Delen

- Advertentie (?) -

Bestemmingsplan Parq Waal, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarden Wgh ter inzage

07-04-2021

Bestemmingsplan Parq Waal, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarden Wgh ter inzage

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken als gevolg van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Parq Waal gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2021. Dit bestemmingsplan maakt een ontwikkeling mogelijk met 17 woningen op de voormalige bedrijfslocatie van GTI Mechanical Rotterdam B.V. aan de Noldijk 113 Barendrecht.   De (ambtshalve) wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het weglaten van de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ uit de regels en verbeelding.
Voor de toetsing op welstand is ook een beeldkwaliteitsplan (BKP) vastgesteld. Het BKP ligt samen met het bestemmingsplan ter inzage.
  De geluidsbelasting door verkeerslawaai op de nieuwe woningen overstijgt de voorkeurswaarden. Er zijn daarom hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) vastgesteld voor dit plan.  

Het bestemmingsplan, het BKP en het besluit hogere waarden Wgh liggen vanaf 9 april tot en met 20 mei 2021 ter inzage   De stukken zijn online te raadplegen via www.barendrecht.nl/ter-inzage; Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPZUR20200004-VI01).
  Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met de heer B.de Vries (tel: 14 0180).
 

Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde termijn beroep instellen indien zij: - een zienswijze hebben ingediend op het desbetreffende ontwerpbesluit, of; - kunnen aantonen redelijkerwijs geen zienswijze naar voren konden brengen, of; - het niet eens zijn met de wijzigingen die zijn aangebracht aan het ontwerpbestemmingsplan.   Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treden het bestemmingsplan en besluit hogere waarden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.  

Barendrecht,
8 april 2021

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBestemmingsplan Parq Waal, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarden Wgh ter inzage
  • Soortwonen (bestemmingsplan)
  • Gepubliceerd op08-04-2021
  • Start07-04-2021
  • StraatnaamBeeldkwaliteits
  • Postcode2500EA

- Advertentie (?) -