Delen

- Advertentie (?) -

Aanwijzingsbesluit plaatsing Mosquito parkeergarage Reuchlinhaven

10-06-2022

Aanwijzingsbesluit plaatsing Mosquito parkeergarage Reuchlinhaven

De burgemeester van de gemeente Barendrecht,

Gelet op

- artikel 4:6a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Barendrecht 2020 waarin de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid heeft verleend om in afwijking van artikel 4:6 APV in het belang van de openbare orde te kunnen besluiten op een openbare plaats een Mosquito aan te brengen bij gebleken ernstige overlast door jongeren op die plaats;
- Het collegebesluit van 8 februari 2022 waarin het college heeft besloten tot het opstarten van een pilot voor tijdelijke plaatsing van een Mosquito in de parkeergarage Reuchlinhaven, in samenwerking met de VVE.

Overwegende dat:

• uit overlastregistraties van de politie over het jaar 2021 en meldingen van handhaving is gebleken dat er op het Havenhoofd waaronder in de parkeergarage Reuchlinhaven sprake is van (ernstige) overlast door jongeren;
• deze overlast bestaat uit luidruchtig gedrag, vernielingen, wildplassen in het trappenhuis en ander overlastgevend gedrag;
• vertegenwoordigers van bewoners in het gebied in het afgelopen jaar meerdere malen hebben verzocht tot het treffen van maatregelen om de jongerenoverlast in de parkeergarage tegen te gaan
• de overlast veroorzaakt door hangjongeren bijdraagt tot subjectieve onveiligheidsgevoelens bij winkeliers, bezoekers en omwonenden in het gebied;
• door het plaatsen van een Mosquito de openbare orde wordt beschermd en overlast kan worden teruggedrongen hetgeen leidt tot een verbetering van de woon- en leefomgeving;
• de belangen van het handhaven van de openbare orde en voorkomen van overlast in dit geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;
• het plaatsen van een Mosquito een noodzakelijke aanvulling is op de reeds genomen maatregelen om de jongerenoverlast in de parkeergarage tegen te gaan zoals de inzet van handhaving en politie en de aanwezigheid van ambulant jongerenwerk;
• het plaatsen van een Mosquito een tijdelijke maatregel is voor de duur van 6 maanden waarna de Mosquito wordt verwijderd tenzij na evaluatie een verlenging van de termijn noodzakelijk wordt geacht gelet op de bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat;
• de Mosquito alleen in werking is op de momenten dat er redelijkerwijs overlast is te verwachten;
• de VVE Havenhoofd heeft ingestemd met de plaatsing van de Mosquito in de parkeergarage Reuchlinhaven.

Besluit

1. In de parkeergarage Reuchlinhaven wordt gelet op de bevoegdheid ex artikel 4:6a APV 2020 gemeente Barendrecht een Mosquito geplaatst voor de duur van 6 maanden.
2. Dit besluit treedt in werking na publicatie.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 23 mei 2022. De burgemeester, G. Veldhuijzen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:
a. Naam en het adres van de indiener; b. De dagtekening; c. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.
Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAanwijzingsbesluit plaatsing Mosquito parkeergarage Reuchlinhaven
  • Soortofficielepublicaties (Openbare orde en veilighe)
  • Gepubliceerd op10-06-2022
  • Start10-06-2022
  • StraatnaamPark
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -