Delen

- Advertentie (?) -

Albrandswaard - Het inrichten van twee parkeerkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. - Poortugaal

28-10-2019

Verkeersbesluit - Jan van Almondestraat - Poortugaal

 

   Nummer: 108842   Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,   Gelet op:
1. artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap; 2. artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit; 3. artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van het verkeersteken E4 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
4. artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;
  Overwegende dat:
1. de stichting E-Laad, een samenwerkingsverband van de Nederlandse netbeheerders, tot medio het najaar van 2012 in het kader van een pilotproject gratis oplaadpunten voor elektrische auto’s ter beschikking stelde aan gemeenten en particulieren die hier een aanvraag voor indienden bij de stichting; 2. ook in de gemeente Albrandswaard naar aanleiding van dit pilotproject enkele oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn gerealiseerd aangezien het plaatsen van oplaadpunten past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente; 3. elektrisch rijden namelijk uitstekend past binnen de drie P’s van duurzaamheid:

1. People: elektrisch rijden is comfortabel en voordelig en leidt tevens tot minder geluidsoverlast; 2. Planet: elektrisch rijden draagt bij aan een beter milieu, o.a. door een afname van de CO2-emissie en vermindering van de primaire energievraag; 3. Profit: er zijn aantrekkelijke (fiscale) landelijke regelingen, kortingen, subsidies e.d. voorhanden voor bestuurders die elektrisch rijden;

1. de aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s in Nederland begint toe te nemen, wat positief is aangezien dit bijdraagt aan het realiseren van duurzame mobiliteit en een schone lucht; 2. de Stadsregio Rotterdam deze ontwikkeling in de regio vervolgens heeft opgepakt door onder meer het gebruik van elektrisch vervoer extra te stimuleren; 3. de Stadsregio in dat verband in 2013 het programma “Schoon op weg” in het leven heeft geroepen, waarbinnen onder meer werd voorzien in een subsidie voor gemeenten, bedrijven en inwoners van de gemeenten binnen de regio die op eigen terrein een oplaadpunt voor elektrische auto’s willen realiseren;   4. dat deze subsidieregeling per juni 2015 is beeindigd; 5. dat de gemeente vervolgens in overleg met de Metropoolregio een overeenkomst heeft gesloten met Allego b.v.; 6. dat Allego b.v. op basis van deze overeenkomst, op verzoek van aanvragers en in overleg met de gemeente openbare laadvoorzieningen kan plaatsen; 7. één van de locaties waar een oplaadpunt gerealiseerd wordt de zuidzijde van de Jan van Almondestraat te Poortugaal betreft, ter hoogte van het perceel met huisnummer 88; 8. het bij de realisatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen wenselijk wordt geacht dat ter hoogte van het oplaadpunt parkeergelegenheid aanwezig is waar bestuurders van elektrische auto’s hun voertuig kunnen parkeren teneinde van het oplaadpunt gebruik te kunnen maken; 9. elk oplaadpunt beschikt over de mogelijkheid om twee voertuigen gelijktijdig op te laden, wat betekent dat het in voorkomende gevallen wenselijk kan zijn om ter plaatse van het oplaadpunt twee parkeervakken voor elektrische auto’s beschikbaar te hebben; 10. het bovengenoemde oplaadpunt in de Jan van Almondestraat wordt aangelegd in verband met een ingediende aanvraag voor een oplaadpunt door een eigenaar van een elektrisch voertuig die in de directe omgeving woonachtig is; 11 de gemeente op deze specifieke locatie voorts rekening wenst te houden met aditioneel gebruik van het oplaadpunt door andere eigenaren van elektrische voertuigen; 12 het in dit geval dan ook wenselijk wordt geacht om ter hoogte van het nieuwe oplaadpunt in de Jan van Almondestraat twee parkeervakken aan te wijzen als parkeergelegenheid welke enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen; 13 hierbij opgemerkt dient te worden dat de parkeergelegenheid in kwestie voor eenieder toegankelijk is die in het bezit is van een elektrische auto om zijn/haar voertuig op te laden; 14 het instellen van deze maatregel voorts naar verwachting niet zal leiden tot onoverkomelijke parkeerproblemen ter plaatse aangezien de bestuurders van de elektrische voertuigen in de huidige situatie reeds in de directe omgeving of in de Jan van Almondestraat parkeren;

1. het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven; 2. de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om doelmatig of zuinig energieverbruik te bevorderen en om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen c.q in deze te vergroten voor bestuurders die de beschikking hebben over een elektrische auto; 3. de Jan van Almondestraat binnen de bebouwde kom van Poortugaal ligt en in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Albrandswaard; 4. het college van burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit; 5. overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de (nationale) politie en dat positief is geadviseerd; 
nemen, gelet op het voorgaande, de volgende  
B E S L U I T E N :
 
1. door het plaatsen van bord model E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met de tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord OB504, twee parkeerplaatsen aan   2. de verkeersborden te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;  3. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken.  Namens het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, De heer W. Teeuwen    
Directeur BAR-Organisatie   Datum: 14-10-2019   Bijlage: situatietekening  
Bezwaar
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.   De belanghebbende die een bezwaarschrift indient, moet een (rechts)persoon zijn. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval het volgende bevatten:
1. naam en het adres van de indiener; 2. de datum; 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 4. de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. 
Ter inzage
Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de afdeling Publieksservice. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.
 

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAlbrandswaard - Het inrichten van twee parkeerkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. - Poortugaal
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op28-10-2019
  • Start28-10-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op28-10-2019
  • Straatnaam 88
  • Postcode3176VA

- Advertentie (?) -