Delen

- Advertentie (?) -

Gewijzigde uitwerkingsplan ‘Lagewei fase 3: Zichtwei’ en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage

24-10-2019

Gewijzigde uitwerkingsplan ‘Lagewei fase 3: Zichtwei’ en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij op 15 oktober 2019 het uitwerkingsplan ‘Lagewei fase 3: Zichtwei’ gewijzigd hebben vastgesteld. Dit plan is een nadere uitwerking van het bestemmingsplan ‘Lagewei - Vrouwenpolder’. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 24 appartementen mogelijk aan de Zichtwei in de wijk Lagewei.  

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan zijn bij de vaststelling van het uitwerkingsplan de volgende wijzigingen aangebracht: - Het bouwvlak is 24,5 meter vanaf het hart van de 3e Barendrechtseweg gesitueerd (was 21.5 meter). De verbeelding is hierop aangepast.
- Op pagina 6 (hoofdstuk 2.2) is de tekst geactualiseerd.
- Afbeelding 2.2 ‘de situatietekening’ op pagina 7 is aangepast. - Op basis van de prijsklassen van de woningtypologieën is op pagina 13 conform de CROW de parkeernormen en de verkeersgeneratie aangepast.
- Aan het uitwerkingsplan is op pagina 16 en 17 het aspect stikstof in relatie tot de Natura 2000-gebieden met een stikstofgevoelige habitat toegevoegd.
 

Gewijzigde uitwerkingsplan en besluit hogere waarden Wet geluidhinder inzien

Het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 25 oktober t/m 5 december 2019 op het gemeentelijke Servicecentrum. Ook is het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden met de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op de site van de gemeente www.barendrecht.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl (imro code: NL.IMRO.0489.BPWGO20190028-VI01).  

Kosten verzekerd
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels gronduitgifte via een overeenkomst anderszins verzekerd zijn.
 

Beroep indienen
Bent u het niet eens met het besluit van het college? Dan kunt u gedurende hierboven genoemde periode in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:
- als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan bij het college naar voren heeft gebracht, of; - als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan bij het college kon indienen, of; - als u wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen ten opzicht van het ontwerpuitwerkingsplan.
  U kunt uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel  griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.
 

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.  

Bestemmingsplan in werking
Het bestemmingsplan treedt inwerking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet inwerking totdat er een beslissing over dit verzoek is genomen.
 

Barendrecht,
24 oktober 2019

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingGewijzigde uitwerkingsplan ‘Lagewei fase 3: Zichtwei’ en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op24-10-2019
  • Start24-10-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op24-10-2019
  • Straatnaam 439
  • Postcode2991SH

- Advertentie (?) -