Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Gouwe 6-10 ter inzage

27-01-2021

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Gouwe 6-10 ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de ontwerp omgevingsvergunning, ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de realisatie van 12 woningen met parkeerkelder aan de Gouwe 6-10 in te zien zijn.  

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB)
De gemeenteraad heeft op 26 januari 2021 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van 12 woningen met parkeerkelder aan de Gouwe 6-10. Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Met een VVGB en ruimtelijke onderbouwing kan op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3, Wabo afgeweken worden van het bestemmingsplan.

Plankosten
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Inzien
Vanaf 29 januari tot en met 11 maart 2021 liggen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. De stukken zijn te raadplegen via: - www.barendrecht.nl/ter-inzage - www.ruimtelijkeplannen.nl (plancode: NL.IMRO.0489.BPWGO2020033-RO01) Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. Storm van de gemeente via p.storm@bar-organisatie.nl .  

Zienswijze
U kunt gedurende de hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen (dus vóór 12 maart 2021). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, met kenmerk 207744 , t.a.v. B. de Vries, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met de heer B. de Vries via telefoonnummer 14 0180 of via b.d.vries@bar-organisatie.nl. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.

Barendrecht,
28 januari 2021

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Gouwe 6-10 ter inzage
  • Soortwonen (bestemmingsplan)
  • Gepubliceerd op28-01-2021
  • Start27-01-2021
  • StraatnaamGouwe 6
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -