Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpuitwerkingsplan Zichtwei en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage

06-06-2019

Ontwerpuitwerkingsplan Zichtwei en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het uitwerkingsplan ‘Zichtwei’ ter inzage ligt. Dit plan is een nadere uitwerking van het bestemmingsplan ‘Lagewei - Vrouwenpolder’.
Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 24 appartementen mogelijk aan de Zichtwei in de wijk Lagewei. Tegelijkertijd ligt, op basis van artikel 83 en 110a Wet geluidhinder, ook het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) ter inzage. Voor 24 appartementen wordt een hogere waarde vastgesteld vanwege het wegverkeerslawaai afkomstig van de 3e Barendrechtseweg.
 

Uitwerkingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder inzien

Het uitwerkingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 7 juni t/m 18 juli 2019 op het gemeentelijke Servicecentrum. Ook is het uitwerkingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh met de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op de site van de gemeente www.barendrecht.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl (imro code: NL.IMRO.0489.BPWGO20190028-ON01).
 

Kosten verzekerd
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels gronduitgifte via een overeenkomst anderszins verzekerd zijn.
 

Reactie geven
Wilt u op het uitwerkingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh reageren? U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen op het uitwerkingsplan of het besluit hogere waarden Wgh (op uiterlijk 18 juli). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college Postbus 501, 2990 EA Barendrecht (met kenmerk zienswijze uitwerkingsplan Zichtwei, zaak 62566 / t.a.v. D.T. Amesz). Daarnaast kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer D.T. Amesz via telefoonnummer 0180 698 395. Een brief heeft onze voorkeur.  

Crisis- en herstelwet
Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan Zichtwei de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Alleen als een belanghebbende een zienswijze tegen het voorliggende ontwerpuitwerkingsplan heeft ingediend kan men in een later stadium beroep indienen.  

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal het college een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden Wgh. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.    

Barendrecht,
6 juni 2019

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpuitwerkingsplan Zichtwei en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op06-06-2019
  • Start06-06-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op06-06-2019
  • Straatnaam 435
  • Postcode2991SH

- Advertentie (?) -