Delen

- Advertentie (?) -

Barendrecht - Het inrichten van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. - Haringwater 3

21-10-2019

ZAAKNUMMER 2019-41

 
VERKEERSBESLUIT

Onderwerp:
Instellen van parkeerplaats aangewezen categorie ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen aan het Haringwater te Barendrecht.   Burgemeester en wethouders van Barendrecht Gelet op: De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.  
Motivering:
Aanvrager wonende aan het Haringwater heeft verzocht tot het plaatsen van een oplaadpunt ten behoeve van een elektrische auto aan het Haringwater. Het is voor de aanvrager niet mogelijk om op eigen grond een oplaadpunt te realiseren. Daarnaast is er in de nabije omgeving geen oplaadpaal aanwezig om in de behoefte te worden voorzien. Op basis van het duurzaamheidsbeleid stimuleert de gemeente Barendrecht het gebruik van elektrische voertuigen. Uit het oogpunt van bovengenoemde argumenten is door het bestuur van de gemeente Barendrecht besloten om twee parkeerplaatsen aan het Haringwater ter hoogte van nummer 3, in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen. Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. c. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik; d. het waarborgen van het op juiste wijze in rekening brengen van tarieven voor het gebruik van de weg;

Besluit:
Het inrichten van twee parkeerplaatsen aan het Haringwater ter hoogte van nummer 3 voor het opladen van elektrische voertuigen door: - het aanbrengen van bord E4 conform bijlage 1 van het RVV 1990 met onderschrift “uitsluitend laden elektrische voertuigen” met de daarbij behorende belijning; - de exacte locatie op de bijgevoegde tekening B-WK-12-011 aan te geven.   Aldus besloten te Barendrecht d.d. 2 oktober 2019. Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, Namens dit college, Directeur Ruimte BAR-organisatie Dhr. W. Teeuwen.  
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende: 1. Naam en adres van de indiener; 2. De dagtekening; 3. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; 4. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBarendrecht - Het inrichten van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. - Haringwater 3
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op21-10-2019
  • Start21-10-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op21-10-2019
  • Straatnaam 3
  • Postcode2993DH

- Advertentie (?) -