwijsregister ingevolgde art. 7.1.3.2 Jeugdwet

College

wijkteammedewerker toegang of
wijkteammedewerker
preventie en ondersteuning of
wijkteammedewerker
zorg en veilig

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

325

Machtigen van personen tot het vertegenwoordigen van het
college in procedures voor de Commissie Bezwaarschriften en de Rechtbank

College

manager

maatschappij

wijkteams

college geeft machtiging aan de gecertificeerde instellingen!!!!

mandaat BD

Jeugdwet

327

Verstrekken van opdracht tot inzet van een
intensieve vrijwillige hulpverlening Jeugd

College

voorzitter jeugdbeschermingsplein

maatschappij

wijkteams

voorheen ook wel aangeduid
met drang

mandaat BD

Jeugdwet

327a

besluit afgeven voor intensieve vrijwillige hulpverlening Jeugd

College

voorzitter jeugdbeschermingsplein

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

327b

aanwijzen voorzitter Jeugdbeschermingsplein

College

teamleider

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

328

Doen van verzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming tot onderzoek (art. 2.4 Jeugdwet)

College

voorzitter jeugdbeschermingsplein

maatschappij

wijkteams

college geeft machtiging aan de gecertificeerde instellingen!!!!

mandaat BD

Jeugdwet

329

Besluit dat een voorziening op gebied van jeugdhulp en verblijf in een gesloten inrichting nodig is, 6.1.2 lid 5 jeugdwet

College

teamleider

maatschappij

wijkteams

ook gecertificeerde instelling. Inbrengen in regionale
zorgbemiddelingstafel

mandaat BD

Jeugdwet

330

Aanvragen machtiging, voorwaardelijke machtiging of
spoedmachtiging (art. 6.1.4 en 6.1.8. jeugdwet)

College

teamleider

maatschappij

wijkteams

college geeft machtiging aan de gecertificeerde instellingen!!!!

mandaat BD

Jeugdwet

331

mededelen aan de Raad voor kinderbescherming dat machtiging vervallen is alsmede mededeling van het
besluit geen nieuwe machtiging aan te vragen ( art. 6.1.12, zesde lid, jeugdwet)

College

teamleider

maatschappij

wijkteams

college geeft machtiging aan de gecertificeerde instellingen!!!!

mandaat BD

Jeugdwet

Artikel II Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht op 8 maart 2022, de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Bestuur | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op10-06-2022
  • Start10-06-2022
  • StraatnaamRegeling 202
  • Postcode

- Advertentie (?) -