Delen

- Advertentie (?) -

Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2018

17-03-2020

Besluit van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Barendrecht tot wijziging van de Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2018

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Barendrecht;   ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;   gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer 127263;   gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 96 van de Gemeentewet en artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

besluiten:

Artikel I
De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2018 wordt als volgt gewijzigd.

A. In artikel 2 wordt het vijfde lid vernummerd tot het zesde lid, en wordt een nieuwe lid ingevoegd, luidende:
5. In afwijking van het tweede en derde lid blijft de commissie betrokken bij de voorbereiding van een beslissing op bezwaar als zij daarbij reeds is betrokken.

B. Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:
1. Secretaris van de commissie zijn zij die fungeren als juridisch adviseur bij een of enkele door het college aan te wijzen organisatieonderdeel of organisatieonderdelen van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. De secretarissen vormen gezamenlijk het secretariaat van de commissie.

C. Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a Jaarverslag
De commissie en het secretariaat brengen gezamenlijk jaarlijks een verslag uit over hun werkzaamheden aan de raad, het college en de burgemeester. 
D. Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7 Vergoeding voorzitter en leden

1. In afwijking van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Barendrecht 2019 ontvangen de leden van de commissie een door het college vast te stellen vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld op een percentage van de in artikel 3.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers gegeven vergoedingen, met een minimum van 100 %, en een maximum van 250 % voor het lid dat als voorzitter van die vergadering optreedt en 200 % voor de overige leden.
2. In afwijking van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Barendrecht 2019 ontvangt de voorzitter van de commissie als bedoeld in artikel 3, derde lid, een door het college vast te stellen vaste vergoeding per maand. De hoogte van de vaste vergoeding per maand wordt vastgesteld op een percentage van de in artikel 3.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers gegeven vergoedingen voor het bijwonen van een vergadering, met een maximum van 50 %.

E. Artikel 11 komt te luiden:
Artikel 11 Bevoegdheden secretaris

1. De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de secretaris:
a. 6:6, voor wat betreft het geven van de gelegenheid het verzuim te herstellen en het stellen van een termijn als bedoeld in dat artikel;
b. 6:10, tweede lid;
c. 6:15;
d. 7:10, derde, vierde en vijfde lid.

2. In bezwaarzaken waarbij de commissie niet wordt betrokken, worden de bevoegdheden die op grond van dit hoofdstuk of artikel 7:13 van de wet worden uitgeoefend door de commissie of de voorzitter, voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de secretaris.

F. Artikel 13, tweede lid, komt te luiden:
2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 en artikel 7:6, tweede en vierde lid, van de wet.

G. In artikel 15 vervalt het zesde lid.

Artikel II
Verwijzingen op grond van artikel 7 van de Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2018 naar Tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, gelden als verwijzing naar artikel 3.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel III

A. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.
B. In afwijking van het vorige lid werken artikel I, onderdeel D, en artikel II terug tot en met 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Barendrecht op 17 december 2019,

de burgemeester,
drs. J. van
Belzen
 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht op 17 december 2019,

de secretaris,
G.J.
Bravenboer
de burgemeester,
drs. J. van
Belzen
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Barendrecht in zijn openbare vergadering van 28 januari 2020,

de griffier,
mr. G.E.
Figge
de voorzitter,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerordening bezwaarschriften Barendrecht 2018
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op17-03-2020
  • Start17-03-2020
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op18-03-2020
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -