Delen

- Advertentie (?) -

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Mr. Lohmanstraat ter inzage

18-07-2019

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Mr. Lohmanstraat ter inzage

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2019 het bestemmingsplan Mr. Lohmanstraat gewijzigd heeft vastgesteld (planidn: NL.IMRO.0489.BPWGO20180021-VI01). Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Mr Lohmanstraat. De bestaande woningen worden gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw. Ook worden de parkeerplaatsen heringericht.
 

Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Mr. Lohmanstraat heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Een overzicht van de aangebrachte wijzigingen vindt u in de Nota van wijzigingen, welke als bijlage van het bestemmingsplan is opgenomen.
 

Bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden inzien

Het gewijzigde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 19 juli t/m 29 augustus 2019 bij het gemeentelijke Servicecentrum in het gemeentehuis, Binnenhof 1 en in de Huiskamer aan het Onderlangs 11. Ook is het gewijzigde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden met de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op de site van de gemeente www.barendrecht.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Akoestisch onderzoek
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor 12 woningen de voorkeurgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden wordt door het wegverkeerslawaai afkomstig van de 2e Barendrechtseweg. Hiervoor is een besluit hogere waarden vastgesteld.
 

Kosten verzekerd
Tussen de gemeente en Patrimonium is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarmee is het kostenverhaal verzekerd en is het plan financieel uitvoerbaar.  

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
 

Beroep indienen
Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende hierboven genoemde periode in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:
 

1. als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of tegen het ontwerpbesluit hogere Waarden wet Geluidhinder naar voren heeft gebracht, of;
2. als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kon indienen, of;
3. als u wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan.  
U kunt u beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.
 

Bestemmingsplan in werking
Het bestemmingsplan treedt inwerking – indien er geen beroep wordt ingediend – daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet inwerking totdat er een beslissing over dit verzoek is genomen.
 

Barendrecht,
18 juli 2019

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVaststelling gewijzigd bestemmingsplan Mr. Lohmanstraat ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op18-07-2019
  • Start18-07-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op18-07-2019
  • Straatnaam 21
  • Postcode2991GD

- Advertentie (?) -