Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendecht - Besluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Cuypersdreef 102

25-02-2020

Zaaknummer 2019-52 (GV 149501)

VERKEERSBESLUIT
Instellen van parkeerplaats aangewezen categorie t.b.v. het inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Cuypersdreef te Barendrecht.
Burgemeester en wethouders van Barendrecht
Gelet op:
De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.
Motivering:
Aanvrager wonende aan de Cuypersdreef heeft verzocht om een algemene parkeerplaats te mogen inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning. Hiermee wordt de bereikbaarheid van en naar de eigen woning gewaarborgd. Aanvrager voldoet aan de voorwaarden tot toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats. Om bovengenoemde reden is door het bestuur van de gemeente Barendrecht besloten om een algemene parkeerplaats aan de Cuypersdreef in te richten tot een gereserveerde gehandicapten-parkeerplaats.
Overwegen :
dat overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW aan de Helenapolder maatregelen dienen te worden genomen met als doel: -  het beschermen van weggebruikers en passagiers; -  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; dat op grond van artikel 24 BABW overleg heeft plaats gevonden met de districtschef van district Zuid-West, van het landelijk politiekorps, namens de eenheidschef politie-eenheid Rotterdam. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.
Besluit:
Tot het inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Cuypersdreef ter hoogte van nummer 102 door :  
1. het aanbrengen van bord E06 conform bijlage 1 van het RVV 1990, met kenteken onderbord en de daarbij behorende belijning; 2. de exacte locatie op de bijgevoegde tekening B-BD-12-008 aan te geven.
  Aldus besloten te Barendrecht  d.d. 24 januari 2020.   Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, namens dit college,   Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio Mevrouw J. Santen       
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:
1. Naam en adres van de indiener; 2. De dagtekening; 3. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; 4. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.
  Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.     

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingGemeente Barendecht - Besluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Cuypersdreef 102
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op25-02-2020
  • Start25-02-2020
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op25-02-2020
  • Straatnaam 136
  • Postcode2992HP

- Advertentie (?) -