Delen

- Advertentie (?) -

Machtigings- en mandaatbesluit voor Wet basisregistratie adressen en gebouwen, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken en Wet basisregistratie topografie gemeente Barendrecht

26-03-2019

Machtigings- en mandaatbesluit voor Wet basisregistratie adressen en gebouwen, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken en Wet basisregistratie topografie gemeente Barendrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht
  Overwegende dat;

– de gemeente zelf geen personeel in dienst heeft en de BAR-organisatie op grond van artikel 4 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie belast is met de adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden ten aanzien van de (wettelijke) taken van de gemeente;
– het Dagelijks Bestuur enerzijds de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor alle werkzaamheden die uitgevoerd worden door of namens de BAR-organisatie en anderzijds de werkgever is van de ambtenaren en medewerkers -die de feitelijke werkzaamheden verrichten voor de Gemeente- en uit dien hoofde de rechtspositionele besluiten kan nemen;
– het om redenen van doelmatigheid en efficiency gewenst is om aan de functionarissen van de BAR-organisatie machtigingen en mandaten te verlenen voor de uitvoering van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (=BAG); Wet basisregistratie grootschalige topografie (=BGT); Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB)
– de machtigingen en mandaten worden verleend aan het Dagelijks Bestuur van de BAR-organisatie met de bevoegdheid tot het verlenen van onder-mandaat aan de in het machtigings- en mandaatbesluit benoemde functionarissen;
– de leidinggevende die binnen de BAR-organisatie belast is met Informatiemanagement draagt de verantwoordelijkheid voor de ambtelijke ondersteuning van het college bij het in stand houden, de verwerking van en de controle op de gegevens in gemeentelijke basisregistraties BAG;
– de leidinggevende die binnen de BAR-organisatie belast is met de Automatisering draagt de verantwoordelijkheid voor de ambtelijke ondersteuning van het college bij een adequate technische beveiliging van het elektronische berichtenverkeer en de geautomatiseerde gegevensverwerking in de gemeentelijke basisregistraties BAG;
gelet op; Wet basisregistratie adressen en gebouwen; artikel 160, eerste lid sub a Gemeentewet; artikelen 5:2; 10:4, eerste lid en artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:
  Het machtigings- en mandaatbesluit voor de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, Wet basisregistratie grootschalige topografie en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken vast te stellen.

wet

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid van

Mandaat aan

Onder-mandaat binnen BAR-organisatie aan

Instructie/ toelichting/ beperking

BAG

Verrichten van alle voorbereidende en uitvoerende handelingen, waaronder het voeren van correspondentie en het ondertekenen van brieven en besluiten

College

Dagelijks Bestuur

De functionaris aan wie in dit besluit een machtiging of het mandaat is verleend

 

BAG

Nemen van individuele aanwijzingsbesluiten voor de volgende functies/ taken:
- BAG-beheerder en zijn/ haar plaatsvervanger de BAG-registrator belast met het bijhouden c.q. actualiseren van de basisregistratie gebouwen BAG zoals bedoeld in art 2 BAG ;
- BGT operator belast met de vaststelling van de definitieve geometrie en bevoegd tot het betreden van plaatsen zoals bedoeld in art 8 BAG ;
- Buiteninspecteurs; Handhavers; BGT operator WOZ-medewerker belast met toezicht en naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 en bevoegd tot het opmaken van processen verbaal en opleggen van geldboetes van de eerste categorie zoals bedoeld in art 8 verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019

College

Dagelijks Bestuur

Leidinggevende van de afdeling Informatiemanagement

Conform artikel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Alleen ambtenaren en arbeidscontractanten in dienst van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie kunnen aangewezen worden.

BAG

toezicht houden op de correcte en tijdige uitvoering van de wettelijke verplichtingen uit de BAG

College

Dagelijks Bestuur

Leidinggevenden van de afdelingen Informatiemanagement en Automatisering (de laatste alleen wat betreft de technische beveiliging)

 

BAG

Art. 2 BAG
Zorgdragen voor het bijhouden c.q. actualiseren van de geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen van de gemeente

College

Dagelijks Bestuur

BAG-beheerder en zijn/ haar plaatsvervanger de BAG-registrator

conform hetgeen daarover in de Wet, het Besluit en de Regeling “basisregistratie adressen en gebouwen” is bepaald

BAG

Art 6, eerste lid BAG
- Vaststellen, wijzigen en intrekken van de grens van een of meer woonplaatsen en de woonplaatsen zo nodig in wijken en buurten verdelen;
- Toekennen, wijzigen en intrekken van namen per woonplaats en aan delen van de openbare ruimte (wijken en buurten)
- Toekennen, wijzigen en intrekken huisnummer-aanduiding aan verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen
Art 6, tweede lid BAG
- Vaststellen, wijzigen en intrekken van de stand- en de ligplaatsen
Art 6, derde lid BAG
- Vaststellen, wijzigen en intrekken van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

College

Dagelijks Bestuur

BAG beheerder

- Mandaten op grond van art. 6 BAG treden in werking na de inwerkingtreding van de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019” en voor zover de raad deze bevoegdheden heeft gedelegeerd aan het college.
- Bij de indeling, de vaststelling en de toekenning bedoeld in het eerste en tweede lid van art 6 BAG wordt rekening gehouden met het bepaalde in de Algemene maatregel van bestuur.
- Bij de vaststelling, wijziging en intrekking van de grens, de verdeling en naamgeving van een of meer woonplaatsen, wijken en buurten wordt rekening gehouden met de eisen en voorwaarden die gesteld door Centraal Bureau voor de Statistiek.

BAG

Art 8, eerste lid BAG
- Bevoegdheid voor aangewezen ambtenaren om elke plaats te betreden, onverminderd artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden, om daar waarnemingen of metingen te verrichten, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van hun taak (vaststelling van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten) en met medeneming van de benodigde apparatuur en andere hulpmiddelen
Art 8, derde lid BAG
- de handelingen uit eerste lid zo nodig met behulp van de sterke arm mogelijk maken.
Art 8, vierde lid BAG
- Besluit nemen over en toekennen van schadevergoeding indien schade is veroorzaakt bij het betreden van plaatsen, zoals bedoeld in art 8 BAG

College
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
College

Dagelijks Bestuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagelijks Bestuur

BGT operator
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afdelingshoofd juridische zaken

 

BAG

Art 13 BAG
- Het blijvend in bewaring geven van een brondocument waaraan een in de basisregistratie opgenomen gegeven is ontleend.
- Het in bewaring geven van alle besluiten en correspondentie inzake de uitvoering van de BAG.

College

Dagelijks Bestuur

BAG-beheerder

Bij de afdeling van de BAR-organisatie die belast is met de uitvoering van de archieftaken van de gemeente

BAG

De archiefbescheiden die voortkomen uit de overheidstaak worden conform het bepaalde in art. 13 BAG en de bepalingen bij en krachtens de Archiefwet 1995 beheerd en bewaard. Dit geldt zowel voor digitale archiefbescheiden en gegevens-verzamelingen als voor analoge archieven. De verwerker draagt zorg voor de volledigheid, actualiteit en juistheid van de (persoons)gegevens en de dossiers.

College

Dagelijks Bestuur

Leidinggevende van de afdeling Informatiemanagement

 

BAG

Art 14 BAG
- Zorg dragen voor: een goede beschikbaarheid, werking van de basisregistratie en de organisatorische beveiliging van de gegevensverwerking in de basisregistratie en de borging van de privacy van persoonsgegevens.
- Zorg dragen voor een adequate, blijvende technische beveiliging van de gegevens (verwerking) in de basisregistratie.

College
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
College

Dagelijks Bestuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagelijks Bestuur

Leidinggevende van de afdeling Informatiemanagement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leidinggevende van de afdeling Automatisering

Conform de bij ministeriële regeling gegeven regels omtrent de technische en administratieve inrichting van de basisregistratie.
 
 
 
 
 
 
 
 
De beveiliging moet minstens ingericht zijn volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en de Ensia-richtlijnen.

BAG

Art 30, eerste lid BAG
Voeren van overleg met een representatieve vertegenwoordiging van de afnemers over de werking van de landelijke voorziening en andere aangelegenheden betreffende het gebruik van de basisregistratie BAG.

College

Dagelijks Bestuur

Coördinator informatiebeheer en
BAG-beheerder

 

BAG

Art 31 BAG
- Verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens dan wel een wijziging van die gegevens binnen één werkdag na de verwerking van die gegevens respectievelijk na de wijziging langs elektronische weg aan de Dienst (= Kadaster ) ten behoeve van de opneming van die gegevens in de landelijke voorziening.
- Berichtenverkeer met het kadaster.

College

Dagelijks Bestuur

BAG-beheerder

Conform de richtlijnen van de ministeriele regeling over het elektronische berichtenverkeer (art 17, tweede lid sub b BAG)

BAG

Art 32, eerste lid sub a BAG
Op verzoek eenieder inzage verlenen in de basisregistratie, alsmede verstrekken aan eenieder van de in de basisregistratie opgenomen gegevens.

College

Dagelijks Bestuur

BAG-beheerder

1. art 36: Weigering verstrekking van authentiek gegeven aan bestuursorgaan behoudens:
a. ingeval bij het desbetreffende authentieke gegeven de aanduiding als bedoeld in artikel 19, vierde lid, onderdeel a is geplaatst;
b. ingeval bij het desbetreffende authentieke gegeven de aantekening «in onderzoek» is geplaatst;
c. in geval van opsporing of onderzoek naar overtreding van een wettelijk voorschrift of van controle op de naleving van een wettelijk voorschrift;
d. in geval van dreiging van, of het zich voordoen van, een oproerige beweging, wanordelijkheden, verstoring van de openbare orde, rampen of zware ongevallen;
e. ingeval bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, of
f. ingeval het desbetreffende authentieke gegeven noodzakelijk is voor de identificatie van een object.
 

2. Art 4, tweede lid BAG:
- art 15 AVG is niet van toepassing
Art 4, derde lid BAG:
- Gegevens uit de basisregistratie die kunnen worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon worden niet verstrekt, indien de afnemer die gegevens verwerkt op de grond, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene verordening gegevensbescherming.
 

3. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing op de inzage in en het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie (bedoeld in het art 32, eerste lid BAG) met dien verstande dat:

a. voor zover aan een bestuursorgaan of andere afnemer inzage in de basisregistratie dan wel in de landelijke voorziening wordt verleend met behulp van zoekdiensten, uitsluitend de gronden, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdeel a, en zevende lid, onderdeel b, van de Wet openbaarheid van bestuur van overeenkomstige toepassing zijn;

b. voor zover aan een bestuursorgaan met het oog op het vervullen van een publiekrechtelijke taak die van invloed kan zijn op het milieu inzage in de basisregistratie dan wel in de landelijke voorziening wordt verleend met behulp van raadpleegdiensten, of aan dat bestuursorgaan met het oog op het vervullen van die taak uit de adressenregistratie of de gebouwenregistratie dan wel uit de landelijke voorziening gegevens worden verstrekt, uitsluitend de gronden, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdelen a en c, en zevende lid, onderdeel b, van de Wet openbaarheid van bestuur van overeenkomstige toepassing zijn.
 

4. Art 32, derde lid BAG

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen beperkingen worden vastgesteld
 
5. Art 32, vierde lid BAG
Tot slot kunnen bij ministeriële regeling regels worden gegeven omtrent de inzage in en het verstrekken van gegevens.

BAG

Art 35 BAG
Toezien dat de gemeente bij het vervullen van de publiekrechtelijke taak een authentiek gegeven gebruikt, indien dat gegeven nodig is en er een authentiek gegeven aanwezig is in de basisregistratie.

College

Dagelijks Bestuur

Leidinggevende van de afdeling Informatiemanagement

Een bestuursorgaan kan een ander gegeven gebruiken dan een krachtens deze wet beschikbaar authentiek gegeven, ingeval:
a. bij het desbetreffende authentieke gegeven de aanduiding als bedoeld in artikel 19, vierde lid, onderdeel a is geplaatst;
b. bij het desbetreffende authentieke gegeven de aantekening «in onderzoek» is geplaatst;
c. het met betrekking tot het desbetreffende authentieke gegeven een melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 37;
d. het door toepassing van het eerste lid zijn publiekrechtelijke taak niet naar behoren zou kunnen vervullen, of
e. bij wettelijk voorschrift anders is bepaald dan in het eerste lid.

BAG

Art 37 BAG
In ontvangst nemen van een melding door een bestuursorgaan dat gerede twijfel heeft over de juistheid, onvolledigheid of ontbreken van een in de basisregistratie opgenomen authentiek gegeven.

College

Dagelijks Bestuur

BAG-beheerder

Conform de richtlijnen algemene maatregel van bestuur (art 37, tweede lid BAG)

BAG

Art 38 BAG
In ontvangst nemen van een melding door belanghebbende -die gerede twijfel heeft over de juistheid of het ontbreken van een in de basisregistratie opgenomen authentiek gegeven- om het gegeven te wijzigen respectievelijk op te nemen in de basisregistratie.

College

Dagelijks Bestuur

BAG-beheerder

 

BAG

Art 39 BAG
Na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 37 BAG of een verzoek als bedoeld in artikel 38 BAG een besluit nemen over de wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven in de basisregistratie

College

Dagelijks Bestuur

BAG-beheerder

 

BAG

Art 40, eerste lid BAG
Op het moment dat beslist is over de wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven wordt de aantekening «in onderzoek» uit de basisregistratie verwijderd.

College

Dagelijks Bestuur

BAG-beheerder

 

BAG

Art 40, tweede lid BAG

Onverwijld bekend maken van de beslissing over de wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven in de basisregistratie aan het bestuursorgaan dat de melding, (artikel 37 BAG), heeft gedaan respectievelijk de belanghebbende die het verzoek (artikel 38 BAG) heeft gedaan.

College

Dagelijks Bestuur

BAG-beheerder

 

BAG

Art 41, tweede lid BAG
Nadat tegen een besluit als bedoeld in art 38 BAG bezwaar wordt aangetekend of beroep wordt ingesteld, wordt de aantekening «in onderzoek» geplaatst bij dat gegeven in de basisregistratie

College

Dagelijks Bestuur

BAG-beheerder

 

BAG

Art 41, derde lid BAG
- Zodra het bezwaar respectievelijk het beroep onherroepelijk is geworden, wordt het gegeven zo nodig gewijzigd of opgenomen en
- wordt de aantekening «in onderzoek» bij dat gegeven in de basisregistratie verwijderd

College

Dagelijks Bestuur

BAG-beheerder en zijn/ haar plaatsvervanger de BAG-registrator

 

BAG

Art 42, eerste lid BAG
- Eén maal per jaar de inrichting en werking van de basisregistratie, alsmede de verwerking van de gegevens in de basisregistratie, controleren.
- Een schriftelijke rapportage opstellen voor en indienen bij het college over de controleresultaten.
Art 42, tweede lid BAG
- Na behandeling in het college een afschrift van de controleresultaten opsturen naar de Minister.

College

Dagelijks Bestuur

Coördinator informatiebeheer met de
BAG-beheerder

De controle wordt uitgevoerd conform de regels uit de ministeriele regeling (art. 42, derde lid BAG) en de aanwijzingen cq voorschriften van het ministerie.

 

wet

Omschrijving

Bevoegdheid van

Mandaat aan

Onder-Mandaat/ machtiging binnen BAR-organisatie aan

Bijzonderheden / Voorwaarden

BGT

Artikel 11 Wet BGT het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en artikel 20 Wet BGT.

college

Dagelijks Bestuur

BGT Operator

 

BGT

Artikel 12 Wet BGT het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

college

Dagelijks Bestuur

BGT Beheerder

 

BGT

Artikel 13 Wet BGT het bewaken en instaan voor de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.

college

Dagelijks Bestuur

BGT Operator

 

BGT

Artikel 14 Wet BGT het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

college

Dagelijks Bestuur

BGT Operator

 

BGT

Artikel 23 en 24 Wet BGT Verstrekken van authentieke gegevens aan in de wet bedoelde bestuursorganen en/ of functionarissen die onder gezag staan van de BAR-organisatie en middels mandaat belast zijn met het uitvoeren van gemeentelijke taken waarvoor verwerking van authentieke gegevens nodig is

college

Dagelijks Bestuur

BGT Operator

Authentieke gegevens worden in ieder geval verwerkt voor:
BAG, Huisnummer-,
Straatnaambesluiten en Informatie voorziening

BGT

Artikel 25 wet BGT Melding doen aan Kadaster bij gerede twijfel:
- of een in de BGT opgenomen authentiek gegeven in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid van
- of een authentiek gegeven ontbreekt in BGT

college

Dagelijks Bestuur

BGT Operator

 

BGT

Artikel 27 en 28 Wet BGT het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT een onderzoek instellen naar een geografisch object en authentiek gegeven waarop de melding betrekking heeft
zo spoedig mogelijk na de melding beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven
het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren aan kadaster

Bestuursorgaan dat melding heeft gedaan informeren over de beslissing
het kadaster berichten dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is

college

Dagelijks Bestuur

BGT Operator

 

BGT

Artikel 30 Wet BGT het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen
het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK.

college

Dagelijks Bestuur

Coördinator informatiebeheer met de BGT-beheerder

 

 

Wet

Omschrijving

Bevoegdheid van

Mandaat aan

Onder-Mandaat/ Machtiging binnen BAR-organisatie

Bijzonderheden Voorwaarden

WKPB

Verrichten van alle voorbereidende en uitvoerende handelingen, waaronder het voeren van correspondentie en het ondertekenen van brieven en besluiten

College

Dagelijks Bestuur

WKPB beheerder

 

WKPB

Art. 10 WKPB Zorg dragen dat het Kadaster de gegevens kan ophalen en raadplegen langs elektronische weg via een daartoe strekkende landelijke voorziening

College

Dagelijks Bestuur

 

Conform de bepalingen bij en krachtens de WKPB en richtlijnen Kadaster

WKPB

Art.10a WKPB Overleg voeren met Kadaster over landelijke voorziening en gegevensuitwisseling en daarover afspraken maken

College

Dagelijks Bestuur

 

 

WKPB

Art. 5+6+ 8 +17a, b en c Wet WKPB Zorgdragen voor het bijhouden van een gemeentelijk beperkingenregister en -registratie.

College

Dagelijks Bestuur

WKPB beheerder

Conform de bepalingen bij en krachtens de WKPB
Art 4, lid 3 college is verwerkings-verantwoordelijke en mag geen persoonsgegevens verwerken voor commerciële of charitatieve doelen

WKPB

Art. 3+7+8+14+15+16+17a, b en c wet WKPB Inschrijven in het gemeentelijke beperkingenregister van:
- beperkingenbesluiten van de gemeente of het bestuur van een openbaar lichaam waarin de gemeente deelneemt of een ander bestuursorgaan;
- alsmede een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, indien daarbij het beperkingenbesluit wordt herroepen, vernietigd, ingetrokken of gewijzigd;
- vervallenverklaring van publiek rechtelijke beperkingen;
- Art 3, lid 3 Art 17a en b WKPB wijzigingen van de kadastrale aanduiding verwerken van de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen onroerende zaak of zaken ten aanzien waarvan een publiekrechtelijke beperking van kracht is;
- inschrijf- en identificatienummers
- inschrijven gewaarmerkt documenten of afschrift

College

Dagelijks Bestuur

WKPB beheerder

Op inschrijving beperkingen-besluit, een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, en een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 15, derde lid, zijn de artikelen 24, eerste lid, en 26 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing (art. 14)

WKPB

Art. 8 lid 1d en 11 WKPB
- Beslissen op verzoek tot herstel fout
- Herstel van een fout verwerken in register
- Schriftelijk informeren van verzoeker en belanghebbende over besluit

College

Dagelijks Bestuur

WKPB beheerder

 

WKPB

Art. 9 WKPB
- Inzage verlenen in beperkingenregister of –registratie
- Verstrekken gewaarmerkt afschrift of uittreksel van: gegevens, beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak en vervallenverklaring
- Art 15a WKPB Verstrekken schriftelijke verklaring dat er geen publiekrechtelijke beperkingen van kracht zijn.
- Op verzoek ten kantore van de gemeente aan eenieder inzage geven in de basisregistratie kadaster door middel van een aansluiting op die registratie.

College

Dagelijks Bestuur

WKPB beheerder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WKPB beheerder

 

WKPB

Art.15
WKPB Beperkingenbesluiten, beslissing in beroep of rechterlijke uitspraak en vervallenverklaringen voorzien van kadastrale aanduiding en ter inschrijving aanbieden aan Kadaster
Art.16 WKPB Gegevensuitwisseling tav overzichten van kadaster

College

Dagelijks Bestuur

WKPB beheerder

 

WKPB

Art. 12 WKPB jo AVG
- Beslissen op verzoek betrokkene tot afschermen persoonlijke gegevens
- Afscherming verwerken in het register

College aan
DB

Privacy Officer

 

Uitvoeringsbesluiten kunnen nadere regels bevatten.
Art 4 college is verwerkings-verantwoordelijke en mag geen persoonsgegevens verwerken voor commerciële of charitatieve doelen.

WKPB

Art. 13 + 17 WKPB Toekennen schadevergoedingen

College aan
DB

Afdelingshoofd
JUZA

 

 

 

Aldus besloten op 19 februari 2019:

Het college van burgemeester en wethouder van gemeente Barendrecht De secretaris,
G.J.
Bravenboer
De burgemeester,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMachtigings- en mandaatbesluit voor Wet basisregistratie adressen en gebouwen, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken en Wet basisregistratie topografie gemeente Barendrecht
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op26-03-2019
  • Start26-03-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op26-03-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -