Delen

- Advertentie (?) -

Barendrecht - intrekken verkeersbesluit 2020-38 voor het plaatsen oplaadpaal en inrichten oplaadlocatie - Griegplantsoen 37

25-04-2021

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: intrekken verkeersbesluit 2020-38 voor het plaatsen oplaadpaal en inrichten oplaadlocatie in de Griegplantsoen ter hoogte van nummer 37
  Zaaknummer: 2020-38
  Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

          Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;
• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
• artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;
• artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
  Overwegende dat:

• een bewoner aan de Griegplantsoen een verzoek heeft ingediend om te beschikken over extra oplaadcapaciteit;
• het verzoek voldoet aan de beleidsregels oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen van de gemeente Barendrecht;
• daarom een verkeersbesluit is genomen met nummer 2020-38 (GV 204281) (datum 29 september 2020) om twee parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 37 in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen;
• de gemeente reacties heeft ontvangen van onwonenden over de locatie;
• uit de reacties naar voren komt dat de aangewezen locatie niet ideaal is;
• de gemeente daarom op zoek gaat naar een andere locatie voor de oplaadgelegenheid;
• het huidige verkeersbesluit daarom ingetrokken wordt;
 
 
• Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten hebben gemandateerd aan de teamleider Verkeer en Mobiliteit.
 
• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;
 

• op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats gevonden met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel;
 
• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.
  nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
  B E S L U I T E N:   1. het intrekken van verkeersbesluit 2020-38 (GV 204281) (datum 29 september 2020) voor het inrichten van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Griegplantsoen, ter hoogte van huisnummer 37, door het verwijderen en/of niet plaatsen van bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’;   2. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken.     Aldus besloten te Barendrecht 13 april 2021
  Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Namens deze,         De heer M. Ernest Teamleider Verkeer en Mobiliteit             Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
  Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: a. Naam en het adres van de indiener; b. De dagtekening; c. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.   Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.    

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBarendrecht - intrekken verkeersbesluit 2020-38 voor het plaatsen oplaadpaal en inrichten oplaadlocatie - Griegplantsoen 37
  • Soortverkeer (verkeersbesluit)
  • Gepubliceerd op09-06-2021
  • Start25-04-2021
  • StraatnaamBarendrecht
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -