Delen

- Advertentie (?) -

Reglement draagvlakmeting BIZ Centrum Barendrecht 2020-2024

25-02-2020

Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone centrum Barendrecht 2020-2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder:

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;
b. de verordening: Verordening BIZ Centrum Barendrecht 2020-2024;
c. de wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszone;
d. de WOZ: de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2 Bijdrageplichtige 1. Iedere tijdens de draagvlakmeting bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.2. Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zijn verschuldigd.

Artikel 3 Procedure draagvlakmeting 1. Voor de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.2. Een stembiljet staat op naam en bevat de identificerende gegevens van het bijdrageplichtige WOZ-object.3. De stembiljetten worden met een begeleidende brief en een samenvatting van het BIZ-plan fysiek bezorgd (indien mogelijk) of per post verzonden naar het laatst bekende postadres van de stemgerechtigde bijdrageplichtige4. Bij de toezending van het stembiljet en de overige bescheiden wordt een (gratis) antwoordenvelop meegestuurd.5. Het stembiljet wordt door de bijdrageplichtige in de gesloten antwoordenvelop gezonden naar het opgegeven postadres.6. Het stembiljet vermeldt de dag waarop het stembiljet uiterlijk door de notaris moet zijn ontvangen.7. Als het papieren stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot een week voor de sluiting van de stemmingstermijn eenmalig verzoeken om een duplicaat-stembiljet. Dit duplicaat-stembiljet vervangt het eerder verkregen stembiljet.8. Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.9. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht draagt de organisatie van de draagvlakmeting BIZ op aan de Clustermanager Ontwikkeling Leefomgeving en regio.10. Er is een stemcommissie bestaande uit maximaal drie leden, allen rechtstreeks verbonden aan de gemeente Barendrecht, belast met de voorbereiding en uitvoering van de draagvlakmeting.11. De draagvlakmeting staat onder toezicht van een notaris.12. De telling geschiedt in aanwezigheid van de volledige stemcommissie en de notaris.13. De notaris controleert het verloop van de draagvlakstemming en maakt een verslag van de uiteindelijke uitslag.14. De telling is openbaar toegankelijk.

Artikel 4 Ongeldigheid stembiljet 1. Ongeldig is het stembiljet:
• waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;
• waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;
• dat blanco retour is gezonden;
• dat anderszins foutief is ingevuld;
• dat niet het originele, door de gemeente verstrekte stembiljet is;
• dat na de sluitingsdatum is ontvangen.
2. Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.3. Ongeldige stembiljetten worden bij de vaststelling van het minimaal vereiste opkomstpercentage buiten beschouwing gelaten.

Artikel 5 Uitslag draagvlakmeting 1. Van voldoende steun is, ingevolge artikel 5 Wet op de bedrijveninvesteringszones, sprake indien uit de draagvlakmeting blijkt dat:
a. Ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken,
b. Ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en
c. De som van de WOZ waarden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van onroerende zaken in gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ waarden in gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding.
2. Op het moment dat de notaris het verslag over de uitslag als bedoeld in artikel 5 lid 1 heeft voltooid staat de uitslag van de draagvlakmeting vast.

Artikel 6 Bekendmaking en archivering uitslag De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekend gemaakt door een publicatie in “Blik op Barendrecht, gemeente Barendrecht” in het nieuws- en advertentie weekblad “De Schakel” en door publicatie op de website www.barendrecht.nl

Artikel 7 Niet voorziene gevallen De Clustermanager Ontwikkeling Leefomgeving en regio beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting BIZ Centrum Barendrecht 2020-2024.  

Aldus vastgesteld te Barendrecht d.d. 18 februari 2020,

namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer J. van
Belzen
Burgemeester gemeente Barendrecht
De heer G.J.
Bravenboer
Gemeentesecretaris gemeente Barendrecht

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingReglement draagvlakmeting BIZ Centrum Barendrecht 2020-2024
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op25-02-2020
  • Start25-02-2020
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op25-02-2020
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -